เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของการหนีจากจุดอ้างอิง (การเบี่ยงเบนจากการหมุน)

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของการหนีจากจุดอ้างอิง คือเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิตที่ระบุถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการหมุนของ Feature บนชิ้นงานเมื่อชิ้นงาน (ชิ้นส่วน) หมุนอยู่บนแกน (เส้นตรงที่กำหนด) เนื่องจากความจำเป็นที่ต้องใช้ Datum ทุกครั้งในการระบุเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของการหนีจากจุดอ้างอิง จึงต้องมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิตสำหรับ Feature ที่อ้างอิงถึง Datum

การหนีศูนย์กลางของวงกลม

การหนีศูนย์กลางของวงกลม

การหนีศูนย์กลางของวงกลมจะระบุการหนีจากจุดอ้างอิงของส่วนใดส่วนหนึ่งบนเส้นรอบวงเมื่อชิ้นส่วนหมุน
การหนีจากจุดอ้างอิงของค่าที่วัดได้เมื่อหมุนชิ้นส่วนนั้นจะต้องอยู่ในช่วงที่กำหนด เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดของการหนีศูนย์กลางของวงกลม

ตัวอย่างการระบุ
การหนีศูนย์กลางของวงกลม
คำอธิบายของแบบร่าง
การหนีจากจุดอ้างอิงของพื้นผิวทรงกระบอกในทิศทางตามรัศมีที่มีลูกศรระบุจะต้องไม่เกิน 0.03 มม. จากระนาบการวัดใดๆ ที่ตั้งฉากกับเส้นแกน Datum เมื่อชิ้นงานหมุนบนเส้นแกน Datum

การหนีแนวระนาบ

การหนีแนวระนาบ

การหนีแนวระนาบจะระบุถึงการหนีจากจุดอ้างอิงของพื้นผิวทั้งหมดบนชิ้นส่วนที่หมุน
การหนีจากจุดอ้างอิงของค่าที่วัดได้บนพื้นผิวทรงกระบอกทั้งหมดจะต้องอยู่ในช่วงที่กำหนด เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดของการหนีแนวระนาบ

ตัวอย่างการระบุ
การหนีแนวระนาบ
คำอธิบายของแบบร่าง
การหนีแนวระนาบของพื้นผิวทรงกระบอกในทิศทางตามรัศมีที่มีลูกศรระบุจะต้องไม่เกิน 0.03 มม. จากจุดใดๆ บนพื้นผิวทรงกระบอกเมื่อชิ้นส่วนทรงกระบอกหมุนบนเส้นแกน Datum

ดัชนี