GD&T ของชิ้นส่วนยืดหยุ่น

ชิ้นส่วนต่างๆ ที่ทำจากยางหรือเรซิน ซึ่งคาดว่าจะมีการบิดรูปได้มากกว่าที่ระบุไว้ในแบบร่าง เนื่องจากการปลดปล่อยแรงเค้นภายในที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต จะเรียกว่าชิ้นส่วนยืดหยุ่น
สำหรับชิ้นส่วนยืดหยุ่น คุณจะต้องระบุเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิตในสภาวะอิสระ (สภาวะที่ได้รับเฉพาะแรงดึงดูดของโลกเท่านั้น) นอกจากนี้ คุณยังต้องระบุด้วยว่าชิ้นส่วนนั้นยืดหยุ่นและรองรับเงื่อนไขภายใต้เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิตภายใต้สภาวะอิสระด้วย (เช่น ทิศทางแรงดึงดูดของโลก)

คำอธิบายของชิ้นส่วนยืดหยุ่น

โดยทั่วไปแล้วจะใช้เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิตกับชิ้นส่วนที่แกร่ง สำหรับชิ้นส่วนที่ผิดรูปเกินกว่าเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขนาดหรือเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิตในสภาวะอิสระ คุณจะต้องเขียน ไว้หลังเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิตในกรอบการควบคุม Feature เพื่อระบุว่าชิ้นส่วนนี้เป็นชิ้นงานยืดหยุ่น
“F” หมายถึง “สภาวะอิสระ” และจะใช้เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนภายใต้สภาวะอิสระ

คำอธิบายของชิ้นส่วนยืดหยุ่น

ตัวอย่างข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วนยืดหยุ่น

ตัวอย่างการระบุด้านล่างนี้ระบุว่า “Datum B จะต้องมีความกลมอยู่ภายใน 5.0 มม. ในทุกทิศทาง และจะใช้การหนีศูนย์กลางของวงกลมที่ด้านซ้ายภายใต้สภาวะที่ถูกยึดไว้”

ตัวอย่างข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วนยืดหยุ่น

ดัชนี