Datum ร่วมและระบบ Datum

Datum ร่วมหมายถึงคู่ของ Datum เดี่ยว ที่กำหนดให้มีหน้าที่เป็น Datum เดียว ส่วนระบบ Datum จะเป็นกลุ่มของ Datum ที่สร้างขึ้นโดยรวมหลาย Datum เข้าด้วยกัน

Datum ร่วม

Datum ร่วมคือ Datum เดี่ยวที่มี Feature ของสอง Datum Feature ต่างๆ ของ Datum แบบแยก จะถูกนำมาใช้กับ Feature ของ Datum ที่ใช้งานจริงแบบร่วม

สัญลักษณ์การระบุ

สัญลักษณ์การระบุ

การกำหนด Datum

การกำหนด Datum
a
แกนของ Datum A
b
Datum ร่วม A-B
c
แกนของ Datum B
d
Feature ของ Datum ที่ใช้งานจริง (เช่น พื้นผิวสัมผัส)

ตัวอย่างเช่น การระบุที่ใช้เส้นแกนร่วม หรือที่เรียกว่าโคแอกเซียล ซึ่งเกิดจากการประกอบกันของทรงกระบอกที่มีเส้นรอบวงเล็กที่สุดสองชิ้น จะใช้การเชื่อมต่อตัวอักษรของ Datum สองตัวภายในกรอบเดียวเพื่อให้คำอธิบาย ซึ่งจะทำให้เกิดเส้นตรงจากแกนของ Datum A และ B

ระบบ Datum

ระบบ Datum คือกลุ่มของ Datum ที่สร้างขึ้นจากการรวม Datum มากกว่าหนึ่งเพื่อใช้เป็นการอ้างอิงสำหรับ Feature เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

สัญลักษณ์การระบุ

สัญลักษณ์การระบุ

การกำหนด Datum

การกำหนด Datum
  1. ดัน Datum A เข้าหา Feature เป้าหมาย
  2. ดัน Datum B เข้าหา Feature เป้าหมาย
  3. ดัน Datum C เข้าหา Feature เป้าหมาย
    ชิ้นส่วน (Feature เป้าหมาย) ก็จะถูกยึดไว้ได้อย่างสมบูรณ์

ตัวอย่างเช่น ใช้ Datum 3 ตัวเพื่อจัดแนวของชิ้นส่วนให้สมบูรณ์ ระบบ Datum ที่ประกอบด้วยระนาบ Datum 3 ระนาบที่ตั้งฉากซึ่งกันและกันจะเรียกว่าระบบ Datum แบบ 3 ระนาบ ซึ่งจะช่วยให้ได้พื้นผิวที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็น Datum ได้

ดัชนี