เครื่องมือวัดและหลักการของ GD&T

ในขณะที่ Feature ของขนาดจะครอบคลุมเฉพาะการวัดระยะห่างระหว่างจุด 2 จุดแบบเป็นเส้นตรงเท่านั้น แต่ Feature ของเรขาคณิตจะครอบคลุมถึงคุณลักษณะของรูปร่าง เช่น ความกลม ความตรง และความโค้ง ซึ่งทำให้วัดด้วยเครื่องมือวัดที่วัดระยะห่างระหว่างจุด 2 จุด (เช่น คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์) ได้ยาก
มีเครื่องมือวัดและเครื่องจักรต่างๆ ที่ใช้ในการวัด Feature ของการวัด GD&T ความแม่นยำ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และราคาของเครื่องมือและเครื่องจักรดังกล่าวจะแตกต่างกัน

เครื่องมือวัดและหลักการของ GD&T

ในส่วนนี้ เราจะแนะนำเครื่องมือและเครื่องจักรที่เหมาะสำหรับการวัดคุณลักษณะทางเรขาคณิต ซึ่งสามารถจัดประเภทได้ดังนี้

เครื่องมือวัด

แผ่นพื้นผิวเรียบ ไดอัลเกจ บล็อคตัว V เกจวัดความสูง เกจจำกัด/เกจวัดค่า (เกจวัดตำแหน่ง)

เครื่องจักรที่ใช้วัด

เครื่องมือวัดความกลม เครื่องมือวัดพิกัด (CMM)

ดัชนี