เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิตแบบต่างๆ

ในปัจจุบัน เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิตที่แบ่งตามจำนวนสัญลักษณ์อยู่ทั้งหมด 14 ชนิด และแบ่งตามการจำแนกประเภทอยู่ 15 ชนิด
ซึ่งสามารถจัดกลุ่มได้เป็น เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปร่าง เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของทิศทางการวาง เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของตำแหน่ง และ เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของการหนีจากจุดอ้างอิง ซึ่งสามารถใช้ระบุได้กับทุกรูปร่าง
นอกจากนี้ ยังมีภาพรวมของส่วนที่มีปริมาณเนื้อวัสดุเหลือมากที่สุด ซึ่งจำเป็นต่อการออกแบบการประกอบเพลาและท่อ รวมถึงส่วนที่มีปริมาณเนื้อวัสดุเหลือน้อยที่สุด ซึ่งจะช่วยในการออกแบบความหนาของท่อและชิ้นส่วนอื่นๆ ที่ต้องคงความแข็งแกร่งไว้

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิตแบบต่างๆ

ดัชนี