ภาพรวมของ GD&T

การทำความเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์และข้อกำหนดของ GD&T ทั้งหมด รวมถึงการตีความเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขนาด (เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของมิติ) ให้ถูกต้องไปพร้อมๆ กันนั้น นับเป็นเรื่องที่ยาก

ด้วยเหตุนี้ เราจึงอธิบาย GD&T ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายโดยมุ่งเน้นไปที่การตีความและการวัด คำอธิบายนี้จะใช้ ISO เป็นมาตรฐาน และยังกล่าวครอบคลุมถึงความแตกต่างจาก ASME อีกด้วย

พื้นฐานและการวัดของ GD&T นั้นมีความจำเป็นต่อการสร้างผลิตภัณฑ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
เราจึงขอแนะนำคุณในส่วนนี้

ภาพรวมและสัญลักษณ์ของ GD&T

ดัชนี