การวัดด้วย Datum: เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของทิศทางการวาง

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของทิศทางการวางคือเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิตที่กำหนดทิศทางการจัดวางของรูปร่างโดยสัมพันธ์กับจุดอ้างอิง
การวัดความขนาน ความตั้งฉาก และความเป็นมุมของเส้น 2 เส้นหรือระนาบ 2 ระนาบจะใช้ ระนาบ Datum เป็นค่าอ้างอิง นอกจากนี้ยังสามารถวัดด้วยเกจวัดความสูงหรือไม้บรรทัดฉากได้อีกด้วย
ชิ้นงานที่มีขนาดที่วัดด้วยเกจวัดความสูงหรือไม้บรรทัดได้ยาก รวมถึงตำแหน่งที่วัดด้วยเครื่องมือเหล่านี้ได้ยาก การใช้เครื่องมือวัดพิกัดจะช่วยให้วัดได้โดยใช้ประโยชน์จากความคล่องตัวของสไตลัส

การวัดด้วย Datum 1: เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของทิศทางการวาง

ดัชนี