1. หน้าหลัก
  2. ฝ่ายสนับสนุน
  3. การสนับสนุนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
  4. บริการลูกค้า XG
  5. FAQ
  6. การแก้ปัญหา

FAQ (การแก้ปัญหา)

ได้ทำการเปลี่ยนค่าสเกลด้วย [Scale Factor] แต่ค่า
ไม่ถูกนำไปใช้กับค่าการวัดของยูนิต อยากทราบว่าเกิด
อะไรขึ้น
ให้ตั้งค่าการสเกลเป็น [ON] ด้วย [Tool Parameters]
ของ [Unit Properties] สำหรับยูนิตที่ใช้การสเกล
โดยค่าเริ่มต้น ค่านี้จะเป็น [OFF]
การตั้งค่ายูนิตนั้นถูกต้อง แต่กราฟขอบไม่แสดง
อยากทราบว่าเกิดอะไรขึ้น
[Regions] ใน Screen Properties ของจอภาพกล้อง
อาจถูกเลือกเป็น [All] ซึ่งในกรณีนี้กราฟขอบจะไม่แสดง
กราฟขอบจะแสดงเฉพาะเมื่อตั้งค่าเป็น [Single]
ฉันลบยูนิตทิ้งไปโดยบังเอิญ สามารถกู้คืนมา
ได้หรือไม่
คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่น [Undo] เพื่อยกเลิกการปฏิบัติ
ล่าสุดสองการปฏิบัติในมุมมอง Flowchart หรือการ
ปฏิบัติล่าสุดแปดการปฏิบัติบน Screen Editor นอกจาก
นี้ยังสามารถใช้ [Ctrl+z] เพื่อยกเลิกการปฏิบัติล่าสุด
เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในนิพจน์ทางคณิตศาสตร์
บรรทัดต่อจากนั้นจะไม่ถูกดำเนินการ
ผลที่เกิดถูกต้องแล้ว เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในนิพจน์
ทางคณิตศาสตร์ การคำนวณหลังจากนั้นจะไม่ถูก
ดำเนินการ ถ้าค่าตัวเลขจากการคำนวณไม่ถูกเก็บไว้
อย่างถูกต้อง ให้ตรวจสอบข้อผิดพลาดยูนิต
ไม่สามารถตั้งค่าสัมประสิทธิ์ฟิลเตอร์ด้วยฟิลเตอร์
กำหนดเองขั้นสูง
ตัวแปรอาร์เรย์ชนิดสเกลาร์สำหรับจัดเก็บสัมประสิทธิ์
ฟิลเตอร์ต้องถูกกำหนดเป็นตัวแปรผู้ใช้ ให้ประกาศตัว
แปรอาร์เรย์ชนิดสเกลาร์ที่เหมาะสมกับขนาดฟิลเตอร์
ตัวอย่างเช่น สำหรับฟิลเตอร์ขนาด 21×21 ให้ประกาศ
ตัวแปรอาร์เรย์ชนิดสเกลาร์ที่มีองค์ประกอบเท่ากับ 441
หรือมากกว่า
ยูนิตที่รออยู่ไม่ทำงานอย่างเหมาะสมในโปรแกรม
จำลองการทำงานบางโปรแกรม
ยูนิตที่รออยู่ที่ไม่ใช่ยูนิตเมนูผู้ใช้ (user menu unit)
ไม่ทำงานอย่างเหมาะสมในโปรแกรมจำลองการทำงาน
บางโปรแกรม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู
""Overview of Simulation Functions"" ในบทที่ 7 ของ
คู่มืออ้างอิงคำสั่ง XG VisionEditor
ฉันพยายามเพิ่มฟังก์ชันรุ่น 2.0 ในการตั้งค่าที่สร้าง
โดยรุ่น 1.0 แต่เกิดความผิดพลาด
ไม่สามารถเพิ่มฟังก์ชั่นได้จนกว่าการตั้งค่าจะถูกแปลง
ไปอยู่ในรูปแบบรุ่น 2.0 ใน VisionEditor เลือก
[File] (ไฟล์) และ[Save in another file format]
(บันทึกเป็นรูปแบบไฟล์อื่น) เพื่อบันทึกการตั้งค่าใน
รูปแบบรุ่น 2.0 โปรดระลึกอยู่เสมอว่าการตั้งค่ารวม
(global setting) ก็มีรุ่นเช่นกัน
ฉันใช้คอนโทรลเลอร์ในการตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์
และตั้งค่าอื่นๆ สำหรับกล้อง แต่การตั้งค่าดังกล่าวไม่
ได้ถูกถ่ายทอดให้กับกล้อง
โดยค่าเริ่มต้น การตั้งค่าของกล้องสามารถปรับแต่งโดย
ใช้ capture unit ของ XG VisionEditor เท่านั้น
การตั้งค่าของกล้องผ่านคอนโทรลเลอร์ไม่สามารถใช้ได้
หากต้องการการตั้งค่าของกล้องผ่านคอนโทรลเลอร์
ให้เลือกตัวเลือก [Use system settings] (ใช้การตั้ง-
ค่าของระบบ) ในแท็บ [Capture Opt.] (ตัวเลือกการ-
ถ่ายภาพ) ของ capture unit
กล้องไม่ถ่ายภาพเมื่อมีการสั่งงานผ่านคอนโทรลเลอร์
มือถือ
อาจเป็นไปได้ว่า capture unit ไม่ได้ถูกจัดวางอยู่ใต้
ยูนิตเริ่มต้น การรอการประมวลผล (การรอการประมวล-
ผลจากเทอร์มินัล) ถูกจัดวางอยู่เหนือ capture unit
และยูนิตไม่ได้รับการดำเนินการ สำหรับรายละเอียด
โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ใกล้ที่สุด
มีการทริกเกอร์อินพุต แต่ข้อมูลภาพบนจอแสดงผล
ไม่ได้รับการอัปเดต
เมื่อ Flowchart ดำเนินมาถึงยูนิตปิดท้าย (end unit)
ข้อมูลภาพจะได้รับการอัปเดต กระบวนการดังกล่าวอาจ
หยุดลงกลางคันที่จุดใดจุดหนึ่งกลาง Flowchart
ให้ตรวจสอบว่า %WaitReady เป็น ON เพื่อดูว่า
Flowchart อยู่ในสถานะกำลังรอ สำหรับรายละเอียด
โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ใกล้ที่สุด
กล่องโต้ตอบโปรแกรมจำลองการทำงานถูกใช้เพื่อ
เปลี่ยนค่า แต่การเปลี่ยนแปลงยังไม่ถูกนำไปใช้กับ
การตั้งค่า ฉันจะนำค่าการเปลี่ยนแปลงไปใช้กับ
โปรแกรมจำลองการทำงานได้อย่างไร
เลือก [Copy current value to initial value at save]
(สำเนาค่าปัจจุบันไปยังค่าเริ่มต้นเมื่อทำการบันทึก)
เอาไว้ล่วงหน้าสำหรับตัวแปรที่ใช้สำหรับเปลี่ยนค่า
โดยระบบ หลังจากเปลี่ยนค่าด้วยโปรแกรมจำลอง
การทำงานแล้ว ให้บันทึกการตั้งค่าในโปรแกรมจำลอง
การทำงาน (ใช้ [Save settings] (บันทึกการตั้งค่า)
ในเมนูฟังก์ชัน) หลังจากนั้น ให้เลือก [Reload active-
inspection] (เรียกคืนการตรวจจับที่ใช้งาน) จากเมนู
[File] สำหรับการตั้งค่านั้น
หลังจากการปรับและบันทึกค่าบน XG system
และคัดลอกค่าปัจจุบันของตัวแปรไปยังค่าเริ่มต้นแล้ว
ฉันเปลี่ยน Flowchart โดยการใช้ VisionEditor และ
อัปโหลดไปยัง XG system แต่ค่าเริ่มต้นของตัวแปร
ที่ทำการปรับเอาไว้ถูกรีเซ็ต อยากทราบว่าเกิดอะไรขึ้น
ค่าเริ่มต้นของตัวแปรถูกบันทึกทับด้วยข้อมูลที่ทำการ
อัปโหลด เลือก [Copy current value to initial value
at save] เอาไว้ล่วงหน้าสำหรับตัวแปรที่ใช้สำหรับ
เปลี่ยนค่าโดยระบบ หลังจากเปลี่ยนค่าด้วยระบบ
แล้ว ให้บันทึกค่า (คัดลอกค่าปัจจุบันไปยังค่าเริ่มต้น)
และดาวน์โหลดค่าเหล่านี้ (โหลดค่าเริ่มต้น) ไปยัง
VisionEditor โดยการตั้งค่า เปลี่ยน Flowchart บน
VisionEditor โดยให้ตั้งค่าให้สามารถดาวน์โหลดได้
ใน VisionEditor รุ่น 2.0 และใหม่กว่า เมื่อตัวเลือก
[Keep initial value when loading program]
(คงค่าเริ่มต้นไว้เมื่อโหลดโปรแกรม) ในการตั้งค่า
ตัวแปรถูกเลือก และ [Target Data] ข้อมูลเป้าหมาย
ถูกเลือกในขณะทำการอัปโหลด จะสามารถอัปโหลด
การตั้งค่าโดยที่ค่าเริ่มต้นของตัวแปรบน XG system
ไม่ถูกเปลี่ยนแปลง โดยการเลือก [Use settings]
(การตั้งค่าผู้ใช้) สำหรับ [Initial Values of Variables]
(ค่าเริ่มต้นของตัวแปร) ของการตั้งค่าการการตรวจจับ
และทำการอัปโหลด
แม้ว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดใน syntax ของการคำนวณ
แต่ผลลัพธ์ไม่ถูกส่งเอาต์พุต จะสามารถตรวจสอบ
เอาต์พุตได้อย่างไร
อาจเกิดข้อผิดพลาดแบบ dynamic โปรดตรวจสอบ
บันทึกการทำงาน
ฉันไม่สามารถยืนยันสาเหตุของข้อผิดพลาดไดนามิก
ที่แสดงในล็อกการประมวลผล
ดูที่ [Error code] (รหัสข้อผิดพลาด) และ [Error line]
(คำอธิบายข้อผิดพลาด) ใน[Unit Result](ผลลัพธ์ยูนิต)
สำหรับยูนิตการคำนวณที่มีข้อผิดพลาด ดูที่คู่มือผู้ใช้
สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับรหัสข้อผิดพลาด
ฉันไม่สามารถดูข้อมูลที่เก็บไว้แม้ในขณะที่กำลังเปิด
ตัวดูที่จัดเก็บภาพ
ในการใช้งานตัวดูที่จัดเก็บภาพ คุณต้องทำการตั้งค่าใน
XG VisionEditor เลือก [Settings] และ
[Image Archive] (การจัดเก็บภาพ) แล้วเลือกตัวเลือก
[Enable] (ใช้งาน) สำหรับเงื่อนไข 0 ถึง 7 เพื่อกำหนด
เงื่อนไข
%JAHold ถูกกำหนดเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ OUT23
แต่ OUT23 ทำงานต่างจากเอาต์พุต OR ของ CV ซีรีส์
เมื่อตัวแปรระบบ %JAHold ถูกพิจารณาว่าเป็น NG
เอาต์พุตจะทำงานต่อไปจนกระทั่งมีการรีเซ็ตตัวแปร
ระบบ ตัวแปรระบบที่ทำงานแบบเดียวกับ CV ซีรีส์ คือ
%JgAll ดังนั้นให้ตั้งเงื่อนไข %JgAll ด้วยการตั้งค่า
รวมและเอาต์พุตเทอร์มินัล สำหรับรายละเอียด
โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ใกล้ที่สุด
ฉันสร้างกล่องโต้ตอบและเปลี่ยนค่าของตัวแปรที่
กำหนดให้กับกล่องอินพุตตัวเลข แต่การเปลี่ยนแปลง
ไม่สามารถนำไปใช้ได้
ตรวจสอบไทม์มิ่งการประยุกต์ใช้งานในการตั้งค่ากล่อง
โต้ตอบของ กล่องโต้ตอบ XG VisionEditor หากยก
ตัวอย่างเช่น ไทม์มิ่งการยืนยันถูกตั้งค่าเป็น
[when button is pressed] (เมื่อมีการกดปุ่ม)
การตั้งค่าจะไม่ได้รับการยืนยันจนกว่าปุ่มกล่องโต้ตอบ
หรือปุ่มที่ด้านล่างถูกกด สำหรับรายละเอียดโปรดติดต่อ
ตัวแทนจำหน่ายที่ใกล้ที่สุด
ตัวดูที่จัดเก็บภาพแสดงผลภาพเป็นสีดำ แต่ไม่มีภาพที่
ถูกจัดเก็บบนระบบในระหว่างการปฏิบัติการ
ภาพที่ถูกจัดเก็บไว้ถูกบันทึกทับโดยภาพใหม่และถูก
ลบทิ้ง หากต้องการแสดงผลภาพใหม่ ให้คลิก [Update]
ในการแสดงผล I/O ทริกเกอร์คือ การอินพุตที่สำเร็จ
ในแต่ละครั้ง แต่มีหลายครั้งที่ทริกเกอร์อินพุตทำการ
อินพุตเพียงครั้งเดียว
การอัปเดตไปยังจอแสดงผล I/O ไม่สามารถแสดงผล
ได้ทันกับความเร็วในการทริกเกอร์ ในการตรวจสอบว่า
สัญญาณปิดและเปิดอย่างถูกต้อง ให้ใช้มุมมองบันทึก
ข้อมูล Trace
ฉันต้องการอินพุตทริกเกอร์ด้วย [Wait terminal I/O]
(รอเทอร์มินัล I/O) แต่การกดปุ่ม [TRIGGER]
(ทริกเกอร์) บนคอนโทรลเลอร์มือถือ ไม่อินพุตการ
ทริกเกอร์
การใช้อินพุตทริกเกอร์ [Wait terminal I/O] สามารถ
รับการทริกเกอร์จากชุดขั้วต่อเทอร์มินัลเท่านั้น ในการ
อินพุตทริกเกอร์จากคอนโทรลเลอร์มือถือ คุณสามารถ
ใช้ยูนิต variable delay ตามปกติ แต่คุณไม่สามารถใช้
ทั้ง [Wait terminal I/O] และ [Variable delay] พร้อม
กันได้ ใน VisionEditor รุ่น 2.0 และใหม่กว่า คำสั่ง
WG (รอการปล่อยสถานะ) ได้รับการเพิ่ม และสามารถ
ยกเลิก [Wait terminal I/O] ได้ โดยการสั่งจากคอน-
โทรลเลอร์มือถือ
ฉันต้องสร้างกล่องโต้ตอบเพื่อเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์
ของกล้องในระบบหรือไม่
ในการสร้าง Flowchart ให้เลือกตัวเลือก
[Use system settings] บนแท็บ [Capture Opt.]
ของ capture unit ด้วยวิธีนี้ การเปลี่ยนแปลงด้วย
[Camera Settings] (การตั้งค่ากล้อง) ของเมนู
[System Configuration] (องค์ประกอบของระบบ) จะ
ถูกนำไปใช้กับการตรวจจับ
เมื่อระบบถูกรีสตาร์ท โปรแกรมจะกลับเป็น [0000]
แต่ฉันสามารถระบุหมายเลขของโปรแกรมที่ต้องการ
เริ่มต้นได้หรือไม่
คุณสามารถตั้งค่านี้ได้ด้วย [Program to start up]
(โปรแกรมที่ต้องการเริ่มต้น) ใน [System Settings]
ของเมนู [Global] (รวม)
ในการล้างโปรแกรม ฉันต้องลบการตั้งค่าการแก้ไข
ทั้งหมด และอัปโหลดโปรแกรมหรือไม่
คุณสามารถล้างการตั้งค่าทั้งหมดโดยการเริ่มต้นระบบ
กดปุ่ม [Esc] ค้างเอาไว้ในขณะที่เปิดเครื่องเพื่อเริ่มต้น
ระบบ
การกดปุ่ม [Esc] ไม่ได้เป็นการปิดกล่องโต้ตอบ
นี่อาจเป็นกล่องโต้ตอบเริ่มต้นทำงาน ลบเครื่องหมาย
ออกจากช่องสำหรับทำเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากการตั้ง
ค่าเริ่มต้นจอแสดงผลในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ
ไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่สามารถเลือกตัวเลือก
[Close dialog on Escape] (ปิดกล่องโต้ตอบเมื่อออก)
ได้
ไฟส่องสว่างถูกควบคุมโดยยูนิตคำสั่ง แต่การจับภาพ
ระยะไกลไม่สามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์
จับภาพระยะไกลจะดำเนินการโดยใช้ capture unit
เท่านั้น ดังนั้นยูนิตคำสั่งจึงไม่สามารถทำงานผ่าน
คอนโทรลเลอร์ ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้บันทึกภาพ
เป้าหมายด้วยตัวดูที่จัดเก็บภาพ
สัญญาณเอาต์พุต FLASH ไม่แสดงในบันทึกข้อมูล
Trace
ไม่สามารถดูสัญญาณเอาต์พุต FLASH ในบันทึกข้อมูล Trace อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายการที่กำหนดโดยการตั้งค่าเทอร์มินัลของการตั้งค่ารวม จะถูกแสดงในรายการตัวเลือกในบันทึกข้อมูล Trace ในรูปคลื่นต่างๆ ไม่ถูกแสดงและเฉพาะรายการ FLASH เท่านั้นที่จะถูกเอาต์พุต
Trace อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายการที่กำหนดโดยการ
ตั้งค่าเทอร์มินัลของการตั้งค่ารวม จะถูกแสดงในรายการ
ตัวเลือกในบันทึกข้อมูล Trace ในรูปคลื่นต่างๆ ไม่ถูก
แสดงและเฉพาะรายการFLASH เท่านั้นที่จะถูก
เอาต์พุต
การทำงานของระบบทั้งหมดถูกบันทึกเอาไว้ในล็อก
การแก้ไขหรือไม่
ข้อมูลที่บันทึกในล็อกการแก้ไขมีเพียงการประมวลผล
ที่สามารถคำนวณด้วย XG system เท่านั้น มีการ
ประมวลผลหลายกระบวนการที่ไม่ถูกบันทึก สำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่บทที่ 5 ของ คู่มืออ้างอิงคำสั่ง
VisionEditor (Programming edition) กระบวนการที่
ไม่มีการระบุเอาไว้จะไม่ถูกบันทึก
ไม่สามารถยืนยันสัญญาณบน PLC และไม่สามารถเริ่ม
การสื่อสารได้
ใช้มุมมองบันทึกข้อมูล Trace เพื่อตรวจสอบว่า
XG system เอาต์พุตสัญญาณหรือไม่ ใช้เมนู [Global]
เพื่อตรวจสอบการกำหนดขั้ว
%Trg1Ready ไม่สามารถเริ่มได้เมื่อสั่งให้รอด้วย
[Wait terminal I/O]
สัญญาณ Ready ที่เริ่มเมื่อรอด้วย [Wait terminal I/O]
เป็น %WaitReady ตรวจสอบสัญญาณ
เหตุใด %Flash3 และ %Flash4 ไม่ทำงานเมื่อใช้ยูนิต
สำหรับควบคุมไฟ CA-DC20E ไฟจะเปิดก็ต่อเมื่อตั้งค่า
[Continuous] (ต่อเนื่อง) เป็น ON
%Flash3 และ %Flash4 ไม่ถูกกำหนดปุ่มให้กับขั้ว
เอาต์พุตในอินพุต/เอาต์พุตของการตั้งค่ารวม ยูนิต
สำหรับควบคุมไฟ CA-DC20E ไม่ต้องการการเชื่อมต่อ
%Flash แต่สถานะของ %Flash จะถูกอ้างอิงในตอน
เริ่มต้น ดังนั้นจึงไม่ทำงานหากไม่มีการกำหนดขั้ว
ฉันบันทึก workspace ลงในการ์ด SD ซึ่งเชื่อมต่ออยู่
ในช่องเสียบการ์ด SD สองช่อง แต่ฉันไม่สามารถ
โหลดการตั้งค่าด้วยคอนโทรลเลอร์ ปัญหาคืออะไร
ข้อมูลการตั้งค่าของ workspace ถูกทำการบันทึก
ดังนั้น workspace จึงไม่ถูกส่งไปยังคอนโทรลเลอร์
ข้อมูลต่างๆ (ข้อมูลการตั้งค่า ข้อมูลรวม ฯลฯ) สามารถ
ทำการคัดลอกไปยังลำดับขั้นที่ถูกต้อง ดังนั้นจึง
ถ่ายโอนข้อมูลด้วยการ์ด SD
การป้อนคำสั่ง RE ในสถานะรอเทอร์มินัล I/O จะทำให้
เกิดข้อผิดพลาด และคำสั่งจะไม่ทำงาน
คำสั่ง RE จะทำงานให้กับทริกเกอร์รอ รอเทอร์มินัล
I/O หรือ variable delay สำหรับ capture unit แต่รุ่น
Versions 1.0.0011 และก่อนหน้า ไม่สนับสนุนรอ
เทอร์มินัล I/O หรือ variable delay โปรดทราบว่าไม
่สามารถยกเลิกเมนูผู้ใช้ได้
รองรับการอ้างอิงตัวแปรถูกใช้เพื่อเปลี่ยนหมายเลข
ภาพที่ลงทะเบียน อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนตัวแปรไม่
เป็นการเปลี่ยนภาพที่ลงทะเบียน
เพียงทำการเปลี่ยนตัวแปรไม่เป็นการเปลี่ยนภาพที่ลง
ทะเบียน ภาพที่ลงทะเบียนจะเปลี่ยนเมื่อคำสั่ง NU ถูก
ใช้หลังจากตัวแปรถูกเปลี่ยน
หลังจากที่ฉันเปิด %OutDataAsyncA to H ฉันไม่
สามารถปิดได้
%OutDataAsyncA to H สามารถควบคุม Flowchart
ได้อย่างอิสระ แต่ภายหลังจากที่เปิดแล้วไม่สามารถปิด
ได้ คุณต้องกำหนดค่าคำสั่งให้ปิด
%OutDataAsyncA to H
ฉันจะสามารถถ่ายโอนข้อมูลสถิติจากการ์ด SD ไปยัง
เครื่องคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ต้องถอดการ์ด SD ออก
ได้อย่างไร
คุณสามารถใช้ VisionEditor หรือ VisionTerminal
เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ที่บันทึกเอาไว้ในการ์ด SD ใน
VisionEditor ใช้ [Controller List] (รายการคอน-
โทรลเลอร์) ในมุมมองระบบเพื่อเลือกไฟล์สำหรับการ
ถ่ายโอน แล้วให้คลิกเมาส์ขวาและเลือก [Download]
(ดาวน์โหลด) เพื่อเริ่มการถ่ายโอนข้อมูล