พื้นฐานของเครื่องมือวัด

หลักการของ Abbe

หลักการของ Abbe จะเกี่ยวข้องกับความแม่นยำของการวัดขนาด หลักการนี้ยังเป็นแนวทางสำคัญในการออกแบบเครื่องมือวัดอีกด้วย หลักการนี้ระบุว่า “ชิ้นงานที่จะวัดและสเกลของเครื่องมือวัดจะต้องอยู่ในเส้นตรงเดียวกันของทิศทางการวัดเพื่อให้มีความแม่นยำในการวัดมากขึ้น”
เมื่อใช้หลักการนี้กับเครื่องมือในการวัดจริง หลักการจะระบุว่า เมื่อใช้ไมโครมิเตอร์ภายนอก สเกลและตำแหน่งการวัดจะอยู่ในเส้นตรงเดียวกัน ในขณะที่เมื่อใช้คาลิปเปอร์ สเกลและตำแหน่งการวัดจะมีระยะห่างจากกัน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือไมโครมิเตอร์ภายนอกจะเป็นไปตามหลักการของ Abbe ในขณะที่คาลิปเปอร์กลับไม่เป็นเช่นนั้น ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าไมโครมิเตอร์ภายนอกมีความแม่นยำในการวัดสูงกว่า

คาลิปเปอร์ไม่เป็นไปตามหลักการของ Abbe
คาลิปเปอร์ไม่เป็นไปตามหลักการของ Abbe
ไมโครมิเตอร์เป็นไปตามหลักการของ Abbe
ไมโครมิเตอร์เป็นไปตามหลักการของ Abbe
A
ตำแหน่งสเกล
B
ตำแหน่งของการวัด

ดัชนี