พื้นฐานของเครื่องมือวัด

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนคืออะไร

ค่าที่ผิดพลาดจำนวนหนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ระหว่างค่าที่วัดได้กับค่าจริง สิ่งสำคัญคือการระบุช่วงข้อผิดพลาดที่ยอมรับได้ ในด้านของการวัดแล้ว ช่วงของข้อผิดพลาดสูงสุดและต่ำสุดในการวัดขนาดที่สามารถยอมรับได้จะเรียกว่า “เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน” ช่วงของข้อผิดพลาดที่ยอมรับได้ตามกฎหมายที่กำหนด เช่น มาตรฐานอุตสาหกรรม อาจเรียกว่าเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนได้เช่นกัน
หากในแบบร่างกำหนดไว้ว่า “60 (+0.045 -0.000)” “60” จะแสดงถึงขนาดที่อ้างอิง และ “+0.045 -0.000” ระบุเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขีดจำกัดบนและขีดจำกัดล่าง ในกรณีนี้ขีดจำกัดบนคือ 60.045 และขีดจำกัดล่างคือ 60.000
เหตุผลหนึ่งที่ทำให้มีการกำหนดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนสำหรับการประยุกต์ใช้งานในทางปฏิบัติขึ้นมาก็คือ เพื่อหาความสมดุลระหว่างต้นทุนการดำเนินการและฟังก์ชันที่ต้องการของชิ้่นงาน ความแม่นยำที่เพิ่มขึ้นก็จะนำไปสู่ต้นทุนการดำเนินการที่เพิ่มขึ้นด้วย สิ่งสำคัญก็คือ ต้องแน่ใจว่ามีฟังก์ชันและคุณภาพตามที่ต้่องการ และกำหนดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนไปตามนั้น

ดัชนี