ความคลาดเคลื่อนที่โปรไฟล์ของระนาบ

การวัดความคลาดเคลื่อนที่โปรไฟล์ของระนาบคือการตรวจสอบว่าพื้นผิวโค้งของชิ้นส่วนที่ออกแบบนั้นตรงตามลักษณะที่ระบุไว้ในแบบร่างหรือไม่
การวัดความคลาดเคลื่อนที่โปรไฟล์ของระนาบจะต้องใช้ส่วนโค้งที่ระบุไว้ทั้งหมด ซึ่งจะแตกต่างจากความคลาดเคลื่อนที่โปรไฟล์ของเส้น

แบบร่างตัวอย่าง

ความคลาดเคลื่อนที่โปรไฟล์ของระนาบ

การใช้เครื่องมือวัดโปรไฟล์

การใช้เครื่องมือวัดโปรไฟล์
a
ชิ้นงาน
b
เครื่องมือวัดโปรไฟล์

วางสไตลัสลงบนจุดที่จะเริ่มต้นการวัดของชิ้นงานและระบุความยาวที่จะวัด
ระบบจะวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลที่วัดได้และข้อมูลที่ถูกต้องในอุดมคติที่บันทึกไว้ในระบบ และเอาต์พุตค่า P/V (ค่าสูงสุดและต่ำสุด รวมถึงความเบี่ยงเบนมาตรฐาน σ จาก Feature ที่ถูกต้องในอุดมคติ)

ข้อเสีย

เนื่องจากสไตลัสสามารถเคลื่อนที่ได้จำกัด จึงอาจทำให้วัดชิ้นงานขนาดใหญ่ได้ยาก
นอกจากนี้ สไตลัสก็ยังไม่สามารถเข้าถึงจุดการวัดที่เข้าถึงได้ยากอีกด้วย
จึงส่งผลให้อาจเกิดการผิดรูปขึ้นบนพื้นผิวการวัดจากแรงกดของสไตลัส (แรงกดในการวัด) ซึ่งอาจทำให้ผลการวัดผิดพลาดได้

การใช้เครื่องมือวัดพิกัด (CMM)

การใช้เครื่องมือวัดพิกัด
a
ชิ้นงาน
b
แผ่นพื้นผิวเรียบ

โดยสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของสไตลัสเพื่อวัดชิ้นงานได้ทุกมุมและทุกตำแหน่ง
เนื่องจากสไตลัสจะสัมผัสกับจุดการวัดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น จึงไม่มีแรงกด (แรงกดในการวัด) ของสไตลัสที่จะทำให้พื้นผิวการวัดผิดรูป
นอกจากนี้ยังสามารถวัดได้รวดเร็ว เสถียร และมีความแม่นยำสูง

หน้าจอแสดงผลการวัด
หน้าจอแสดงผลการวัด
a
ผลการวัดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่โปรไฟล์

ดัชนี