แบบร่างและสัญลักษณ์ของ GD&T

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิตจะระบุไว้ด้วยสัญลักษณ์บนแบบร่าง ในปัจจุบัน เรามีสัญลักษณ์สำหรับเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิตทั้งหมด 16 แบบ ซึ่งได้มีการจัดประเภทตามเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่สัญลักษณ์ระบุ

การจำแนกประเภทและสัญลักษณ์สำหรับคุณลักษณะของเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิต

รายการต่อไปนี้คือสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิต “Feature เดี่ยว” ในแถว “ระดับ Feature” หมายถึง Feature ที่เป็นอิสระจาก Datum (เช่น Feature ที่ไม่ต้องใช้ Datum อ้างอิง) Datum คือ Feature ในทางทฤษฎีที่กำหนดขึ้นเพื่อระบุทิศทาง ตำแหน่ง และ/หรือการหนีจากจุดอ้างอิง Feature ที่เกี่ยวข้องคือ Feature ที่สัมพันธ์กับ Datum และระบุถึงเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของทิศทางการวาง เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของตำแหน่ง และ/หรือเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของการหนีจากจุดอ้างอิง

ระดับของ Feature ชนิดของเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน คุณลักษณะทางเรขาคณิต สัญลักษณ์
Feature เดี่ยว เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
ของรูปร่าง
(การเบี่ยงเบนของรูปร่าง)
ความตรง ความตรง
ความเรียบ ความเรียบ
ความกลม ความกลม
ความเป็นทรงกระบอก ความเป็นทรงกระบอก
ความคลาดเคลื่อนที่โปรไฟล์ของเส้น ความคลาดเคลื่อนที่โปรไฟล์ของเส้น
ความคลาดเคลื่อนที่โปรไฟล์ของระนาบ ความคลาดเคลื่อนที่โปรไฟล์ของระนาบ
Feature ที่เกี่ยวข้อง
(ต้องใช้ Feature ของ Datum)
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
ของรูปร่าง
(การเบี่ยงเบนของรูปร่าง)
ความขนาน ความขนาน
ความตั้งฉาก ความตั้งฉาก
ความเป็นมุม ความเป็นมุม
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของตำแหน่ง
(การเบี่ยงเบนของตำแหน่ง)
ตำแหน่ง ตำแหน่ง
ความร่วมแกน ความร่วมแกน ความร่วมศูนย์
ความร่วมศูนย์
ความสมมาตร ความสมมาตร
ความคลาดเคลื่อนที่โปรไฟล์ของเส้น ความคลาดเคลื่อนที่โปรไฟล์ของเส้น
ความคลาดเคลื่อนที่โปรไฟล์ของระนาบ ความคลาดเคลื่อนที่โปรไฟล์ของระนาบ
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของการหนีจากจุดอ้างอิง
(การเบี่ยงเบนจากการหมุน)
การหนีศูนย์กลางของวงกลม การหนีศูนย์กลางของวงกลม
การหนีแนวระนาบ การหนีแนวระนาบ
Feature เดี่ยว
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
ของรูปร่าง
(การเบี่ยงเบนของรูปร่าง)
ความตรง ความตรง
ความเรียบ ความเรียบ
ความกลม ความตรง
ความเป็นทรงกระบอก ความตรง
ความคลาดเคลื่อนที่โปรไฟล์ของเส้น ความคลาดเคลื่อนที่โปรไฟล์ของเส้น
ความคลาดเคลื่อนที่โปรไฟล์ของระนาบ ความคลาดเคลื่อนที่โปรไฟล์ของระนาบ
Feature ที่เกี่ยวข้อง (ต้องใช้ Feature ของ Datum)
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
ของรูปร่าง
(การเบี่ยงเบนของรูปร่าง)
ความขนาน ความขนาน
ความตั้งฉาก ความตั้งฉาก
ความเป็นมุม ความเป็นมุม
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของตำแหน่ง (การเบี่ยงเบนของตำแหน่ง)
ตำแหน่ง ตำแหน่ง
ความร่วมแกน ความร่วมแกน ความร่วมศูนย์
ความร่วมศูนย์
ความสมมาตร ความสมมาตร
ความคลาดเคลื่อนที่โปรไฟล์ของเส้น ความคลาดเคลื่อนที่โปรไฟล์ของเส้น
ความคลาดเคลื่อนที่โปรไฟล์ของระนาบ ความคลาดเคลื่อนที่โปรไฟล์ของระนาบ
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของการหนีจากจุดอ้างอิง (การเบี่ยงเบนจากการหมุน)
การหนีศูนย์กลางของวงกลม การหนีศูนย์กลางของวงกลม
การหนีแนวระนาบ การหนีแนวระนาบ

รายการสัญลักษณ์เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิต (มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง: ISO 5459)

ทฤษฎีตำแหน่งที่แท้จริง (ค่าขนาดในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า)

ทฤษฎีตำแหน่งที่แท้จริงคือแนวคิดของการระบุคุณลักษณะทางเรขาคณิต (ตำแหน่ง โปรไฟล์ และความเป็นมุม) โดยใช้มิติแท้จริงตามทฤษฎี (Theoretically Exact Dimensions : TED) มิติแท้จริงตามทฤษฎีจะแสดงไว้ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ในขณะที่เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งจะแสดงไว้ในกรอบควบคุม Feature

การระบุตำแหน่ง

ตามที่แสดงในแบบร่างด้านล่าง การระบุตามเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขนาดจะไม่สามารถระบุตำแหน่งที่ถูกต้องได้ เนื่องจากทั้งมิติอ้างอิงและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนได้กลายเป็นผลรวมของเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขนาดแล้ว (เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนสะสม) ในทางกลับกัน การระบุตาม TED จะไม่มีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนสะสม

การระบุตามเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขนาด
การระบุตามเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขนาด
ระยะห่างสูงสุดระหว่างรูขวาสุดและรูซ้ายสุดคือ 45.3
การระบุตาม TED
การระบุตาม TED
ระยะห่างสูงสุดระหว่างรูขวาสุดและรูซ้ายสุดคือ 45.1

การระบุขอบเขตความคลาดเคลื่อน

ในการระบุขอบเขตความคลาดเคลื่อนในทฤษฎีตำแหน่งที่แท้จริงนั้น คุณจะต้องใช้ TED เพื่อระบุข้อมูลจำเพาะที่ถูกต้องที่กึ่งกลางของค่าเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
หาก Feature เป็นจุด ขอบเขตความคลาดเคลื่อนจะเป็นวงกลม (a) หรือทรงกลม โดยมีศูนย์กลางอยู่รอบๆ จุดนั้น หาก Feature เป็นเส้นตรง ขอบเขตความคลาดเคลื่อนจะอยู่ระหว่าง 2 ระนาบที่ขนานกัน (b) โดยแต่ละระนาบจะถูกแยกออกจากเส้นนั้นอย่างแม่นยำด้วยการแบ่งครึ่งค่าเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน หรืออาจใช้ขอบเขตความคลาดเคลื่อนทรงกระบอก (c) เป็นขอบเขตความคลาดเคลื่อนโดยให้เส้นตรงเป็นแกนกลางก็ได้

การระบุขอบเขตความคลาดเคลื่อน
(a)
การระบุขอบเขตความคลาดเคลื่อน
(b)
การระบุขอบเขตความคลาดเคลื่อน
(c)

ดัชนี