เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของทิศทางการวาง

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของทิศทางการวางจะกำหนดทิศทางการจัดวางของรูปร่างโดยสัมพันธ์กับจุดอ้างอิง การใช้ Datum ในการระบุเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของทิศทางการวางเป็นสิ่งที่จำเป็นทุกครั้ง ด้วยเหตุนี้จึงมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิตสำหรับ Feature ที่เกี่ยวข้องกับ Datum

ความขนาน

ความขนาน

ถึงแม้ว่าจะดูเหมือนกับความเรียบ แต่ความขนานต้องใช้ Datum (ระนาบหรือเส้นอ้างอิง)
คุณสมบัติของความขนานจะระบุว่าเส้นหรือระนาบทั้งสองขนานกันหรือไม่

ตัวอย่างการระบุ
ความขนาน
a
ขนานกัน
คำอธิบายของแบบร่าง
ระนาบที่ระบุด้วยลูกศรจะต้องขนานกับระนาบ Datum A และระนาบทั้งสองจะต้องมีระยะห่างเพียง 0.05 มม. ตามทิศทางของลูกศรการระบุ

ความตั้งฉาก

ความตั้งฉาก

คุณสมบัติของความตั้งฉากจะระบุว่าชิ้นงานมีความตั้งฉากที่แม่นยำเพียงใดเมื่อเทียบกับ Datum (ระนาบอ้างอิง)
หน่วยที่ใช้ระบุค่าของความตั้งฉากจะเป็นมิลลิเมตร ไม่ใช่องศา

ตัวอย่างการระบุ
ความตั้งฉาก
a
มุมขวา
คำอธิบายของแบบร่าง
ระนาบที่ระบุโดยลูกศรบ่งชี้ต้องอยู่ในระนาบขนานสองระนาบที่ตั้งฉากกับระนาบ Datum A และมีระยะห่างระหว่างสองระนาบเท่ากับ 0.03 มม.

ความเป็นมุม

ความเป็นมุม

คุณสมบัติความเป็นมุมจะระบุว่ามุมมีความแม่นยำเพียงใดเมื่อเทียบกับ Datum (ระนาบหรือเส้นอ้างอิง) เมื่อเส้นหรือระนาบอ้างอิงที่กำหนดไม่ใช่ 90 องศา
หน่วยที่ใช้ระบุค่าของความเป็นมุมจะเป็นมิลลิเมตร ไม่ใช่องศา

ตัวอย่างการระบุ
ความเป็นมุม
คำอธิบายของแบบร่าง
ระนาบที่ระบุด้วยลูกศรจะต้องทำมุมที่ถูกต้องในอุดมคติ 45 องศากับระนาบ Datum A และมีระยะห่างระหว่างทั้งสองระนาบที่ขนานกัน 0.3 มม. ตามทิศทางของลูกศร

ดัชนี