ข้อกำหนดการใช้

คำเตือน: กรุณาอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้เว็บไซต์นี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ (“ข้อกำหนด”) กรุณาอย่าใช้งานเว็บไซต์นี้

การใช้เว็บไซต์

KEYENCE (THAILAND) CO., LTD. ("KEYENCE") อนุญาตให้คุณดูและดาวน์โหลดเอกสารในเว็บไซต์นี้ ("ไซต์") เพื่อการใช้งานที่เป็นการส่วนตัวและไม่ใช่เพื่อการค้า โดยการใช้งานนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขว่าคุณจะเก็บประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ทั้งหมดที่ปรากฏในต้นฉบับในสำเนาของเอกสารดังกล่าวทุกฉบับ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ดัดแปลงเอกสารที่อยู่ในไซต์นี้ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม รวมถึงไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ ทำซ้ำ ดำเนินการ แจกจ่าย หรือใช้งานเพื่อจุดประสงค์ที่เกี่ยวกับสาธารณชนหรือทางด้านการค้าใดๆ ตามข้อกำหนดนี้ ห้ามใช้เอกสารเหล่านี้ในเว็บไซต์หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อื่นโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม เอกสารทั้งหมดในไซต์นี้มีลิขสิทธิ์ ––และการใช้งานเอกสารใดๆ ในไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นการละเมิดกฎหมายด้านลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่นๆ หากคุณละเมิดข้อกำหนด สิทธิของคุณในการเข้าถึงไซต์นี้จะถูกระงับโดยอัตโนมัติ และคุณยินยอมและจะทำลายเอกสารที่คุณดาวน์โหลดหรือพิมพ์ทั้งหมดทันที KEYENCE ยังขอสงวนสิทธิ์ในการระงับสิทธิในการใช้งานบริการใดบริการหนึ่งหรือทั้งหมดในไซต์นี้ รวมถึงการลบบัญชีใดๆ ที่เกี่ยวข้องของคุณทันทีได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะมีสาเหตุหรือไม่ก็ตาม

การส่งข้อมูลผู้ใช้

นอกจากข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวตนได้ ซึ่งระบุไว้ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลทางออนไลน์ของ KEYENCE เอกสาร ข้อมูลหรือการสื่อสารอื่นใดที่คุณส่งหรือโพสต์ลงในไซต์นี้ถือเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ (“การสื่อสาร”) KEYENCE ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ในการสื่อสารเหล่านี้ KEYENCE และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งสามารถเปิดเผย เผยแพร่ ทำสำเนา รวบรวม และ/หรือใช้การสื่อสารและรูปภาพ ข้อมูล ข้อความ เสียง และส่วนประกอบอื่นๆ ทั้งหมดในการสื่อสาร เพื่อจุดประสงค์ทั้งทางด้านการค้าและ/หรือไม่ใช่ทางการค้า ห้ามไม่ให้คุณโพสต์หรือส่งข้อมูลที่ผิดกฎหมาย หมิ่นประมาท ข่มขู่ ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง อนาจาร ลามก หรือข้อมูลที่อาจละเมิดกฎหมายใดๆ ไปยังหรือออกจากไซต์นี้

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

KEYENCE อาจจัดให้มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งจัดทำขึ้นโดยหน่วยงานอื่นผ่านไซต์นี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคุณ หากคุณใช้ไซต์อื่นๆ ดังกล่าว ระบบจะนำคุณออกจากไซต์นี้ หากคุณตัดสินใจเข้าชมไซต์ที่เชื่อมโยงใดๆ เหล่านี้ คุณรับผิดชอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนั้นเอง และคุณจะรับผิดชอบในการจัดหามาตรการป้องกันภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว ข้อมูลที่ปรากฏบนไซต์เหล่านั้น หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ระบุบนไซต์ดังกล่าว การเชื่อมโยงไปยังไซต์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการรับรองว่า KEYENCE รับรอง เป็นบริษัทในเครือหรือมีความเกี่ยวข้องกับ หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ตราสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายด้านลิขสิทธิ์ที่ปรากฏในหรือเข้าถึงได้จากการเชื่อมโยงต่างๆ ดังกล่าว และไม่ได้รับรองว่าไซต์ที่เชื่อมโยงไปนั้นได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ตราสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายด้านลิขสิทธิ์ของ KEYENCE หรือบริษัทในเครือและบริษัทย่อยใดๆ

ข้อเสนอพิเศษ

การตอบรับคำขอของคุณขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ KEYENCE และเกณฑ์ในการพิจารณาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามที่ KEYENCE เห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่คุณไม่ได้รับรายการที่ระบุไว้ที่นี้ภายใน 3 สัปดาห์ คำขอดังกล่าวอาจถูกปฏิเสธ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เอกสารและบริการที่ปรากฏในไซต์นี้จัดให้มีขึ้น “ตามสภาพที่เป็นอยู่ (as is)” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ รวมถึงการรับประกันความพร้อมจำหน่าย ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ KEYENCE ยังไม่รับประกันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเอกสารหรือบริการที่ปรากฏในไซต์นี้ KEYENCE อาจเปลี่ยนแปลงเอกสารและบริการที่ปรากฏในไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์และราคาที่กำหนดในผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เอกสารและบริการที่ปรากฏในไซต์นี้อาจไม่ใช่ข้อมูลล่าสุดและ KEYENCE ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ในการปรับข้อมูลในเอกสารและบริการเหล่านี้ให้เป็นปัจจุบัน ข้อมูลที่เผยแพร่ในไซต์นี้อาจอ้างถึงผลิตภัณฑ์ โปรแกรม หรือบริการที่ไม่พร้อมใช้งานในประเทศของคุณ โปรดติดต่อสำนักงาน KEYENCE ในพื้นที่ของคุณเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรแกรม หรือบริการที่คุณสามารถใช้งานได้ กฎหมายที่บังคับใช้อาจไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัย การยกเว้นดังกล่าวจึงอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

ข้อจำกัดความรับผิด

ไม่ว่าในกรณีใดๆ KEYENCE บริษัทในเครือ ผู้จัดหาสินค้าของบริษัท หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ที่ได้รับการกล่าวถึงในไซต์นี้ไม่มีส่วนรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียกำไร การสูญหายของข้อมูล หรือการหยุดชะงักทางธุรกิจ) ที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน การไม่สามารถใช้งาน หรือผลลัพธ์จากการใช้งานไซต์นี้ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับไซต์นี้ เอกสาร ข้อมูล หรือการบริการที่ปรากฏอยู่ในไซต์ใดๆ หรือทั้งหมดนั้น ไม่ว่าจะเป็นไปตามการรับประกัน สัญญา การละเมิด หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นๆ ไม่ว่าจะมีการกล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้วหรือไม่ก็ตาม หากการใช้เอกสาร ข้อมูล หรือบริการจากไซต์นี้ทำให้ต้องมีการซ่อมบำรุง ซ่อมแซม หรือแก้ไขอุปกรณ์หรือข้อมูลใดๆ คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด กฎหมายที่บังคับใช้อาจไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดค่าเสียหายธรรมดาที่ย่อมเกิดขึ้นหรือที่เป็นผลสืบเนื่อง ดังนั้นการยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

กฎหมายที่บังคับใช้

ไซต์นี้ได้รับการควบคุมและดำเนินการทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งโดย KEYENCE จากสำนักงานในประเทศไทย การเข้าถึงไซต์นี้ถือว่าคุณยินยอมว่าพระราชบัญญัติและกฎหมายต่างๆ ของประเทศไทยจะมีผลบังคับใช้กับทุกกรณีที่เกิดขึ้นจากการใช้ไซต์นี้ โดยไม่คำนึงถึงหลักการขัดกันแห่งกฎหมาย และคุณยอมรับว่าการฟ้องร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจะอยู่ในเขตอำนาจศาลภายในประเทศไทย ผู้ที่เข้าถึงไซต์นี้จากท้องถิ่นอื่นจะรับผิดชอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนั้นเองและจะรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในท้องถิ่นของตน KEYENCE ไม่ได้รับรองว่าเนื้อหาภายในไซต์นี้เป็นเนื้อหาที่เหมาะสมหรือพร้อมใช้งานในท้องถิ่นอื่น และการเข้าถึงไซต์นี้จากพื้นที่ที่เนื้อหาข้างต้นผิดกฎหมายถือเป็นสิ่งต้องห้าม

ทั่วไป

ชื่อบริษัทและผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงในไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลในไซต์นี้เป็นไปตามการวิจัย/การประเมินภายในของ KEYENCE ในขณะเปิดตัว และอาจมีเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

  • EtherCAT® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและเทคโนโลยีที่เป็นสิทธิบัตร และอนุญาตให้ใช้สิทธิโดย Beckhoff Automation GmbH ประเทศเยอรมัน
  • Microsoft, Windows, Internet Explorer และ Visual Studio เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ
  • Adobe Acrobat เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Adobe Systems ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ
  • QR code เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ DENSO WAVE INCORPORATED
  • Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC

KEYENCE อาจทำการแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ทุกเมื่อโดยการปรับประกาศนี้ให้เป็นปัจจุบัน คุณควรเข้าชมหน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อตรวจสอบข้อกำหนดที่ใช้ในขณะนั้นๆ เนื่องจากข้อกำหนดเหล่านี้มีผลผูกพันคุณ บางข้อกำหนดข้างต้นนี้อาจถูกแทนที่โดยประกาศหรือข้อกำหนดทางกฎหมายที่อยู่ในหน้าที่เกี่ยวข้องภายในไซต์นี้ โดยมีการระบุไว้อย่างชัดเจน

หมายเหตุ: บุคคลใดที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ KEYENCE ต้องปฏิบัติตามแนวทางสำหรับการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ KEYENCE รวมถึงกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด