ขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่ประมาณการณ์คืออะไร

ขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่ประมาณการณ์จะใช้กับส่วนที่ยื่นออกมาของ Feature โดยส่วนใหญ่ พื้นที่ที่ใช้เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิตจะต้องจำกัดอยู่ในช่วงของ Feature ที่ระบุไว้ในแบบร่าง ในทางตรงกันข้าม การระบุที่ใช้ขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่ประมาณการณ์จะสามารถระบุพื้นที่เสมือนสำหรับชิ้นส่วนที่ประกบกันของ Feature ที่ระบุไว้ได้

สัญลักษณ์ของขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่ประมาณการณ์

คุณจะต้องเขียนต่อจากค่าความยาวของส่วนที่ยื่นออกมาในกรอบควบคุม Feature เพื่อระบุขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่ประมาณการณ์ที่จะใช้กับระยะของชิ้นส่วนที่ประกบกัน

สัญลักษณ์ของขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่ประมาณการณ์

ตัวอย่างข้อมูลจำเพาะของขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่ประมาณการณ์

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของการระบุที่ระบุว่า “เส้นผ่านศูนย์กลาง ของเพลา 28 มม. ในพื้นที่เสมือนจะต้องไม่เกินเส้นผ่านศูนย์กลาง ทรงกระบอกขนาด 0.5 มม. ตลอดช่วงความยาวของส่วนที่ยื่นออกมาขนาด 30 มม. ของเส้นผ่านศูนย์กลาง ทรงกระบอกขนาด 28 มม. ที่มีแกนอยู่ห่างจาก Datum B 40 มม. และตั้งฉากกับ Datum A” ระบุส่วนที่ยื่นออกมาด้วยเส้นที่ประด้วยจุดสองจุด
การระบุนี้จะช่วยรับประกันได้ถึงการผลิตชิ้นส่วนที่มีความพอดี ทำให้มีข้อมูลจำเพาะไม่เกินเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

ตัวอย่างข้อมูลจำเพาะของขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่ประมาณการณ์

ดัชนี