ประมวลศัพท์

A
ANSI ตัวย่อของ American National Standards Institute (สถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกา) ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นที่รู้จักในชื่อสมาคมมาตรฐานแห่งอเมริกา (American Standards Association : ASA) และสถาบันมาตรฐานแห่งสหรัฐอเมริกา (United States of America Standards Institute : USASI) องค์กรนี้รับผิดชอบด้านการกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกา
หน้าที่เกี่ยวข้อง
การกำหนดมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา
ASA ตัวย่อของ American Standards Association (สมาคมมาตรฐานแห่งอเมริกา) องค์กรกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ยกเลิกไปในปี 1966 ขณะนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ANSI
หน้าที่เกี่ยวข้อง
การกำหนดมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา
ASME คำย่อของ American Society of Mechanical Engineers (สมาคมวิศวกรรมกลไกแห่งอเมริกา) องค์กรระดับโลกในด้านวิศวกรรม ซึ่งจัดการสัมมนาทางวิชาการ ตีพิมพ์สิ่งพิมพ์เชิงเทคนิค และมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานด้านเทคนิคต่างๆ
หน้าที่เกี่ยวข้อง
การกำหนดมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา
Autocollimator เครื่องมือวัดมุมแบบออปติคัลชนิดไม่สัมผัส แสงจากแหล่งกำเนิดแสงจะถูกแปลงเป็นแสงแบบขนานและจะยิงออกมาจากเลนส์ใกล้วัตถุไปยังกระจกที่อยู่ด้านบนของชิ้นงานที่จะวัด เครื่องจะวัดความแตกต่างระหว่างแสงสะท้อนและแสงที่ยิงออกมาในหน่วยฟิลิปดา ใช้ Autocollimator ในการวัดความตรง ความตั้งฉาก ความเรียบ และคุณลักษณะอื่นๆ
D
Datum แบบลอยตัว เพื่อไม่ให้ Datum ถูกจำกัดไว้คงที่เมื่อ Datum เป็น Feature ของขนาดและใช้ส่วนที่มีปริมาณเนื้อวัสดุเหลือมากที่สุดกับ Datum
F
Feature ที่แยกออกมา Feature ที่ได้จากการวัด
Feature ที่ได้รับ เส้นกึ่งกลาง ระนาบกึ่งกลาง หรือจุดศูนย์กลางที่ได้รับจาก Feature แบบผสาน
Feature แบบผสาน พื้นผิวหรือเส้นบนพื้นผิว Feature ที่มีรูปร่างที่แท้จริง
Feature ภายนอก Feature ที่สร้างด้านนอกของอะไหล่เครื่องจักร (เช่น ด้านนอกของเพลาทรงกระบอกหรือทรงสี่เหลี่ยม)
Feature ภายใน Feature ที่สร้างด้านในของอะไหล่เครื่องจักร (เช่น ท่อและร่อง)
G
GPS ตัวย่อของ Geometrical Product Specification (ข้อมูลจำเพาะด้านเรขาคณิตของผลิตภัณฑ์) ใช้เพื่อขจัดความไม่ชัดเจนในแบบร่างด้วยการจัดการความไม่แน่นอนของการวัดอย่างเป็นระบบ และใช้ระบบที่ได้รับการรับรองระดับโลก TC213 ของ ISO มากำหนดมาตรฐานด้วยการเพิ่มและแก้ไขมาตรฐานสากล
J
JIS ชื่อย่อของ Japanese Industrial Standard (มาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น) JIS จะกำหนดมาตรฐานและวิธีการวัดสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของญี่ปุ่น JIS ก่อตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการมาตรฐานอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (Japanese Industrial Standards Committee : JISC) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ตามกฎหมายการกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม
I
ISO ชื่อย่อของ International Organization for Standardization (องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน) องค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐนี้ได้กำหนดมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งมีชื่อว่ามาตรฐาน ISO
S
Spot facing การตัดที่จุดตัดของท่อบนด้านซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่าเพื่อให้มีพื้นผิวเรียบ เพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนหัวของน็อตและสกรูยื่นออกมา หรือเพื่อช่วยเพิ่มแรงขัน
หน้าที่เกี่ยวข้อง
การกำหนดมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา
T
T.I.R ตัวย่อของ “การอ่านตัวระบุทั้งหมด” (Total Indicator Reading) ความแตกต่างระหว่างค่าสูงสุดและต่ำสุดในการวัดการหนีจากจุดอ้างอิง
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งแบบผสม วิธีสำหรับการระบุเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความแตกต่างสำหรับตำแหน่งของ Feature ที่สัมพันธ์กับ Feature อื่น และตำแหน่งจากระบบ Datum ถึงแม้ว่าจะมีกรอบควบคุม Feature อยู่หลายแถว แต่ก็จะมีสัญลักษณ์เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิตเพียงหนึ่งสัญลักษณ์ที่ระบุไว้ในกรอบที่เชื่อมโยง ซึ่งจะช่วยให้สามารถกำหนดตำแหน่ง ทิศทาง และรูปร่างของ Feature เดียวกันได้พร้อมกัน
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิตทั่วไป เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิตที่ระบุบนแบบร่างจะเป็นกลุ่ม แทนที่จะระบุแบบเดี่ยว สำหรับเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิตที่ไม่ต้องมีหน้าที่ใดเป็นพิเศษ สัญลักษณ์ระดับเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน (ระดับเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขนาดแบบพื้นฐาน) จะถูกกำหนดตามความแม่นยำ
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิตเป็นศูนย์ วิธีการคาดการณ์ว่าจะไม่มีการเบี่ยงเบนทางเรขาคณิต (ความเบี่ยงเบนทางเรขาคณิตเป็นศูนย์) ภายใต้สภาวะเสมือนสูงสุด และเพิ่มผลต่างให้กับเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิตเพื่อให้ Feature เข้าใกล้สภาวะเสมือนน้อยที่สุดมากขึ้น
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนโบนัส การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน GD&T โดยใช้ส่วนที่มีปริมาณเนื้อวัสดุเหลือมากที่สุด/ส่วนที่มีปริมาณเนื้อวัสดุเหลือน้อยที่สุด ซึ่งจะช่วยลดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานอันเป็นผลมาจากการกำหนดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่เข้มงวดเกินจำเป็น รวมถึงการตรวจสอบก็ยังสามารถทำได้ง่ายขึ้น
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทั่วไป เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่จะระบุบนแบบร่างเป็นกลุ่ม แทนที่จะระบุแบบเดี่ยว สำหรับมิติ (ความยาว มุม ขนาดของการลบเหลี่ยมมุม) ที่ไม่ต้องมีหน้าที่ใดเป็นพิเศษ สัญลักษณ์ระดับเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน (ระดับเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขนาดแบบพื้นฐาน) จะถูกกำหนดตามความแม่นยำ
ขนาดเสมือน มิติที่กำหนดสภาวะเสมือนของ Feature สำหรับ Feature ภายนอก:
ขนาดใหญ่ที่สุดที่ยอมรับได้ + เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของทิศทางการวางหรือเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของตำแหน่ง
สำหรับ Feature ภายใน:
ขนาดเล็กที่สุดที่ยอมรับได้ - เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของทิศทางการวางหรือเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของตำแหน่ง
ความสามารถที่เหมาะสมที่สุด ฟังก์ชันที่เปรียบเทียบข้อมูลการวัดของผลิตภัณฑ์กับข้อมูล 3D CAD และตรวจสอบความแตกต่าง ผลลัพธ์ของการซ้อนทับจะแสดงผลเป็นภาพ 3D ซึ่งคุณจะเห็นความเบี่ยงเบนระหว่างข้อมูลการวัดและข้อมูล CAD
ความคลาดเคลื่อนของโปรไฟล์แบบผสม วิธีสำหรับการระบุเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่แตกต่างสำหรับความคลาดเคลื่อนโปรไฟล์จากระบบ Datum ถึงแม้ว่าจะมีกรอบควบคุม Feature อยู่หลายแถว แต่ก็จะมีสัญลักษณ์เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิตเพียงสองสัญลักษณ์ที่ระบุไว้ในกรอบที่เชื่อมโยง ซึ่งจะช่วยให้สามารถกำหนดตำแหน่ง ทิศทาง และรูปร่างของ Feature เดียวกันได้พร้อมกัน
ค่าที่ปรากฏ ค่าเฉลี่ยของของข้อมูลการวัดจริงที่ได้รับมาจากเครื่องวัด
ด้ามจับ แท่งทรงกระบอกที่มีความแม่นยำสูงทั้งในคุณลักษณะของขนาดและรูปทรงเรขาคณิต
หน้าที่เกี่ยวข้อง
ประเภทของ Datum
รูปร่างสมบูรณ์ รูปร่างที่ไม่มีความเบี่ยงเบนทางเรขาคณิตโดยสิ้นเชิง
ระดับของเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ค่าเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนในช่วง 0.01 มม. ถึง 0.09 มม. หรือ 0.001 ถึง 0.009 มม. จะทำให้อ่านค่าที่ระบุได้ยาก มาตรฐานนี้จึงใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการอ่านได้ยากเหล่านั้นและเขียนค่าระบุเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนให้ชัดเจน เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนจะแบ่งเป็นระดับต่างๆ จากความเบี่ยงเบนจากมิติอ้างอิง (ขนาดที่ระบุ) และแต่ละระดับจะมีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็กเป็นสัญลักษณ์
ส่วนเสมือนว่ามีปริมาณเนื้อวัสดุเหลือน้อยที่สุด (LMVC) สภาวะที่ปริมาตรซึ่งเกิดจากเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิตมีน้อยที่สุด
ส่วนเสมือนว่ามีปริมาณเนื้อวัสดุเหลือมากที่สุด (MMVC) สภาวะที่ปริมาตรซึ่งเกิดจากเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิตมีมากที่สุด
สภาพของวัสดุ วิธีการระบุความสัมพันธ์พิเศษระหว่างเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของมิติ (เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขนาด) และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิต ซึ่งจะระบุบนแบบร่างโดยใช้สัญลักษณ์ หรือ ส่วนที่มีปริมาณเนื้อวัสดุเหลือมากที่สุดและส่วนที่มีปริมาณเนื้อวัสดุเหลือน้อยที่สุดจะนำมาใช้เพื่อลดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิตเมื่อมีความแตกต่างระหว่างปริมาณวัสดุกับขนาดจริง
หน้าที่เกี่ยวข้อง
กรอบควบคุม Feature
เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย การระบุให้ค่าเฉลี่ยของค่าที่วัดได้จากจุด 2 จุดบนรูปร่างทรงกลมหรือทรงกระบอกจะต้องอยู่ระหว่างค่าขนาดสูงสุดที่ยอมรับได้และค่าขนาดต่ำสุดที่ยอมรับได้ ใช้ตัวย่อ “AVG” กำกับ
หลักการของ Taylor ต้องตรวจสอบขนาดวัสดุที่ใหญ่ที่สุดของชิ้นงานโดยใช้เกจ GO ที่ทำมาให้พอดีกับขนาดวัสดุที่ใหญ่ที่สุดของชิ้นงาน ต้องตรวจสอบขนาดวัสดุที่เล็กที่สุดของชิ้นงานโดยใช้เกจ NO-GO ที่ทำมาให้พอดีกับขนาดวัสดุที่เล็กที่สุดของชิ้นงานนั้นๆ และออกแบบมาให้ตรวจสอบองค์ประกอบของชิ้นงานทีละอย่าง
หน้าที่เกี่ยวข้อง
การกำหนดมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา

ดัชนี