สภาพแวดล้อมในการวัด

อุณหภูมิและการวัด

การเปลี่ยนแปลงปริมาตรของวัตถุจากการขยายตัวจากความร้อนจะทำให้ความยาวเปลี่ยนไปตามความผันแปรของอุณหภูมิ ด้วยเหตุนี้ ถึงแม้ว่าวัตถุสองชิ้นจะมีข้อมูลจำเพาะเหมือนกันก็อาจมีความยาวแตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในเวลาที่วัด อัตราการขยายตัวจากความร้อนก็จะแตกต่างกันไปตามวัสดุ ดังที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้

ตัวอย่างวัสดุและสัมประสิทธิ์การขยายตัวจากความร้อน
วัสดุ สัมประสิทธิ์การขยายตัวจากความร้อน × 10-6
อะลูมิเนียม 23
ทองเหลือง 17.5
Polyethylene 100 ถึง 200

เมื่อวัดความยาวของวัตถุ จำเป็นจะต้องพิจารณาถึงสภาพของอุณหภูมิด้วย องค์กรระหว่างประเทศด้านการกำหนดมาตรฐานได้กำหนดอุณหภูมิอ้างอิงสำหรับการวัดไว้ที่ 20°C
เมื่อนำชิ้นงานที่จะวัดเข้ามาจากตำแหน่งที่มีอุณหภูมิแตกต่างกัน โดยทั่วไปแล้วจำเป็นจะต้องให้ชิ้นงานปรับตัวเข้ากับอุณหภูมิใหม่เป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง นอกจากนี้ หากอุณหภูมิ ณ เวลาที่วัดไม่ใช่ 20°C ก็จะต้องคำนวณข้อผิดพลาดและทำการแก้ไขที่เกี่ยวข้อง
การขยายตัวจากความร้อนไม่ได้เกิดขึ้นในชิ้นงานที่จะวัดเท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นในเครื่องมือวัดด้วย ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นที่จะต้องรักษาอุณหภูมิอ้างอิงไว้ทั้งชิ้นงานที่จะวัดและเครื่องมือวัด

จำเป็นต้องปรับอุณหภูมิ
แล็บการวัด ชั่งและตวง

ชิ้นงานที่ตรวจวัด

ชิ้นงานที่ตรวจวัด

เครื่องมือวัด

เครื่องมือวัด
อุณหภูมิห้อง
20°C

ดัชนี