เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปร่างและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของตำแหน่ง (ความคลาดเคลื่อนที่โปรไฟล์ของเส้น / ความคลาดเคลื่อนที่โปรไฟล์ของระนาบ)

นอกจากนี้ ความคลาดเคลื่อนที่โปรไฟล์ของเส้นและระนาบก็ยังถูกนำมาใช้ในการระบุเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งอีกด้วย ข้อมูลจำเพาะจะระบุไว้ในกรอบควบคุม Feature ในแบบเดียวกันกับที่ใช้กำหนดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปร่างและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของตำแหน่ง

ความคลาดเคลื่อนที่โปรไฟล์ของเส้น

ความคลาดเคลื่อนที่โปรไฟล์ของเส้น

ข้อกำหนดโปรไฟล์ของเส้นจะระบุว่าชิ้นส่วนที่ออกแบบนั้นจะมีความโค้งตรงกับในแบบร่างหรือไม่ ค่านี้จะระบุถึงความบิดเบี้ยวของเส้นโปรไฟล์ (องค์ประกอบเส้นที่ปรากฏในส่วนตัดขวางของพื้นผิว) การตัดเส้นส่วนตัดขวางผ่านส่วนโค้งที่ระบุจะต้องอยู่ภายในขอบเขตความคลาดเคลื่อน

ตัวอย่างการระบุ
ความคลาดเคลื่อนที่โปรไฟล์ของเส้น
คำอธิบายของแบบร่าง
โปรไฟล์ของชิ้นงานบนส่วนตัดขวางที่ขนานกับระนาบการประมาณการณ์จะต้องอยู่ระหว่าง Envelope 2 เส้นที่เกิดจากวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.03 มม. และกึ่งกลางของเส้นจะมีโปรไฟล์ที่แม่นยำในอุดมคติ

ความคลาดเคลื่อนที่โปรไฟล์ของระนาบ

ความคลาดเคลื่อนที่โปรไฟล์ของระนาบ

ข้อกำหนดโปรไฟล์ของระนาบจะระบุว่าชิ้นส่วนที่ออกแบบนั้นจะมีความโค้ง (พื้นผิว) ตรงกับในแบบร่างหรือไม่
ความคลาดเคลื่อนที่โปรไฟล์ของระนาบจะเกี่ยวข้องกับส่วนโค้งที่ระบุไว้ทั้งหมด ซึ่งแตกต่างจากความคลาดเคลื่อนที่โปรไฟล์ของเส้น

ตัวอย่างการระบุ
ความคลาดเคลื่อนที่โปรไฟล์ของระนาบ
คำอธิบายของแบบร่าง
ระนาบของชิ้นงานจะต้องอยู่ระหว่างระนาบ Envelope 2 ระนาบที่เกิดจากทรงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1 มม. และกึ่งกลางของระนาบจะมีโปรไฟล์ที่แม่นยำในอุดมคติ

ดัชนี