พื้นฐานของเครื่องมือวัด

การวัดคืออะไร

ในเว็บไซต์นี้ “การวัด” จะหมายถึงการแสดงขนาดของวัตถุที่ผลิตขึ้นมาเป็นตัวเลขโดยใช้การอ้างอิงแบบตายตัว (หน่วย) หรืออธิบายง่ายๆ ได้ว่า การวัดขนาดคือการเปรียบเทียบชิ้นงานที่ใช้วัดกับวัตถุที่ใช้อ้างอิง วัตถุที่ใช้อ้างอิงคือเครื่องมือที่ใช้วัด และเครื่องมือการวัดก็มีหลากหลายตามวัตถุประสงค์ของการวัด วิธีการ และระดับความแม่นยำที่แตกต่างกัน สามารถ “ตรวจสอบ” ได้ว่าวัตถุที่ผลิตขึ้นนั้นตรงตามข้อมูลจำเพาะ (เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน) หรือไม่ ด้วยการวัดขนาดของวัตถุอย่างถูกต้อง หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การวัดอย่างละเอียดเป็นหนึ่งในกฎพื้นฐานที่จะทำให้การผลิตมีคุณภาพดีขึ้น

การวัดที่ถูกต้องถือเป็นกฎพื้นฐานของการตรวจสอบ
การวัดที่ถูกต้องถือเป็นกฎพื้นฐานของการตรวจสอบ

ลูกศรจะแสดงเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

ดัชนี