ข้อกำหนดของ Envelope

ข้อกำหนดของ Envelope หมายถึงขนาดใหญ่ที่สุด (หรือเล็กที่สุด) ที่ยอมรับได้สำหรับชิ้นส่วนที่ต้องอยู่ภายในช่วงเดียวกัน (หรือนอกช่วงเดียวกัน) ให้เป็นขนาดใหญ่ที่สุด (หรือเล็กที่สุด) โดยจะระบุว่าพื้นผิวของ Feature เดี่ยวของขนาด (พื้นผิวทรงกระบอกหรือ Feature ที่สร้างจากพื้นผิวระนาบที่ขนานกันและอยู่ตรงข้ามกัน) จะต้องไม่เกินกว่า Envelope ของรูปร่างสมบูรณ์ (อุดมคติทางเรขาคณิต) ที่ขนาดของวัสดุที่ใหญ่ที่สุด

Feature ของขนาด

“Feature ของขนาด” คือรูปร่างเรขาคณิตที่กำหนดจากมิติด้านขนาด เช่น ความยาวและมุม ตัวอย่างของ Feature ของขนาดจะรวมถึงรูปร่างทรงกระบอกและทรงกลม รวมถึงระนาบที่อยู่ตรงข้ามกัน เนื่องจาก Feature ถูกกำหนดขึ้นจากมิติด้านขนาด ขนาดโดยรวมจึงจะเปลี่ยนแปลงไปตามมิติ
ส่วนของชิ้นงานสำหรับเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิตจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่มีเส้นการระบุร่างไว้ ตัวอย่างเช่น ในแบบร่างต่อไปนี้ โดยอ้างอิงจากเส้นการระบุ จะเห็นว่าเส้นกึ่งกลางและตัวสร้างความตรงในรูปร่างเดียวกันอาจจะระบุหรือไม่ระบุถึง Feature ของขนาดก็ได้

ไม่ใช่ Feature ของขนาด
ไม่ใช่ Feature ของขนาด
a
ส่วนของชิ้นงานสำหรับเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิต
Feature ของขนาด
Feature ของขนาด
a
ส่วนของชิ้นงานสำหรับเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิต

ขนาดวัสดุที่ใหญ่ที่สุด (MMS)

จะใช้ระบุส่วนที่มีปริมาณเนื้อวัสดุเหลือมากที่สุด (MMC) ส่วนที่มีปริมาณเนื้อวัสดุเหลือมากที่สุดคือสถานะของ Feature ที่ต้องแยกออกมา เมื่อ Feature ของขนาดอยู่ที่ขีดจำกัดของขนาดเมื่อวัสดุของ Feature สูงสุดทุกแห่ง เช่น เส้นผ่านศูนย์กลางรูขนาดเล็กที่สุด และเส้นผ่านศูนย์กลางของเพลาที่ใหญ่ที่สุด กล่าวโดยสรุปคือ ขนาดวัสดุที่ใหญ่ที่สุดของสิ่งที่จะกำหนดส่วนที่มีปริมาณเนื้อวัสดุเหลือมากที่สุดของ Feature

ขนาดวัสดุที่ใหญ่ที่สุด (MMS) ของเพลา (นูน)
ขนาดวัสดุที่ใหญ่ที่สุด (MMS) ของเพลา (นูน)
Φ20.1
ขนาดวัสดุที่ใหญ่ที่สุด (MMS) ของเพลา (เว้า)
ขนาดวัสดุที่ใหญ่ที่สุด (MMS) ของเพลา (เว้า)
Φ19.9

Envelope ของรูปร่างสมบูรณ์

ซึ่งหมายความว่าขอบเขตสมบูรณ์ซึ่งสร้างขึ้นในส่วนที่มีปริมาณเนื้อวัสดุเหลือมากที่สุดสำหรับเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขนาดจะถูกระบุไว้ในแบบร่าง และชิ้นงานจะต้องมีขนาดไม่เกินขอบเขตสูงสุดของขนาดวัสดุ

การระบุในแบบร่าง
การระบุในแบบร่าง
Envelope ของสภาวะสมบูรณ์
Envelope ของสภาวะสมบูรณ์
a
Φ5.0 (ขนาดวัสดุ สูงสุด)
Feature ที่ไม่เกิน Envelope ของสภาวะสมบูรณ์
Feature ที่ไม่เกิน Envelope ของสภาวะสมบูรณ์
a
Φ5.0 (ขนาดวัสดุ สูงสุด)

คืออะไร

คุณจะต้องเขียนไว้หลังเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขนาดเพื่อให้มิติเป็นไปตามข้อกำหนดของ Envelope “E” หมายถึง “Envelope” และสัญลักษณ์นี้จะระบุว่าหากชิ้นส่วนที่อยู่ในเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขนาดอยู่ภายใน Envelope ของรูปร่างสมบูรณ์ ซึ่งมีขนาดวัสดุสูงสุด จะถือว่าชิ้นส่วนนั้นเป็นไปตามข้อกำหนด หากไม่เป็นไปตามนั้น ชิ้นส่วนจะไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

E คืออะไร

ดัชนี