พื้นฐานของเครื่องมือวัด

ความก้าวหน้าของมาตรฐานสากล

การตรวจสอบย้อนกลับทางมาตรวิทยาเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่กำหนดโดยองค์กรการวิจัยระหว่างประเทศ เช่น คณะกรรมการชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ (CIPM) และมาตรฐานสากลที่กำหนดจากองค์กรวิจัยในแต่ละประเทศ เมื่อเศรษฐกิจก้าวสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ความต้องการที่จะให้เกิดการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวก็สูงขึ้น
องค์กรวิจัยภายใต้ชื่อสำนักงานชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ (BIPM) อันเป็นหน่วยงานในสังกัดคณะกรรมการชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ กำลังศึกษาวิจัยขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับระบบหน่วยสากล (SI)
การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลจึงได้กลายมาเป็นสิ่งจำเป็นในยุตโลกาภิวัตน์สำหรับกิจกรรมด้านการผลิต ในปัจจุบันนี้ นานาประเทศให้การยอมรับว่ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้การตรวจสอบย้อนกลับทางมาตรวิทยากับการวัดขนาดเพื่อให้ผลการวัดมีความเป็นสากลไม่ว่าจะวัดจากที่ใดก็ตาม

ดัชนี