ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คีย์เอ็นซ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คีย์เอ็นซ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้จะบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ของคีย์เอ็นซ์ (“ผลิตภัณฑ์”) ข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ในใบสั่งซื้อของผู้ซื้อหรือการติดต่อสื่อสารอื่นใดที่ขัดกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้จะไม่มีผล เว้นแต่กรรมการผู้จัดการของบริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด (“คีย์เอ็นซ์”) จะได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรและลงลายมือชื่อไว้

1. การส่งมอบผลิตภัณฑ์ ค่าธรรมเนียมการคืนของ

การขนส่งผลิตภัณฑ์จะขึ้นกับพื้นที่บรรทุกของที่ว่างอยู่ และการส่งสินค้าเพียงบางส่วนอนุญาตให้กระทำได้ การส่งมอบของแต่ละครั้งถือเป็นการแยกขายต่างหากจากกัน ผู้ซื้อสละสิทธิ์ในการเรียกร้องขอหักกลบ ต่อสู้คดี หรือฟ้องแย้ง ผลิตภัณฑ์จะขายในราคา F.O.B. จุดส่งสินค้าและเมื่อส่งมอบให้ผู้ขนส่งสินค้าที่จุดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วผู้ซื้อจะเข้ารับความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือความเสียหายทั้งปวงที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ การคืนของเพื่อทำการแลกเปลี่ยนหรือเพื่อเครดิตจะต้องดำเนินการภายในสิบสี่ (14) วันนับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้ และผู้ซื้อจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการคืนของร้อยละ 20 สำหรับการคืนของคราวนั้น

2. การแก้ไขปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การยุติการผลิต

คีย์เอ็นซ์ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้สั่งซื้อเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในการยุติการผลิตผลิตภัณฑ์

3. ราคาและการชำระเงิน

การชำระเงินทั้งหมดจะถึงกำหนดชำระเมื่อครบ 30 วันนับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นอย่างชัดแจ้งในใบแจ้งหนี้นั้น ราคาและเงื่อนไขการชำระเงินที่ระบุในใบแจ้งหนี้จะไม่มีส่วนลด เงินคืน หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้ซื้อจะต้องชำระดอกเบี้ยซึ่งคำนวณจากบรรดาใบเรียกเก็บเงินที่เกินกำหนดชำระในอัตราสูงสุดที่กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้เรียกได้ และผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายและค่าทนายความที่คีย์เอ็นซ์ต้องเสียไปในการเรียกเก็บบัญชีที่ค้างชำระ

ทั้งนี้คีย์เอ็นซ์อาจเปลี่ยนแปลงหรือระงับการให้เครดิตหรือหยุดการขายให้แก่ผู้ซื้อเมื่อใดก็ตามที่ประวัติการชำระเงินหรือสภาพทางการเงินของผู้ซื้อทำให้จำเป็นต้องดำเนินการเช่นนั้น

4. ของไม่ครบ

จะไม่มีการให้เครดิตในกรณีที่ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อไม่ครบเว้นแต่ผู้ซื้อจะได้แจ้งให้คีย์เอ็นซ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสิบสี่ (14) วันหลังจากได้รับผลิตภัณฑ์

5. เหตุสุดวิสัย

คีย์เอ็นซ์จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการส่งมอบของล่าช้าหรือการไม่ได้ส่งมอบของอันมีสาเหตุ (ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด) มาจากเหตุภัยพิบัติ อัคคีภัย การนัดหยุดงาน อุทกภัย โรคระบาดหรือการระบาดใหญ่ อุบัติเหตุ การจลาจล การปิดสถานที่ทำงาน ความเสียหายหรือการสูญหายจากการขนส่ง โควตา การปิดล้อม การห้ามส่งสินค้า การกบฏ การระดมกำลังหรือการกระทำอื่นใดของหน่วยงานของรัฐ ข้อจำกัดที่ไม่ได้ออกโดยรัฐบาล การลดการผลิตที่โรงงานของคีย์เอ็นซ์ อุปกรณ์ขัดข้อง ไฟฟ้าขัดข้อง การไม่ปฏิบัติงานของบุคคลภายนอก หรือเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของคีย์เอ็นซ์ ไม่ว่าจะเป็นที่จุดจัดส่งสินค้าหรือปลายทาง ระหว่างทาง หรือสถานที่ใดก็ตามที่เกิดเหตุดังกล่าวเกิดขึ้น หรือในประเทศที่โรงงานที่ผลิตสินค้าตั้งอยู่ และในกรณีดังกล่าวคีย์เอ็นซ์อาจยกเลิกการขายโดยไม่มีความรับผิดต่อผู้ซื้อ หากคีย์เอ็นซ์ไม่ได้ยกเลิกการขายหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคีย์เอ็นซ์ขึ้น ให้ถือว่าเวลาส่งมอบของที่ระบุไว้เดิมในใบแจ้งหนี้ขยายออกไปเท่ากับระยะเวลาคีย์เอ็นซ์ไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ได้ อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่สามารถรับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ด้วยเหตุผลที่คล้ายคลึงหรือแตกต่างจากสาเหตุที่ระบุข้างต้น คีย์เอ็นซ์อาจยกเลิกการขายโดยไม่มีความรับผิดต่อผู้ซื้อ หรืออาจขยายเวลาสำหรับการส่งมอบที่ระบุไว้เดิมให้เท่ากับระยะเวลาที่ผู้ซื้อไม่สามารถรับการส่งมอบของก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่คีย์เอ็นซ์จะเลือก

6. การรับประกันและข้อปฏิเสธความรับผิด

(1) คีย์เอ็นซ์รับประกันว่าผลิตภัณฑ์ปราศจากข้อชำรุดบกพร่องในเชิงวัสดุและฝีมือการผลิตเป็นเวลาหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่ส่งของ ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่พบความชำรุดบกพร่องจะต้องจัดส่งคืนให้แก่คีย์เอ็นซ์ โดยชำระค่าขนส่งล่วงหน้า หรือเสนอให้คีย์เอ็นซ์ทำการตรวจสอบ ซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วคีย์เอ็นซ์จะคืนเงินตามราคาซื้อ ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่พบว่ามีความชำรุดบกพร่องให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ทั้งนี้ ตามแต่ที่คีย์เอ็นซ์จะเลือกว่าจะดำเนินการประการใด การรับประกันนี้จะมีให้แก่ผู้ซื้อที่เป็นผู้ซื้อรายแรกเท่านั้น และไม่รับประกันความชำรุดบกพร่องใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ซื้อทำการติดตั้ง เชื่อมประสาน ซ่อมแซม แก้ไขเปลี่ยนแปลง ใช้งานและดูแลจัดการอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม เช่น การสัมผัสกับอากาศภายนอกอาคาร กระแสไฟฟ้าที่มากเกินไป ความร้อน ความเย็น ความชื้น หรือการสั่นสะเทือน และจะไม่รับประกันส่วนประกอบที่สึกหรอเสื่อมสภาพจากการใช้งาน

(2) ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบและผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป คีย์เอ็นซ์อาจให้คำเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ แต่การประเมินความมีประโยชน์และความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้งานต่าง ๆ จะขึ้นอยู่กับผู้ซื้อเพียงผู้เดียว คีย์เอ็นซ์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเป็นผลมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ในการใช้งานของผู้ซื้อ โดยผลิตภัณฑ์และหน่วยทดลองใด ๆ (“ผลิตภัณฑ์/หน่วยทดลอง”) ที่จัดหาให้ผู้ซื้อห้ามนำไปใช้ในร่างกายมนุษย์ หรือนำไปใช้เป็นอุปกรณ์ควบคุมสำหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ สาธารณูปโภค อุปกรณ์การรักษาพยาบาล การขนส่งคน อุปกรณ์นิรภัย หรือระบบป้องกันความผิดพลาด เว้นแต่ข้อกำหนดเฉพาะที่เป็นลายลักษณ์อักษรของผลิตภัณฑ์/หน่วยทดลองนั้นจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น หากมีการนำผลิตภัณฑ์/หน่วยทดลองใดไปใช้ในลักษณะดังกล่าวหรือนำไปใช้ในทางที่ผิด ผู้ซื้อจะชดใช้ค่าเสียหายให้คีย์เอ็นซ์และจะปกป้องคีย์เอ็นซ์จากการเรียกร้อง ความรับผิด หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น

(3) นอกเหนือจากการรับประกันที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว ผลิตภัณฑ์/หน่วยทดลองจะไม่มีการรับประกันอื่นใดอีก และขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งต่อการรับประกันทั้งปวงไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยปริยาย และตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยายถึงความสามารถในการใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ซื้อ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ การไม่ละเมิดสิทธิ์ หรือการละเมิดสิทธิ์ที่มีเจ้าของ และไม่ว่าในกรณีใดคีย์เอ็นซ์และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องจะไม่ต้องรับผิดต่อบุคคลหรือนิติบุคคลใดสำหรับค่าเสียหายทางตรง ค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายที่เกี่ยวเนื่อง ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ ค่าเสียหายพิเศษ หรือค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง (รวมถึงและไม่จำกัดเพียง ค่าเสียหายเนื่องจากการขาดประโยชน์ ธุรกิจหยุดชะงัก การสูญหายของข้อมูล ข้อมูลสูญหายหรือไม่ถูกต้อง การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียเงินออม ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้า บริการหรือเทคโนโลยีมาทดแทนให้) หรือกรณีใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ แม้ว่าคีย์เอ็นซ์หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องของคีย์เอ็นซ์จะได้รับแจ้งว่าอาจมีบุคคลภายนอกเรียกร้องค่าเสียหายหรือทำการเรียกร้องอื่นใดต่อผู้ซื้อ ทั้งนี้ในเขตอำนาจกฎหมายบางแห่งการปฏิเสธการรับประกัน หรือการจำกัดความเสียหายบางอย่างที่ระบุมาข้างต้นอาจไม่สามารถใช้บังคับได้

7. การละเมิดสิทธิในทรัพย์สิน

ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ให้สิทธิหรือถือว่าจะให้สิทธิใช้งาน สิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใดในทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สินประเภทอื่น หรือสิทธิอื่น ๆ ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์/หน่วยทดลองหรือที่อยู่ในการออกแบบ แบบวาด หรือข้อกำหนดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์/ หน่วยทดลองแก่ผู้ซื้อ ซึ่งในกรณีของคีย์เอ็นซ์กับผู้ซื้อ สิทธิดังกล่าวจะเป็นของคีย์เอ็นซ์ตลอดเวลา หากผู้ซื้อทราบถึงการละเมิดสิทธิหรือทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สินประเภทอื่นของคีย์เอ็นซ์หรือสิทธิอื่นของคีย์เอ็นซ์ในผลิตภัณฑ์/หน่วยทดลอง หรือหากผู้ซื้อทราบว่ามีบุคคลภายนอกอ้างว่าผลิตภัณฑ์ที่คีย์เอ็นซ์จัดหาให้นั้นละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สินประเภทอื่น หรือสิทธิอื่นของบุคคลนั้น ผู้ซื้อจะแจ้งให้คีย์เอ็นซ์ทราบเรื่องทันที และจะให้ความช่วยเหลือคีย์เอ็นซ์ทุกประการในเรื่องดังกล่าวตามที่คีย์เอ็นซ์อาจร้องขอตามสมควร

8. กฎหมายควบคุมการส่งออก

ผลิตภัณฑ์/หน่วยทดลองจะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการส่งออกของประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ห้ามเบี่ยงเบนทิศทางหรือทำการส่งออกซ้ำที่ขัดต่อหรือละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการควบคุมการส่งออกที่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด

9. อนุญาโตตุลาการ

ข้อโต้แย้ง ข้อพิพาท หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ (ยกเว้นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์/หน่วยทดลอง) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตีความวินิจฉัย ความครอบคลุม ขอบเขต การปฏิบัติตาม การไม่ปฏิบัติตาม การละเมิด การบอกเลิก การมีผลสมบูรณ์ หรือการบังคับใช้ได้ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ให้ระงับโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอให้ใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ("ข้อบังคับว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการฯ") สำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งใช้บังคับอยู่ในเวลาที่ยื่นข้อพิพาทให้พิจารณาวินิจฉัยโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการซึ่งให้อยู่ภายใต้การจัดการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยการพิจารณาวินิจฉัยให้ทำโดยอนุญาโตตุลาการที่เป็นกลางหนึ่งรายตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันตามข้อบังคับว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการฯ การพิจารณาวินิจฉัยประเด็นดังกล่าวโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ รวมถึง และไม่จำกัดเพียง การกำหนดจำนวนค่าเสียหายที่เกิดกับคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนื่องจากการกระทำหรือการละเว้นที่จะกระทำของคู่สัญญาอีกฝ่าย และค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการให้ถือเป็นที่สุด และมีผลผูกพันคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสูงสุดเท่าที่กฎหมาย และ/หรือข้อบังคับว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการฯ อนุญาตไว้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีเจตนาให้ข้อกำหนดข้อนี้มีผลสมบูรณ์ ผูกพัน สามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่สามารถเพิกถอน โดยให้ดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และให้ใช้ภาษาอังกฤษในการพิจารณา คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่ขอค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ ทั้งนี้คำตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอาจให้ศาลที่มีเขตอำนาจเหนือคำตัดสินนั้นเป็นผู้บังคับให้

10. ภาระผูกพันในการโอนของผู้ซื้อ

หากผลิตภัณฑ์/หน่วยทดลองที่ผู้ซื้อซื้อไปจะต้องขายต่อหรือส่งมอบให้กับบุคคลภายนอก ผู้ซื้อจะต้องจัดส่งสำเนาเอกสารนี้ ข้อกำหนดเฉพาะ คู่มือ ใบรายการสินค้า แผ่นพับ และข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งปวงที่ถูกส่งให้ผู้ซื้อซึ่งเกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์/หน่วยทดลองไปให้บุคคลภายนอกนั้น

11. การไม่สละสิทธิ์และการแยกส่วนได้

การที่คีย์เอ็นซ์งดเว้นการใช้สิทธิหรือการบังคับใช้ข้อความใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือการงดเว้นการบังคับใช้ข้อกำหนดนั้น หากศาลที่มีเขตอำนาจศาลพิจารณาว่าข้อความใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นโมฆะคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าศาลควรต้องให้เจตนาของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีผลตามข้อนั้น และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขข้ออื่นจะยังมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

12. กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างคีย์เอ็นซ์และผู้ซื้อให้อยู่ใต้บังคับ และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คีย์เอ็นซ์ฉบับภาษาไทยเป็นคำแปล ในกรณีที่ฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทยขัดกันให้ใช้ข้อความในฉบับภาษาอังกฤษบังคับ