กรอบควบคุม Feature

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิตจะระบุไว้ในกรอบควบคุม Feature องค์ประกอบต่อไปนี้จะมีเขียนไว้ในกรอบควบคุม Feature

กรอบควบคุม Feature
a
สัญลักษณ์แสดงคุณลักษณะทางเรขาคณิต
เขียนประเภทของเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิต
b
สัญลักษณ์เส้นผ่านศูนย์กลาง (เมื่อจำเป็น)
คุณลักษณะทางเรขาคณิตที่ต้องระบุมีดังนี้:
พื้นที่ด้านในวงกลมบนระนาบสองมิติ: ตำแหน่ง ความมีจุดศูนย์กลางร่วม
พื้นที่ด้านในทรงกระบอกในพื้นที่สามมิติ: ความตรง ความขนาน ความตั้งฉาก ความเป็นมุม ตำแหน่ง ความมีแกนกลางร่วมกัน
พื้นที่ภายในทรงกลมในพื้นที่สามมิติ: ตำแหน่ง
c
ค่าเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิต
ค่าเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน หน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
d
ข้อกำหนดของวัสดุ ขอบเขตความคลาดเคลื่อนของขนาดร่วม ฯลฯ
การระบุโดยทั่วไปได้แก่ (ข้อกำหนดของส่วนที่มีปริมาณวัสดุเหลือมากที่สุด) (ข้อกำหนดของส่วนที่มีปริมาณวัสดุเหลือน้อยที่สุด) และ CZ (พื้นที่ร่วม [เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน]) อื่นๆ ได้แก่ และ
e
Datum ลำดับความสำคัญ
ผู้ออกแบบสามารถระบุส่วนที่ต้องการจะลำดับความสำคัญในฐานะเป็นจุดอ้างอิงให้เป็น Datum ได้ โดยจะต้องเขียนตามลำดับความสำคัญ (ซ้ายไปขวา) ในการระบุหลาย Datum
โดยทั่วไป ผู้ออกแบบจะกำหนดตัวอักษรให้กับ Datum ตามลำดับความสำคัญ ด้วยเหตุนี้ จึงมักเรียงลำดับความสำคัญตามลำดับตัวอักษร

ดัชนี