พื้นฐานของเครื่องมือวัด

ข้อผิดพลาดประเภทต่างๆ

การวัดความยาวที่ผิดพลาดคือ ความแตกต่างระหว่างค่าจริงของชิ้นงานกับค่าที่วัดได้ หรือความแตกต่างระหว่างค่าอ้างอิงกับค่าที่วัดได้ โดยจะแสดงเป็น “ข้อผิดพลาด = ค่าที่วัดได้ - ค่าจริง” ในความเป็นจริงแล้ว การหาค่าจริงก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยากไม่ว่าจะใช้การวัดที่แม่นยำเพียงใด จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนบางอย่างที่อาจจะยังมีอยู่ในค่าที่วัดได้
ข้อผิดพลาดแบ่งออกได้เป็นสามประเภทใหญ่ๆ ตามปัจจัยที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด ซึ่งจะต้องพิจารณาปัจจัยดังกล่าวอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้

(1) ข้อผิดพลาดของระบบ

ในข้อผิดพลาดประเภทนี้ ค่าที่วัดได้จะเกิดความเบี่ยงเบนจากสาเหตุเฉพาะอย่าง ตัวอย่างเช่น ความแปรผันของการวัดที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างเครื่องมือวัดแต่ละเครื่อง (ข้อผิดพลาดของเครื่องมือ) อุณหภูมิ และวิธีอื่นๆ ที่ใช้วัด

(2) ข้อผิดพลาดแบบสุ่ม

ข้อผิดพลาดประเภทนี้จะเกิดจากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแบบสุ่มระหว่างกระบวนการวัด

(3) ข้อผิดพลาดจากความประมาท

ข้อผิดพลาดประเภทนี้จะเกิดขึ้นจากการขาดประสบการณ์ หรือการทำงานที่ไม่ถูกต้องของผู้ที่ทำการวัด

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือวัดขนาดด้วยการประมวลผลภาพที่ให้ผลการวัดที่แม่นยำสำหรับผู้ใช้งานทุกคน

ดัชนี