พื้นฐานของเครื่องมือวัด

ความพอดีคืออะไร

เหตุผลของการกำหนดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนคือ จะต้องมีการกำหนดความแตกต่างของขนาดเมื่อมีหลายชิ้นส่วนที่ต่อกัน เช่น เพลาที่ต่อกับรูเพลา ซึ่งจะเรียกว่าความพอดีหรือช่องห่าง
เมื่อพิจารณาถึงความพอดี วิธีที่ใช้วัดก็จะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับว่าจะวัดที่เพลาหรือรูเพลา ตัวอย่างเช่น เมื่อพิจารณาจากเส้นผ่านศูนย์กลางของเพลาและหากต้องการเพียงแค่ให้เพลาสามารถเสียบผ่านรู ก็ใช้ค่าการสวมเผื่อได้ แต่หากต้องการให้เพลายึดติดกับรูเพลา ก็จะต้องใช้ค่าการสวมอัด ส่วนค่าที่อยู่ระหว่างสองจุดนั้น คือค่าการสวมพอดี

ดัชนี