พื้นฐานของเครื่องมือวัด

การวัดที่ถูกต้องคือปัจจัยสำคัญของการผลิต หากไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและกฎระเบียบอย่างถ่องแท้ ก็อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดที่เป็นผลจากการวัดที่ไม่ถูกต้องได้ ในส่วนนี้จะกล่าวถึงพื้นฐานของเครื่องมือวัด

พื้นฐานของเครื่องมือวัด

ดัชนี