เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของตำแหน่ง (การเบี่ยงเบนของตำแหน่ง)

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งจะกำหนดตำแหน่ง (ตำแหน่งที่แท้จริง) ของ Feature ที่เกี่ยวข้องกับจุดอ้างอิง การใช้ Datum ในการระบุเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งเป็นสิ่งที่จำเป็นทุกครั้ง ด้วยเหตุนี้จึงมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิตสำหรับ Feature ที่เกี่ยวข้องกับ Datum

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ข้อกำหนดของตำแหน่งจะระบุความแม่นยำของตำแหน่งโดยสัมพันธ์กับ Datum (ระนาบหรือเส้นอ้างอิง)

ตัวอย่างการระบุ
ตำแหน่ง
a
ภายในเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1 มม.
คำอธิบายของแบบร่าง
ศูนย์กลางของวงกลมที่ลูกศรระบุจะต้องอยู่ภายในวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1 มม.

ความร่วมแกน

ความร่วมแกน

ข้อกำหนดของความร่วมแกนจะระบุความร่วมแกนของแกนทรงกระบอก 2 ชิ้น (ไม่มีความเบี่ยงเบนของแกนกลาง)

ตัวอย่างการระบุ
ความร่วมแกน
คำอธิบายของแบบร่าง
แกนของทรงกระบอกที่ลูกศรระบุจะต้องอยู่ภายในทรงกระบอกที่มีเส้นแกน Datum A เป็นแกนและมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.03 มม.

ความร่วมศูนย์

ความร่วมศูนย์

ข้อกำหนดของความร่วมศูนย์จะระบุความแม่นยำของความร่วมศูนย์ของแกนทรงกระบอก 2 ชิ้น (ไม่มีความเบี่ยงเบนของจุดศูนย์กลาง) Datum จะเป็นจุดศูนย์กลาง (ระนาบ) ซึ่งแตกต่างจากความร่วมแกน

ตัวอย่างการระบุ
ความร่วมศูนย์
a
ภายในวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.05 มม.
คำอธิบายของแบบร่าง
แกนของทรงกระบอกที่ลูกศรระบุจะต้องอยู่ภายในทรงกระบอกที่มีเส้นแกน Datum A เป็นแกนและมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.05 มม.

ความสมมาตร

ความสมมาตร

ข้อกำหนดของความสมมาตรจะระบุความแม่นยำของความสมมาตรในชิ้นงานเมื่อเทียบกับ Datum (ระนาบอ้างอิง)

ตัวอย่างการระบุ
ความสมมาตร
a
ภายใน 0.05 มม. จากระนาบกึ่งกลางในอุดมคติ
b
ระนาบกึ่งกลางในอุดมคติ
คำอธิบายของแบบร่าง
ระนาบกึ่งกลางที่ระบุด้วยลูกศรจะต้องอยู่ระหว่างสองระนาบที่ขนานกันซึ่งสมมาตรกับระนาบกึ่งกลาง Datum A และอยู่ห่างกัน 0.05 มม.

ดัชนี