1. หน้าหลัก
  2. ฝ่ายสนับสนุน
  3. การสนับสนุนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
  4. บริการลูกค้า XG
  5. FAQ

FAQ

ข้อกำหนดในการใช้งาน XG-7000 ซีรีส์ มีอะไรบ้าง
จำเป็นต้องใช้ ฮาร์ดแวร์สำหรับประมวลผลการตรวจจับ
(คอนโทรลเลอร์ และกล้อง) และซอฟต์แวร์สำหรับสร้าง
โปรแกรม (XG-H7N)
คอนโทรลเลอร์มีทั้งหมดกี่ชนิด
มีคอนโทรลเลอร์ทั้งหมดห้าชนิด: รุ่นมาตรฐานซึ่งเชื่อม
ต่อกับกล้องดิจิตอล KEYENCE รุ่นความเร็วสูงที่
สนับสนุนการทำงานกล้องดิจิตอล 2 ล้านพิกเซล
รุ่นความเร็วสูง รุ่นความจุสูงที่สนับสนุนการทำงานกล้อง
ดิจิตอล 5 ล้านพิกเซล รุ่นมาตรฐานซึ่งเชื่อมต่อกับกล้อง
แบบอะนาล็อก และรุ่นความเร็วสูงซึ่งเชื่อมต่อกับกล้อง
แบบอะนาล็อก
อะไรคือความแตกต่างระหว่าง XG7000, XG7500,
และ XG7700
แตกต่างกันที่รุ่นของกล้องที่สามารถทำการเชื่อมต่อ
และความเร็วในการประมวลผลข้อมูลภาพ
คอนโทรลเลอร์ทุกตัวสามารถเชื่อมต่อกับกล้องสี่ตัว
ใช่หรือไม่
โดยการติดตั้งยูนิตขยายของกล้อง คอนโทรลเลอร์
แต่ละตัวสามารถเชื่อมต่อกับกล้องได้สี่ตัวและถ่ายภาพ
ได้พร้อมกัน
มีอุปกรณ์ใดบ้างที่ให้มาพร้อมคอนโทรลเลอร์
คอนโทรลเลอร์จะมาพร้อมการ์ด SD ที่ติดตั้งเอาไว้
(SD1) คู่มือแนะนำการใช้งาน (ขนาด A4 ความยาว
8 หน้า) และชุดขั้วต่อเทอร์มินัลสำหรับเปลี่ยน โดยไม่
รวมคอนโซลและคู่มือแนะนำการใช้งานซึ่งมีจำหน่าย
ต่างหาก
คอนโซลจำเป็นต้องใช้งานร่วมกับคอนโทรลเลอร์
หรือไม่
การตั้งค่าทั้งหมดสำหรับการตรวจจับสามารถดำเนินการ
ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้
คอนโซล จะใช้คอนโซลก็ต่อเมื่อต้องการตั้งค่าการ
ปฏิบัติงานผ่านคอนโทรลเลอร์
สามารถอัปเกรดซอฟต์แวร์ระบบ (firmware) ของ
คอนโทรลเลอร์โดยไม่ใช้คอนโซลได้หรือไม่
จำเป็นต้องใช้คอนโซลในการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ
เนื่องจากการป้อนค่าด้วยคอนโซลเสมือนไม่สามารถ
ดำเนินการผ่าน remote desktop
สามารถใช้การ์ด SD ที่มีจำหน่ายทั่วไปได้หรือไม่
ระบบไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะทำงานกับการ์ด SD
ที่ไม่ได้ให้มาพร้อมกับคอนโทรลเลอร์ได้
กล้องดิจิตอลมีทั้งหมดกี่ชนิด
มีทั้งหมด 16 รุ่น:
31 ล้านพิกเซล,
200 ล้านพิกเซล,
31 ล้านพิกเซล ความเร็ว 7×,
100 ล้านพิกเซล ความเร็ว 7×,
200 ล้านพิกเซล ความเร็ว 7×,
500 ล้านพิกเซล ความเร็ว 11× และ
กล้องขนาดกะทัดรัด มีจำหน่ายทั้งแบบภาพสีและขาวดำ
กล้องแบบอะนาล็อกรุ่นใดที่ได้รับการยืนยันว่าสามารถ
ใช้งานร่วมกับระบบนี้ได้
ระบบนี้สนับสนุนกล้องแบบอะนาล็อกที่ผลิตโดย
KEYENCE, Sony และ Toshiba Teli ดูข้อมูลจำเพาะ
สำหรับรุ่นที่สนับสนุน
หากต้องการเชื่อมต่อกับกล้องแบบอนาล็อก
ควรตั้งค่าสวิตช์ DIP อย่างไร
สำหรับ CA-CM20 ให้ใช้การตั้งค่าจากโรงงาน
โปรดดูที่ """"Installing the Camera"""" ในบทที่ 2 ของ
คู่มือผู้ใช้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถนำกล้องที่ใช้อิมเมจเซนเซอร์ทั่วไปมาใช้ได้
หรือไม่
สำหรับ XG-7000 ซีรีส์ ใช้ได้เฉพาะกล้องรุ่นที่ขึ้นต้น
ด้วยรหัส XG (กล้อง CV-5000 ซีรีส์CV-5000 สามารถ
ใช้ได้เฉพาะสายเคเบิลกล้อง) สำหรับกล้องแบบ
อะนาล็อก CA-CM20 ของ XV-1000 vision system
สามารถนำมาใช้ได้พร้อมสายเคเบิลกล้อง
กล้องแบบอะนาล็อกและดิจิตอลสามารถใช้ร่วมกัน
ได้หรือไม่
ในกลุ่มกล้องแบบอะนาล็อก ระบบนี้สนับสนุนเฉพาะ
บางรุ่น (ที่ลงท้ายด้วย A) ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้ร่วมกับ
กล้องดิจิตอลได้
ระบบนี้สนับสนุนกล้องแบบอุลตร้าไวโอเลต หรือ
อินฟราเรด
ระบบนี้สนับสนุนกล้องอินฟราเรด Sony XC-EI50 และ
XC-EI30 (ที่มีขนาด CCD ต่างกัน) และกล้องอุลตร้า-
ไวโอเลต Sony XC-EU50
ภาพจากกล้องแบบอะนาล็อกสามารถพลิกให้เป็นแนว
นอนได้หรือไม่
ได้
คู่มือมีทั้งหมดกี่ชนิด
คู่มือมีทั้งหมดสี่ชนิด คู่มือการใช้งานแต่ละชุดจะให้มา
ในซอฟต์แวร์ XG-H7N ในรูปแบบ PDF
(1) คู่มือผู้ใช้ XG-7000: คู่มือฮาร์ดแวร์
(2) คู่มืออ้างอิง XG VisionEditor (สำหรับการสร้าง
โปรแกรม): อธิบายวิธีการสร้าง Flowcharts และ
อินเตอร์เฟซผู้ใช้
(3) คู่มืออ้างอิง XG VisionEditor (สำหรับการควบคุม):
อธิบายวิธีการควบคุม I/O และการสื่อสารแบบอนุกรม
(4) คู่มือผู้ใช้ XG VisionTerminal User Manual:
อธิบายการควบคุมการทำงานจากระยะไกลและการ
บันทึกข้อมูล
ฉันจะดูคู่มือได้อย่างไร
หลังจากติดตั้ง XG VisionEditor และ
XG VisionTerminal ให้คลิกที่ Start menu หรือเลือก
[Help] จากเมนูแอปพลิเคชันเพื่อเปิดดูคู่มือที่ต้องการใน
รูปแบบ PDF
ฉันไม่สามารถเปิดคู่มือผู้ใช้ XG-7000 User Manual
(คู่มือฮาร์ดแวร์) จากเมนูความช่วยเหลือใน
VisionEditor ฉันต้องซื้อคู่มือผู้ใช้ต่างหากหรือไม่
คู่มือผู้ใช้นี้ถูกติดตั้งเอาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
เมื่อคุณทำการติดตั้ง VisionEditor แต่ไม่สามารถเปิด
จากเมนูความช่วยเหลือโดยตรงได้ คู่มือผู้ใช้ XG-7000
ซีรีส์สามารถเปิดได้โดยการนาวิเกตไปยังตำแหน่งเริ่ม
ต้นที่คุณติดตั้งซอฟต์แวร์ (C:Documents and
SettingsAll UsersStart MenuProgramsKEYENCE
ApplicationsV-Works for XG)
มีการสนับสนุนผู้ใช้ประเภทใดบ้างสำหรับการสร้าง
Flowchart
คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างและซอฟต์แวร์
ล่าสุดผ่านหน้าการสนับสนุนผู้ใช้ XG นอกจากนี้ยังมีตัว
แทนบริการสนับสนุนทางเทคนิค XG ที่สำนักงานของ
KEYENCE เพื่อตอบคำถามของคุณ
ซอฟต์แวร์สำหรับใช้กับระบบนี้มีกี่ชนิด
มีซอฟต์แวร์สองประเภท: ซอฟต์แวร์ Vision Editing
ในตัว """"XG VisionEditor"""" และซอฟต์แวร์ควบคุม
XG VisionTerminal""""
ซอฟต์แวร์ Vision Editing ในตัว """"XG VisionEditor""""
มีหน้าที่อะไร
ซอฟต์แวร์ Vision Editing ในตัวมีชุดฟังก์ชั่นการตั้ง
ค่าที่ช่วยในการสร้างโฟลว์การประมวลผลข้อมูลภาพ
และอินเตอร์เฟซผู้ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมไปถึง
การดีบัก การจำลองการทำงาน และการอัปโหลด
ซอฟต์แวร์ควบคุม """"XG VisionTerminal"""" มีหน้าที่
อะไร
ซอฟต์แวร์นี้ช่วยในการตรวจสอบและการปฏิบัติงาน
ของคอนโทรลเลอร์ XG-7000 จากคอมพิวเตอร์ผ่าน
อีเธอร์เน็ตหรือการเชื่อมต่อแบบ USB นอกจากนี้ยังมี
ฟังก์ชั่นสำหรับตรวจสอบคอนโทรลเลอร์ทุกตัวที่เชื่อม
ต่อกับเครือข่าย และฟังก์ชั่นสำหรับการบันทึกข้อมูล
การวัดและข้อมูลภาพ
ข้อกำหนดระบบสำหรับใช้งาน ซอฟต์แวร์
Vision Editing ในตัว """"XG VisionEditor"""" คือเท่าใด
ตัวประมวลผล: Core 2 Duo 1.06 GHz เทียบเท่าหรือ
เร็วกว่า (แนะนำ Core 2 Duo 1.80 GHz เทียบเท่าหรือ
เร็วกว่า) RAM: 1 GB หรือมากกว่า (แนะนำ 2 GB หรือ
สูงกว่า) พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์: 600 MB หรือมากกว่า
สำหรับการติดตั้ง 500 MB หรือมากกว่าสำหรับการ
ปฏิบัติงาน
สามารถใช้ซอฟต์แวร์ XG-H7N ที่ซื้อมากับเครื่อง
คอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องได้หรือไม่
ในการใช้งาน XG VisionEditor เครื่องคอมพิวเตอร์
แต่ละเครื่องต้องการรหัสการเปิดใช้งานเฉพาะ ให้ขอรับ
รหัสการเปิดใช้งานผ่านหน้าการสนับสนุนผู้ใช้ XG
( XGUser Support page) ตามปกติ รหัสการเปิดใช้
งานหนึ่งรหัสจะใช้ได้กับ XG-H7N หนึ่งสำเนา ในการใช้
ซอฟต์แวร์ บนเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง โปรดจัด
ซื้อซอฟต์แวร์เพิ่มเติม
อะไรคือ workspace ที่ใช้ใน XG VisionEditor
คือโฟลเดอร์ที่ใช้เป็นคอนโทรลเลอร์ XG เสมือน
ที่ติดตั้งอยู่บนฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์
ภายในโฟลเดอร์ workspace คือโฟลเดอร์ SD1 และ
SD2 ซึ่งทำหน้าที่เสมือนไดรฟ์การ์ด SD ของระบบ
และแต่ละโฟลเดอร์สามารถทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูล
โปรแกรมและข้อมูลภาพที่ได้บันทึกไว้
workspace สามารถเปลี่ยนไปทำหน้าที่จัดการการตั้ง
ค่าคอนโทรลเลอร์จากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวได้
คอนโทรลเลอร์หนึ่งตัวสามารถสร้างโปรแกรมได้
กี่โปรแกรม
โดยการใช้ไดรฟ์การ์ด SD ทั้งสองไดรฟ์ คุณสามารถ
สร้างข้อมูลโปรแกรมสำหรับโปรแกรมได้มากถึง
2,000 โปรแกรม การ์ด SD แต่ละการ์ดสามารถเก็บ
โปรแกรมได้มากถึง 1,000 โปรแกรม (หมายเลข
000 ถึง 999) แต่ขึ้นอยู่กับการตั้ง ค่าการ์ด SD อาจเต็ม
ก่อนที่จะถึง 1,000 โปรแกรม
ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าเหลือระยะเวลาการทดลองใช้
XG VisionEditor กี่วัน
คุณสามารถดูได้จากวันที่ที่สิทธิ์การใช้งานถูกเปิดใช้งาน
เลือก [About...] ในเมนูความช่วยเหลือเพื่อแสดงหน้า
ต่าง [Extension Activation Code Input] (ป้อนรหัส
ต่ออายุการเปิดใช้งาน) หน้าต่างนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ
ระยะเวลาการทดลองใช้ในรูปแบบ """"ระยะเวลาการ
ทดลองใช้คือ 30 วัน เริ่มตั้งแต่ (ปี/เดือน/วันที่ )""""
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปฏิบัติงานซอฟต์แวร์
XG-H7N ล้มเหลว และฉันต้องการรหัสการเปิดใช้งาน
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ ฉันควรทำอย่างไร
โปรดติดต่อสาขาของ KEYENCE ในพื้นที่ของคุณ
ในหนึ่ง Flowchart สามารถใช้งานยูนิตได้กี่ยูนิต
สูงสุด 1,000 ยูนิต หรือ 997 ยูนิตเครื่องวัด โดยไม่นับ
รวมยูนิตการตั้งค่าขั้นต่ำที่จำเป็นต้องใช้ (จำนวนการตั้ง
ค่ายูนิตในการใช้งานจะขึ้นอยู่กับความจุของหน่วยความ
จำในระบบ)
สามารถกำหนดให้ Flowchart ที่ยาวเกินกว่าจะแสดง
ได้หมดภายในมุมมอง Flowchart แสดงเป็นรายการ
ได้หรือไม่
สามารถเปลี่ยนขนาดของหน้าจอโดยการเปลี่ยนอัตรา
การซูมของมุมมอง Flowchart View ในหน้าต่างบน
แถบเมนู
ฉันจะถ่ายโอนโปรแกรมที่สร้างบนเครื่องคอมพิวเตอร์
ไปยังคอนโทรลเลอร์ได้อย่างไร
มีสองวิธีในการถ่ายโอนไฟล์โปรแกรมที่สร้างโดย
XG VisionEditor: อัปโหลดไฟล์โปรแกรมไปยัง
คอนโทรลเลอร์ผ่านทาง USB หรือ อีเธอร์เน็ต หรือ
เขียนข้อมูลลงบนการ์ด SD ในรูปแบบไฟล์แล้วให้
คอนโทรลเลอร์อ่าน
การเขียนข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังระบบ
XG-7000 จะทำให้เกิดความล่าช้าในการประมวลผล
หรือไม่
เมื่อข้อมูลถูกอัปโหลดและบันทึกทับลงบนโปรแกรม
ที่กำลังใช้งานอยู่ ข้อมูลจะถูกรีเซ็ต การปฏิบัติการ
ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อโปรแกรมที่ไม่ถูกใช้งาน
ในปัจจุบัน
การตั้งค่าไฟล์การจับเป็นรุ่นใด
หนึ่ง """"รุ่น"""" นับจากยูนิตเริ่มต้นจนยูนิตการจบ
ไฟล์ภาพ """"แรก"""" และ """"ที่สอง"""" นับเป็นแต่ละ ""รุ่น""""
ของมันเอง
สามารถทำการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ 1 ถึง 5 ของ
XG VisionEditor ได้หรือไม่
มุมมองและหน้าต่างใน XG VisionEditor สามารถจัด
เปลี่ยนตำแหน่งได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ รูปแบบ 1 ถูกจัด
วางในตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการสร้าง Flowchart
การประมวลผลภาพ และรูปแบบ 2 ถูกจัดวางในตำแหน่ง
ที่เหมาะสมสำหรับการสร้างอินเตอร์เฟซผู้ใช้ รูปแบบ 3
ถึง 5 ถูกจัดวางในตำแหน่งที่เหมือนกันและสามารถจัด
วางได้ตามต้องการ
ฉันจะรีเซ็ตการจัดวางตำแหน่งรูปแบบใน
XG VisionEditor ได้อย่างไร
เลือก [Reset Layout] ((รีเซ็ตรูปแบบ) ในหน้าต่างบน
แถบเมนู
สี่เหลี่ยมสีเหลืองที่มุมด้านล่างซ้ายของยูนิตในมุมมอง
Flowchart คืออะไร
เป็นสัญลักษณ์แสดงว่ามีการป้อนข้อมูลความคิดเห็น
ในแท็บ [System Settings] ของยูนิตนั้น ให้วางเมาส์
เหนือยูนิตที่มีสี่เหลี่ยมสีเหลืองเพื่อเรียกดูความคิดเห็น
คุณสามารถใช้พื้นที่บริเวณนี้ในการอธิบายประเภทของ
ยูนิต เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเปิดดูในคุณสมบัติยูนิต
โปรแกรมสำหรับ ซีรีส์ CV-3000 และ CV-5000
สามารถใช้กับซีรีส์ XG-7000 ได้หรือไม่
โปรแกรมของอิมเมจเซนเซอร์ทั่วไปไม่สามารถทำงาน
ในระบบนี้ได้
ฉันจะคัดลอก flowchart จากโปรแกรมหนึ่งไปยังอีก
โปรแกรมหนึ่งได้อย่างไร
เปิดโปรแกรมสองโปรแกรมใน XG VisionEditor
แล้วคัดลอกและวาง Flowchart จากโปรแกรมหนึ่งไป
ยังอีกโปรแกรม
ฉันสามารถจำกัดการเข้าถึงข้อมูล เช่น การตั้งค่า
โปรแกรมได้หรือไม่
โปรแกรมสามารถล็อคด้วยรหัสผ่าน เพื่อป้องกันไม่ให
้บุคคลที่สามเรียกดูหรือแก้ไขโปรแกรมได้
การปฏิบัติงานของคอนโทรลเลอร์สามารถล็อกเพื่อ
ป้องกันการปรับเปลี่ยนระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต
ได้หรือไม่
ได้ คุณสามารถใช้รหัสผ่านในการสลับกลุ่มผู้ใช้
โดยการอนุญาตหรือไม่อนุญาตการเข้าถึงด้วยสิทธิของ
ผู้ดูแลระบบ โดยกำหนดได้มากที่สุดสี่กลุ่มผู้ใช้
นอกเหนือจากการล็อคการปฏิบัติงานสำหรับกลุ่มผู้ใช้
บางกลุ่ม คุณสามารถกำหนดได้ว่ากลุ่มใดสามารถมอง
เห็นข้อมูลเมนูใดบ้าง
ความแตกต่างในการปฏิบัติงานของโปรแกรมจำลอง
การทำงานและคอนโทรลเลอร์ต่างๆ คืออะไร
มีความแตกต่างในยูนิตที่รออยู่และการเปิดใช้งานคำสั่ง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู
Overview of Simulation Functions"""" ในบทที่ 7 ของ
คู่มืออ้างอิงคำสั่ง XG VisionEditor
อะไรคือค่าการวิเคราะห์ของยูนิตที่ไม่ถูกเปิดทำงาน
ค่าการวิเคราะห์ของยูนิตที่ไม่ถูกเปิดทำงานคือ [0]
แว่นขยายที่ใช้สำหรับการจัดตำแหน่งชิ้นส่วนบน
Screen Editor สามารถปรับได้หรือไม่
ไม่ จอแสดงผลถูกกำหนดโดยความละเอียดของ
หน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ
ฉันสามารถค้นหายูนิตโดยใช้หมายเลขยูนิตในมุมมอง
Flowchart ของ XG VisionEditor ได้หรือไม่
คุณสามารถค้นหายูนิตโดยคลิกที่ ไอคอน [Jump]
ในมุมมอง Flowchart
ฉันสามารถตั้งค่าเงื่อนไขที่เมื่อบรรลุแล้วจะออกจาก
ลูปที่สร้างโดยยูนิตลูป (loop unit) ได้หรือไม่
สามารถทำได้โดยใช้ยูนิตเบรค (break unit) สร้าง
Flowchart ที่เมื่อบรรลุเงื่อนไขในลูปแล้ว การปฏิบัติการ
จะแตกออกไปยังยูนิตเบรค
ฉันจะย้ายพื้นที่หลายๆ พื้นที่พร้อมกันได้อย่างไร
โดยที่ยังคงรูปร่างของพวกมันเอาไว้
ใช้ฟังก์ชั่น [Move All Regions] (ย้ายพื้นที่ทั้งหมด)
คุณสามารถเลือกกลุ่มของยูนิตที่คุณต้องการย้าย
และย้ายไปด้วยกันทั้งหมดโดยที่ไม่เปลี่ยนแปลง
รูปร่างหรือขนาด
ฉันจะจัดพื้นที่ให้อยู่ในแนวเดียวกันได้อย่างไร
คุณสามารถเลือกยูนิตที่คุณต้องการจะจัดให้อยู่ในแนว
เดียวกัน แล้วใช้ฟังก์ชั่น [Align All Regions]
(จัดแนวพื้นที่ทั้งหมด) เพื่อจัดให้ยูนิตที่คุณเลือกอยู่ใน
แนวเดียวกัน
การที่สถานะ """"Outputting"""" (การส่งเอาต์พุต) ระบุว่า
ไม่ว่างสำหรับการตั้งค่ารวม หมายความว่าตำแหน่ง
สำหรับเอาต์พุตของการจัดเก็บถูกรวมอยู่ด้วยใช่หรือไม่
ไม่ ตำแหน่งสำหรับเอาต์พุตของการจัดเก็บไม่ถูกรวม
อยู่ด้วย """"Outputting"""" หมายความว่าผลลัพธ์หรือภาพ
กำลังถูกเอาต์พุตโดยยูนิตระบบเอาต์พุต
(output-system unit) (เอาต์พุตเทอร์มินัล เอาต์พุตผล
การตรวจสอบ หรือเอาต์พุตภาพ ในการดูผลลัพธ์
เอาต์พุตของข้อมูลที่จัดเก็บเอาไว้ ให้ตรวจสอบ
[First bit: Output location data availability]
สำหรับ %Hist0Status ไปยัง %Hist7Status
สามารถอ่านชื่อโปรแกรมจากภายนอกได้หรือไม่
ได้สำหรับรุ่น Version 2.0 และใหม่กว่า การเปลี่ยน
หมายเลขโปรแกรม (PW) มีความเชื่อมต่อกับการ
เปลี่ยนที่ใช้ [Program name] (ชื่อโปรแกรม) และชื่อ
โปรแกรมสามารถอ่านได้โดยใช้คำสั่ง PR
(อ่านหมายเลขโปรแกรม)
สามารถดำเนินการกับภาพจากกล้องในลูปก่อน
แล้วจึงดำเนินการประมวลผลข้อมูลภาพพร้อมๆ กัน
ทีเดียวในภายหลังได้หรือไม่
ได้ โดยการให้ลูปสำหรับยูนิตภาพบน Flowchart
ทำงานก่อน ภาพหลายๆ ภาพ ที่ได้จากกล้องตัวเดียวกัน
ในระหว่างการตรวจสอบครั้งเดียวกันสามารถควบคุมได้
จากภายนอก หรือดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
เป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำการบันทึกเฉพาะข้อมูลการ
ตรวจจับที่ให้ผลลัพธ์เป็น การตรวจจับ NG กลับไปยัง
เครื่องคอมพิวเตอร์
ได้ คุณสามารถบันทึกข้อมูลที่ต้องการได้โดยการ
ดำเนินการยูนิตเอาต์พุตข้อมูลที่เอาต์พุตผลลัพธ์การวัด
ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์บน Flowchart โดยใช้การแยก
เส้นทางตามเงื่อนไข (conditional branching) ซึ่งใช้
ผลการวิเคราะห์NGของข้อมูลการตรวจจับเป็นค่าอ้างอิง
ฉันสามารถใช้ภาพดั้งเดิมสำหรับโหมดเริ่มต้น
ได้หรือไม่
ได้ คุณสามารถใช้ภาพบิทแมพ (bitmap) ขนาด
800 × 600 พิกเซล สำหรับโหมดเริ่มต้นที่แสดงบนจอ
แสดงผลเมื่อเปิดเครื่อง นอกจากนี้ คุณยังสามารถ
แสดงโลโก้บริษัทหรือภาพอื่นๆ ในตำแหน่งที่ต้องการ
บนหน้าจอการตรวจจับได้
ฉันจะทำให้พื้นหลังของโลโก้โปร่งใสได้อย่างไร
ตั้งค่าสีของพื้นหลังเป็น R: 254, G: 1, B: 152
(ซึ่งจะสร้างสีชมพูในภาพบิทแมพ) โปรดดูที่บทที่ 4 ของ
คู่มืออ้างอิงคำสั่ง XG VisionEditor
(Programming edition)
ฉันไม่มีคอนโซล ฉันจะสามารถใช้งานระบบโดยไม่มี
คอนโซลได้หรือไม่
หากคุณได้ติดตั้ง XG VisionTerminal คุณสามารถใช้
remote desktop และใช้งานระบบผ่านมุมมองคอนโซล
เหตุใด double buffer จึงถูกปิดใช้งาน
มีเงื่อนไขสามประการที่จะต้องทำให้บรรลุเพื่อเปิดใช้
งาน double buffer โดยdouble buffer จะเปิดใช้งานได้
เมื่อมียูนิตการจับภาพ (capture unit) เพียงยูนิตเดียว
และไม่มีการกำหนดตัวแปรภาพใหม่
การจับภาพถูกดำเนินการโดย terminal I/O delay
unit โดย XG capture unit จะคอยเปิดทำงานตัวเลือก
ที่ไม่ถูกเลือก จอภาพสามารถอัปเดตโดยใช้การตั้งค่า
นี้อย่างต่อเนื่องได้หรือไม่
ไม่ การอัปเดตอย่างต่อเนื่องสามารถทำได้เมื่อมีภาพ
รอการดำเนินการอยู่เท่านั้น.
เมื่อใด [%PrcTime] จึงจะเริ่มทำงาน
เมื่อถึงจุดที่ capture unit เริ่มดำเนินการเป็นครั้งแรกบน
Flowchart การเริ่มต้นจับภาพ ดังนั้น ยูนิตประเภทที่เป็น
ยูนิตการคำนวณ (calculation unit) ที่ถูกจัดวางอยู่เหนือ
capture unit จะไม่ถูกสะท้อนในเวลาในการประมวลผล
ในกรณีที่ไม่มี capture units บน Flowchart จุดที่ยูนิต
เริ่มต้นเริ่มการประมวลผลจะกลายเป็นจุดเริ่มการทำงาน
จะสามารถปรับแต่งขนาดและตำแหน่งของพื้นที่
การตรวจสอบโดยใช้คอนโทรลเลอร์ในระหว่างการ
ตรวจจับได้หรือไม่
ได้ โดยการตั้งค่าที่จำเป็น (เช่น การสร้างกล่องโต้ตอบ)
สำหรับรายการที่ต้องปรับแต่งเอาไว้ล่วงหน้า
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดและตำแหน่งของพื้นที่
การตรวจสอบในขณะที่กำลังดูภาพปัจจุบันในไทม์มิ่ง
ที่ต้องการได้
รายการใดบ้างที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วย
คอนโทรลเลอร์ในระหว่างการตรวจสอบโดยไม่ต้องใช้
คอมพิวเตอร์
นอกเหนือจากการดูที่จัดเก็บภาพและการวิเคราะห์ทาง
สถิติด้วยเมนูฟังก์ชัน คุณสามารถเปลี่ยนพารามิเตอร์
การตั้งค่าที่สามารถกำหนดตัวแปรได้ด้วยการสร้าง
กล่องโต้ตอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้กับค่าขีดจำกัดบน
และล่าง เกณฑ์ระดับการตรวจสอบ รวมถึงขนาดและ
ตำแหน่งของพื้นที่การตรวจสอบ
การตั้งค่า """"Update by user (fast)""""โหมดความเร็วสูง
ในการค้นหาแบบเทียบกับต้นแบบคืออะไร
โหมดนี้มีไว้สำหรับทำการประมวลผลความเร็วสูงใน
ขณะที่ยังอ้างอิงกับตัวแปรโดยขจัดการประมวลผลการ
บันทึกต้นแบบที่ดำเนินสำหรับแต่ละทริกเกอร์แบบทั่วไป
โหมดนี้ใช้ทั้งหน่วยความจำภาพซึ่งถูกใช้เมื่อตั้งค่าเป็น
[Constant (fast)] และหน่วยความจำโปรแกรมซึ่ง
โดยปกติใช้เมื่อตั้งค่าเป็น [Update every time (slow)]
ดังนั้นจึงเป็นต้องทำการตรวจสอบการปริมาณการใช้
หน่วยความจำด้วย การเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์การ
ตั้งค่าโดยใช้การอ้างอิงตัวแปร จะทำการอัพเดท
ก็ต่อเมื่อคุณได้ออกคำสั่ง RU (การคำนวณข้อมูลของ
ภาพอ้างอิงซ้ำ)
โหมดความเร็วสูงของการค้นหาแบบเทียบกับต้นแบบ
จะสลับเป็น [Constant (fast)] เมื่อใด
การตั้งค่านี้จะสลับเป็น [Constant (fast)] เมื่อมีการ
กำหนดตัวแปรให้เป็น Pattern Region (พื้นที่ต้นแบบ),
Color (สี) หรือ Image Enhance (การปรับปรุงภาพ
โหมดความเร็วสูงของฟิลเตอร์การลบจะสลับเป็น
[Constant (fast)] เมื่อใด
การตั้งค่านี้จะสลับเป็น [Constant (fast)] เมื่อมีการ
กำหนดตัวแปรให้เป็น Pattern Region (พื้นที่ต้นแบบ)
Color (สี) หรือ Image Enhance (การปรับปรุงภาพ)
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของยูนิตที่โหมดความเร็วสูง
ตั้งค่าเป็น """"Update by user (fast)"""" โดยใช้กล่อง
โต้ตอบการเปลี่ยนพื้นที่ที่มีในตัว ทั้งนี้ไม่มีการใช้คำสั่ง
RU แต่การอ้างอิงภาพดูเหมือนได้รับการอัปเดต
อยากทราบว่าเกิดอะไรขึ้น
เมื่อพื้นที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงหรือแยกสีโดยใช้กล่อง
โต้ตอบในตัว เมื่อกด [OK] ในกล่องโต้ตอบ คำสั่ง RU
จะดำเนินการโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้จำเป็นต้องดำเนินคำสั่ง
RU เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกับพื้นที่หรือสัมประสิทธิ์
ของฟิลเตอร์ในกล่องโต้ตอบในตัว
การประมวลผลภาพต้องใช้เวลาในการประมวลผล
เท่าใด
เวลาในการประมวลผลโดยเฉลี่ยระหว่างภาพสองภาพ
(เต็มจอ) ด้วย XG7700 ซีรีส์ คือ
10 ms ที่ 240,000 พิกเซล,
30 ms ที่ 1 ล้านพิกเซล,
60 ms ที่ 2 ล้านพิกเซล และ
140 ms ที่ 5 ล้านพิกเซล
ทั้งนี้ระยะเวลาประมวลผลนั้นจะแตกต่างกันออกไป
ขึ้นอยู่กับขั้นตอนก่อนการประมวลผลของภาพต้นแบบ
และการแปลง
วิธีการกำหนดค่าเงื่อนไขของการกำหนดการทำงาน
ตามเงื่อนไขให้ค่าตามที่ระบุ หรือมากว่า/น้อยกว่านั้น
ทำอย่างไร
ในการระบุช่วงของค่าให้กับการกำหนดการทำงานตาม
เงื่อนไข ให้แยกเงื่อนไขหนึ่งครั้งด้วยการคำนวณแล้ว
ระบุแบรนช์ที่มีค่า เนื่องจากไม่สามารถใช้นิพจนทาง
คณิตศาสตร์ได้ในการกำหนดการทำงานตามเงื่อนไข
ดังนั้นให้แยกเงื่อนไขด้วยการการคำนวณIF statement
แล้วจึงอ้างอิงตัวแปรดังกล่าวด้วยการกำหนดการทำงาน
ตามเงื่อนไข
การกำหนดการทำงานที่เกิดขึ้นสำหรับแบรนช์ยูนิตที่
ค่าเงื่อนไขเป็น [0] และ [1] และค่าอ้างอิงเป็น [2]
นั้นเป็นอย่างไร
เมื่อค่าอ้างอิงไม่ตรงตามค่าเงื่อนไขใดๆ และไม่ได้ตั้ง
ค่าเงื่อนไขเป็น [ELSE] โฟลว์ของแบรนช์จะถูกข้าม
และการดำเนินการจะไปยังยูนิตเชื่อม ข้อมูลผลลัพธ์
[Branch] ของแบรนช์จะมีเอาต์พุตเป็น 0
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อค่าอ้างอิงของแบรนช์ยูนิตไม่ตรงกับ
ค่าเงื่อนไข
การทำงานจะดำเนินต่อไปภายหลังแบรนช์หรือเข้าร่วม
โดยข้ามยูนิตภายในแบรนช์ยูนิต
การกำหนดการทำงานจะเป็นอย่างไร เมื่อค่าเงื่อนไข
ของแบรนช์ยูนิตของแบรนช์ 1 และ 2 เป็น [1] ทั้งคู่
และค่าอ้างอิงเป็น [1]
การกำหนดการทำงานจะเกิดขึ้นกับแบรนช์แรก
สำหรับตัวอย่างนี้ การทำงานจะแยกไปยังแบรนช์ 1
ชื่อตัวแปรสามารถเปลี่ยนได้หรือไม่
สามารถกำหนดชื่อตัวแปรได้โดยใช้อักขระตัวเลขหรือ
ตัวอักษรสูงสุด 32 ตัว โดยชื่อต้องไม่เป็นชื่อที่สงวนไว้
สำหรับตัวแปรระบบ และตรงตามข้อจำกัดเรื่องอักษร
นำหน้า ชนิดอักขระ และความยาวอักขระ ตัวแปรที่ถูก
กำหนดและมอบหมายให้กับ Flowchart สามารถ
เปลี่ยนชื่อได้พร้อมกันด้วย
สามารถสร้างตัวแปรได้สูงสุดกี่ตัว
ตัวแปรสามารถสร้างได้สูงสุด 10,000 ตัวสำหรับ
ตัวแปร local และ 1,024 ตัวสำหรับตัวแปร global
ส่วนตัวแปรภาพสามารถสร้างได้สูงสุด 512 ตัว
(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดความจุของหน่วยความจำ)
ตัวแปร local และตัวแปร global มีความแตกต่าง
กันอย่างไร
ตัวแปร local จะมีเฉพาะในไฟล์โปรแกรมใดโปรแกรม
หนึ่ง ส่วนตัวแปร global จะอยู่ภายในไฟล์ gvar.dat
ซึ่งเป็นตัวแปรที่ใช้ร่วมกันโดยโปรแกรมทั้งหมด
แต่ละโปรแกรมสามารถมีตัวแปร local ได้ 10,000 ตัว
และในหนึ่ง workspace สามารถมีตัวแปร global
ได้ 1,028 ตัว
เกี่ยวกับชนิดของรูปร่างต่างๆ วิธีการใช้ออบเจกต์-
สเกลาร์ ตำแหน่ง วงกลม และเส้นตรงนั้นทำอย่างไร
ตัวแปรไม่จำเป็นต้องเป็นตัวแปรค่าตัวเลขเท่านั้น เช่น
ตัวแปรชนิดสเกลาร์ แต่ยังสามารถเป็นโครงสร้าง เช่น
ตัวแปรชนิดตำแหน่ง ที่มีจุดพิกัด XY ซึ่งช่วยให้ไม่
จำเป็นต้องระบุค่า X และ Y แยกกันสำหรับฟังก์ชัน
เรขาคณิต
ความแตกต่างระหว่างตัวแปรภาพของระบบ
และตัวแปรภาพของผู้ใช้คืออะไร
ทั้งสองตัวแปรนั้นใช้สำหรับเก็บภาพเหมือนกัน
แต่ในขณะที่ตัวแปรภาพของระบบจะถูกล้างค่าเมื่อเริ่ม
Flowchart ตัวแปรภาพของผู้ใช้จะเก็บข้อมูลแยกไว้
หรือเก็บรักษาข้อมูลไว้จนกว่าจะดำเนินการรีเซท
นอกจากนี้ เมื่อสร้างตัวแปรภาพของผู้ใช้ double buffer
จะถูกปิดใช้งาน
ฟังก์ชันการคำนวณมีทั้งหมดกี่ชนิด
ฟังก์ชันการคำนวณมีทั้งหมด 96 ชนิด นอกจากตัว
ดำเนินการเลขคณิตทั่วไป ฟังก์ชันตรีโกณมิติ และตัว
ดำเนินการเปรียบเทียบแล้ว ยังมีการกำหนดการทำงาน
ตามเงื่อนไข (IF statement) และคำสั่งฟังก์ชันลูป
(FOR statement)
ในยูนิตการคำนวณ สามารถระบุข้อมูลได้มากเท่าใด
สามารถระบุข้อมูลได้สูงสุด 1,000 อักขระ อย่างไรก็-
ตาม ยังมีขีดจำกัดการซ้อนวงเล็บ, IF, FOR และ
DO LOOP ตามหน่วยความจำภายใน หากใช้เกินขีด
จำกัดนี้ อาจเกิดข้อผิดพลาดทางโปรแกรมขึ้นเมื่อทำ
การยืนยันโปรแกรม และเคอร์เซอร์จะชี้ได้ที่จุดเริ่มต้น
ของนิพจน์ที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด
การเพิ่มตัวแบ่งแถวที่มองเห็นได้ในยูนิตคำนวณนั้น
ทำอย่างไร
พิมพ์ [space]+[underbar]+[return] ณ ตำแหน่งที่
ต้องการเพิ่มตัวแบ่งแถว
การค้นหาตัวแปรนั้นทำอย่างไร
การค้นหาตัวแปรทำได้สองวิธี สำหรับการใช้
[Variable Reference List] และ [Search] ด้วย
[Variable Reference List] คุณสามารถเลือกตัวแปรที่
คุณต้องการค้นหาได้จากรายการตัวแปรที่ใช้ในยูนิต
ตัวแปรอาร์เรย์จะถูกค้นหาโดยไม่คำนึงถึงดัชนี
ส่วนการใช้ [Search] จะดำเนินการค้นหาสตริงตัวแปร
โดยคุณสามารถระบุและค้นหาข้อมูลดัชนีได้ ไม่เพียง
แต่ตัวแปรที่อ้างอิงภายในยูนิต แต่ยังสามารถค้นหา
ตัวแปรที่ใช้ในจอภาพและคำสั่งแบบกำหนดเองด้วย
ฉันจะสามารถลดระยะเวลาการประมวลผลในการ
คำนวณได้อย่างไร
คุณสามารถระยะเวลาการประมวลผลโดยการลดการ
คำนวณภายในลูป นอกจากนี้ เวลาในการอ่านจะแตก
ต่างกันไปตามประเภทของตัวแปร ตัวแปรที่ใช้เวลาใน
การอ่านสั้นที่สุดคือ ตัวแปรที่เริ่มต้นด้วย """"@"""" ตาม
ด้วยตัวแปรรวมที่เริ่มต้นด้วย """"#"""" และตัวแปรระบบที่
เริ่มต้นด้วย """"%"""" ตัวแปรที่ใช้เวลาในการอ่านนานที่สุด
เป็นพารามิเตอร์ผลลัพธ์และพารามิเตอร์การตั้งค่าที่เริ่ม
ต้นด้วย """"!"""" อย่างไรก็ตาม ตัวแปรเหล่านี้มีความ
แตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างจะมีความสำคัญเมื่อนำไป
ใช้ภายใน FOR statement
ยกตัวอย่างเช่น:
FOR @a=0 TO 49
#Dist[@a]=LnDist(Line(!U[0009].RSLT.DLXY1:AB,
!U[0009].RSLT.DLXY2:AB), !U[0002].RSLT.
XY[@a]:AB)
NEXT
ตามตัวอย่างข้างต้น ชุดคำสั่งที่รับ Line(!U[0009].
RSLT.DLXY1:AB,!U[0009].RSLT.DLXY2:AB)
ภายในลูปจะถูกจัดวางเอาไว้ภายนอก FOR statement
และจัดเก็บในตัวแปร Line, #line และตัวแปร Line นี้
จะถูกนำไปอ้างอิงภายในลูป จึงทำให้ใช้เวลาในการ
ประมวลผลน้อยลง #line=Line(!U[0009].RSLT.
DLXY1:AB,!U[0009].RSLT.DLXY2:AB)
FOR @a=0 TO 49
#Dist[@a]=LnDist(#line,!U[0002].RSLT.XY[@a]:
AB)
NEXT ด้วยการเปลี่ยนแปลงดังที่ระบุเอาไว้เวลาใน
การประมวลผลสำหรับการคำนวณจะสั้นลงจาก 0.7 ms
เหลือเพียง 0.5 ms
การคัดลอกตัวแปรที่ใช้ในหลายๆ หมายเลขโปรแกรม
และ workspace นั้นทำได้อย่างไร
เปิดโปรแกรมสองโปรแกรมใน XG VisionEditor
แล้วคัดลอกและวาง Flowchart จากโปรแกรมหนึ่งไป
ยังอีกโปรแกรม หรือคัดลอกตัวแปร สลับโปรแกรม
แล้ววางตัวแปร ทั้งนี้การตั้งค่าตัวแปรจะไม่ถูกคัดลอก
ไปด้วย
จำเป็นต้องกำหนดตัวแปรของระบบกับต้นแบบที่แสดง
หรือไม่หากต้องการได้รับภาพรวมของตัวแปรระบบ
ในระหว่างการประมวลผล
ขณะที่เชื่อมต่อกับ XG และ VisionEditor connected
ให้เปิด [Change operating variables] ใน
VisionEditor เลือกตัวแปรที่ต้องการแสดงแล้วคลิก
[Get current value of controller] เพื่อแสดงสถานะ
ของตัวแปรปัจจุบัน
มีองค์ประกอบกี่ส่วนที่สามารถจัดวางเอาไว้บนใน
เทมเพลทการแสดงผล
สูงสุด 4,000 รวมองค์ประกอบพื้นที่สำหรับแต่ละ
เทมเพลทการแสดงผล
สามารถสร้างเฟรมเพจได้สูงสุดกี่เฟรม
สูงสุด 99 เฟรม
จอภาพของกล้องสามารถแสดงพร้อมกันได้สูงสุด
เท่าใด
5 จอภาพ
กริดที่ใช้สำหรับการจัดตำแหน่งชิ้นส่วนบน
Screen Editor สามารถปรับได้หรือไม่
สีและระยะของกริดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยคลิก
[Option] ในฟิลด์ [Settings] ของ Screen Editor
เมื่อมีการระบุรูปร่างและข้อความหลายๆ ชิ้นส่วนภายใน
ยูนิตกราฟิก ชิ้นส่วนใดจะแสดงที่ด้านหน้า
รูปร่างและข้อความที่อยู่แสดงอยู่ที่แถวล่างภายในยูนิต
จะแสดงที่ด้านหน้า ปุ่ม ▲ และ ▼ สามารถใช้เพื่อปรับ
ตำแหน่งได้
เมื่อมียูนิตกราฟิกหลายๆ ยูนิต ยูนิตใดจะแสดงที่
ด้านหน้า
โดยปกติ ยูนิตที่มีหมายเลขยูนิตต่ำที่สุดจะแสดงที่
ด้านหน้า อย่างไรก็ตาม เมื่อยูนิตกราฟิกถูกเลือกโดย
คอนโทรลเลอร์ ยูนิตที่เลือกจะแสดงที่ด้านหน้า
เมื่อชนิดการแสดงของภาพจากกล้องเป็นภาพที่ผ่าน
ฟิลเตอร์ ยูนิตใดจะแสดงที่ด้านหน้า
โดยปกติยูนิตที่มีหมายเลขยูนิตต่ำที่สุดจะแสดงที่
ด้านหน้า อย่างไรก็ตาม เมื่อยูนิตถูกเลือก ยูนิตนั้นจะ
แสดงที่ด้านหน้า
กล่องโต้ตอบ [Change Programs] สามารถเปิดจาก
กล่องโต้ตอบที่ผู้ใช้สร้างขึ้น แทนที่จะเปิดจากเมนู
ฟังก์ชันได้หรือไม่
ปุ่มในกล่องโต้ตอบที่ผู้ใช้สร้างขึ้น สามารถตั้งค่าให้เปิด
กล่องโต้ตอบ (Change Programs หรือ I/O
Diagnostic) ที่เปิดโดยกล่องโต้ตอบเมนูฟังก์ชันได้
(หมายเลขกล่องโต้ตอบของโปรแกรมคือ D002)
การตั้งค่าการออกแบบจอภาพ (การตั้งค่าเทมเพลท
การแสดง) สามารถคัดลอกไปยังโปรแกรมอื่น
ได้หรือไม่
เทมเพลทการแสดงสามารถคัดลอกได้โดยใช้
Screen Browser ของ XG VisionEditor
การเชื่อมต่อกับขั้วต่อภายนอก เช่น เอาต์พุต
การวิเคราะห์ นั้นใช้ร่วมกันได้กับเซนเซอร์ภาพแบบ
ทั่วไปได้หรือไม่
ขั้วต่อภายนอกของ XG-7000 ซีรีส์ สามารถกำหนดโดย
ผู้ใช้ได้ แต่โดยค่าเริ่มต้นแล้ว การกำหนดนั้นสามารถ
ใช้ร่วมกันได้กับ CV-5000 ซีรีส์ ได้เกือบสมบูรณ์
โปรดดูที่คู่มือหรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายใกล้ท่าน
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมวงจร I/O นั้นใช้ร่วมกันได้
กับCV-5000 ซีรีส์และสามารถใช้กับชุดขั้วต่อเทอร์มินัล
และสาย I/O
อักขระและสัญลักษณ์ถูกใช้ในรูปแบบเอาต์พุต
ผลลัพธ์อย่างไร
สตริงและสัญลักษณ์ (TAB, CR, LF, CR+LF)
สามารถถูกเอาต์พุตได้ ทั้งนี้จะใช้ได้เมื่อเอาต์พุตโดย
ไม่มีโปรโตคอลเท่านั้น และตัวแบ่งข้อมูลจะไม่ถูก
เอาต์พุต ตัวอย่าง:
เมื่อเลือกรูปแบบเป็น [ABC] [Edge Pos. X]
จะถูกเอาต์พุตโดยอัตโนมัติพร้อมกับรูปแบบ เอาต์พุต
ผลลัพธ์เป็น [ABC0060038] และตัวแบ่งข้อมูล
เครื่องหมายจุลภาคจะไม่ถูกเอาต์พุต โดยปกติแล้วเมื่อ
[Edge Pos. X] และ [Edge Pos. Y] จะถูกเอาต์พุต
อย่างต่อเนื่องพร้อมกับรูปแบบโดยอัตโนมัติ
เอาต์พุตผลลัพธ์จะเป็น [0062536,0032659]
ไฟล์ปลายทางจะถูกสร้างขึ้นเมื่อใด เมื่อข้อมูลถูก
เอาต์พุตไปยังการ์ด SD โดยยูนิตเอาต์พุตข้อมูล
เมื่อกฎการตั้งชื่อไฟล์เป็น [Auto] ไฟล์จะถูกสร้างตาม
กรณีดังนี้ ได้แก่ เมื่อทำการรีเซท เปิดเครื่อง เปลี่ยน
หมายเลขโปรแกรม หรือเมื่อไม่มีไฟล์เอาต์พุตในการ์ด
SD เมื่อกฎเป็น [Fixed] ไฟล์จะถูกสร้างเฉพาะเมื่อไม่มี
ไฟล์เอาต์พุตในการ์ด SD นอกเหนือจากกรณีข้างต้น
จะไม่มีการสร้างไฟล์ และเงื่อนไขจะถูกเพิ่มต่อจากไฟล์
ที่มีอยู่เดิม
การตั้งค่าแบบกลุ่มสามารถใช้เพื่อส่งเอาต์พุตค่า
ตัวแปรอาร์เรย์หลายค่าด้วยยูนิตเอาต์พุตข้อมูล
ได้หรือไม่
สามารถทำได้โดยระบุดัชนีที่จะเริ่มส่งเอาต์พุตและ
จำนวนของดัชนีเมื่อเลือกข้อมูลที่จะถูกเอาต์พุต
ตัวอย่างเช่น ในการส่งเอาต์พุตดัชนีที่ 5 ถึง 10 ของ
#Dist[ ] ให้กำหนดส่วนข้อมูลเป็น #Dist[5]
และหมายเลขของดัชนีเป็น [6]
ชื่อไฟล์ปลายทางของยูนิตเอาต์พุตสามารถเปลี่ยนตาม
สตริงที่อ่านโดยยูนิต OCR ได้หรือไม่
ได้ โดยใช้ OW (Change Output Filename) และใช้
คำสั่ง [OW,nnn,xxxx
] (nnn: ID ยูนิต, xxxx:
ตัวแปรอาร์เรย์ชนิดสเกลาร์) ใช้การคำนวณเพื่อเก็บ
สตริงที่อ่านโดย OCR ไว้ที่ตัวแปรอาร์เรย์ชนิดสเกลลาร์
โดยมีหนึ่งอักขระเป็นองค์ประกอบ
ตัวอย่างการคำนวณ:
FOR @i = 0 TO !U[0002].RSLT.CCN1:MS - 1
#FileName[@i] = !U[0002].RSLT.RCG_CHR[@i]:MS
NEXT
#FileName[@i]=0
ลำดับความสำคัญของเอาต์พุต"""" ของเอาต์พุตภาพ
คืออะไร
หากคุณพยายามส่งเอาต์พุตข้อมูลเพิ่มเติมขณะที่
ภาพอยู่ในบัฟเฟอร์ภาพ โฟลว์จะถูกหยุดที่จุดนั้น
(เมื่อบัฟเฟอร์ภาพมีเนื้อที่เพียงพอ และการถ่ายโอนภาพ
ที่ต่อคิวไปยังบัฟเฟอร์เสร็จสมบูรณ์ การประมวลผลจะ
เริ่มขึ้นต่ออีกครั้ง) สิ่งนี้จะทำให้เวลาในการประมวลผล
ไม่เท่ากัน แต่ภาพทุกภาพจะถูกเอาต์พุต หากบัฟเฟอร์
มีเนื้อที่เพียงพอและภาพได้ถูกถ่ายโอนไปยังบัฟเฟอร์
ภาพ การประมวลผลจะไม่หยุดลงที่ยูนิตเอาต์พุต
คำสั่งแบบกำหนดเองมีขีดจำกัดของจำนวนอักขระ
หรือไม่
จำนวนอักขระตัวเลขและตัวอักษรสูงสุดอยู่ที่
256 อักขระ (ตัวแบ่งแถวนับเป็น 2 อักขระ)
XG systems จำนวนกี่ระบบที่สามารถเชื่อมต่อผ่าน
อีเธอร์เน็ตเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง
โดยใช้ฟังก์ชั่นการบันทึกข้อมูลของซอฟต์แวร์รีโมท
คอนโทรล """"XG VisionTerminal""""
คุณสามารเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์ XG ได้มากที่สุด
แปดระบบ และทำการบันทึกข้อมูลสำหรับข้อมูล
เอาต์พุตจากคอนโทรลเลอร์แต่ละตัว
การตั้งค่ารูปแบบถูกปิดใช้งานเมื่อข้อมูลถูกส่งเอาต์พุต
ด้วย PLC Link แต่การเปลี่ยนการตั้งค่ารูปแบบนั้นมี
ผลต่อข้อมูลที่เอาต์พุต อยากทราบว่าเกิดอะไรขึ้น
ตามข้อกำหนด ตัวเลขทศนิยมจะถูกดำเนินการใน 3 วิธี
ขึ้นอยู่กับการตั้งค่ารูปแบบ
(1) โดยอัตโนมัติ
(2) เมื่อเลือกรูปแบบที่ 1 ถึง 16 และจำนวนหลัก
ทศนิยมมากกว่า 0
(3) เมื่อเลือกรูปแบบ 1 ถึง 16 และจำนวนหลัก
ทศนิยมเป็น 0
ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้รูปแบบเหล่านี้กับผลลัพธ์การวัด
และแบ่งออกเป็นสามกรณี
ในกรณีที่ (1) ข้อมูลจะถูกส่งเอาต์พุตในสถานะปัจจุบัน
โดยใช้รูปแบบข้อมูลผลลัพธ์ (ค่าจะถูกคูณด้วย 1,000
เมื่อใช้หลักทศนิยม) 
ตัวอย่าง: ・ตำแหน่งขอบ 123.456 จะเป็น 123456  
・พื้นที่ 123456 จะเป็น 123456
ในกรณีที่ (2) ค่าจะถูกส่งเอาต์พุตโดยคูณด้วย 1,000 
ตัวอย่าง: ・ตำแหน่งขอบ 123.456 จะเป็น 123456   
・พื้นที่ 123456 จะเป็น 123456000
ในกรณีที่ (3) ค่าทศนิยมจะถูกละ 
ตัวอย่าง: ・ตำแหน่งขอบ 123.456 จะเป็น 123   
・พื้นที่ 123456 จะเป็น 123456
PLC Link และ CC-Link สามารถใช้พร้อมกัน
ได้หรือไม่
ไม่สามารถใช้พร้อมกันได้ ลิงค์การสื่อสารอื่นๆ ที่มีนอก
เหนือจาก CC-Link มีดังนี้
เมื่อใช้ PLC Link (RS-232C): สามารถใช้อีเธอร์เน็ตได้
แต่ไม่สามารถใช้ RS-232C ได้
เมื่อใช้ PLC Link (อีเธอร์เน็ต): ไม่สามารถใช้อีเธอร์เน็ต
ได้เฉพาะเมื่อทำการส่งเอาต์พุตผลลัพธ์แบบไม่มี
โปรโตคอล แต่สามารถใช้ RS-232C ได้
สามารถใช้กระบวนการควบคุมเดียวกันกับของ
CV ซีรีส์ สำหรับควบคุม PLC และ I/O ได้หรือไม่
(กระบวนการใช้ร่วมกันได้หรือไม่)
กฎการควบคุมนั้นแตกต่างจากของ XG ซีรีส์ ดังนั้นจึง
ไม่สามารถใช้กระบวนการร่วมกันได้ นอกจากนี้ยังมี
การเปลี่ยนแปลงในคำสั่ง PLC ที่ใช้ประมวลผลโฟลว์
ดังนั้นจึงควรตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม
วงจร I/O สามารถใช้ร่วมกันได้กับ CV-5000 ซีรีส์
และสามารถใช้ได้กับชุดขั้วต่อและสายเทอร์มินัลได้
จะเกิดอะไรขึ้นหากฮาร์ดไดร์ฟของคอมพิวเตอร์เกิด
เต็มขณะที่ข้อมูลกำลังถูกส่งเอาต์พุตจากยูนิตเอาต์พุต
ภาพไปยัง XG VisionTerminal
การประมวลผลภาพจะไม่หยุดลง แต่การบันทึกข้อมูล
ลงในคอมพิวเตอร์จะสิ้นสุดลง และเอาต์พุตภาพจะ
ถูกข้าม (ทั้งนี้การสื่อสารจะไม่หยุดลง)
PC program"""" ที่เป็นตำแหน่งเอาต์พุตสำหรับการจัด
เก็บข้อมูลในฟังก์ชันการบันทึกหมายถึง
VisionTerminal หรือไม่
ส่วนนี้หมายถึง VisionTerminal และ ActiveX ซึ่งใน
ยูนิตเอาต์พุตก็เช่นเดียวกัน สำหรับหรับรุ่น 1.0
ส่วนนี้หมายถึง ActiveX เท่านั้น สำหรับยูนิตเอาต์พุตภาพ
ส่วนนี้หมายถึง VisionTerminal
สามารถรับภาพที่จัดเก็บโดยไม่ต้องใช้การ์ด SD
ได้หรือไม่
คุณสามารถรับภาพได้จากคอมพิวเตอร์โดยใช้ตัวดูที่
จัดเก็บภาพเพื่อบันทึกภาพที่จัดเก็บสำหรับชุดที่เลือก
คุณยังสามารถบันทึกภาพเพิ่มเติมได้โดยตรงไปยัง
การตั้งค่าไฟล์ภาพได้ด้วยพร้อมกัน
ภาพที่จัดเก็บสามารถจัดเก็บไว้ได้เท่าใด
สำหรับ XG-7000 และ 7500 ซีรีส์ สามารถจัดเก็บได้
501 ภาพที่โหมดขาวดำ 240,000 พิกเซล,
53 ภาพที่โหมดขาวดำ 2 ล้านพิกเซล,
496 ภาพที่โหมดภาพสี 240,000 พิกเซล และ
48 ภาพที่โหมด 2 ล้านพิกเซล
สำหรับ XG-7700 ซีรีส์ สามารถจัดเก็บภาพได้สูงสุด
1,013 ภาพที่โหมดขาวดำ 240,000 พิกเซล,
117 ภาพที่โหมดขาวดำ 2 พิกเซล,
40 ภาพที่โหมดขาวดำ 5 ล้านพิกเซล,
1,008 ภาพที่โหมดภาพสี 240,000 พิกเซล,
112 ภาพที่โหมดภาพสี 2 ล้านพิกเซล และ
35 ภาพที่โหมดภาพสี 5 ล้านพิกเซล
อย่างไรก็ตาม จำนวนภาพที่บันทึกได้นั้นขึ้นอยู่กับตัว
แปรภาพที่ผู้ใช้กำหนด และปริมาณการใช้หน่วยความ-
จำภาพเมื่อโหมดความเร็วสูงตั้งค่าเป็น
[Update every time (slow)] เมื่อทำการค้นหา
ในกรณีที่เกณฑ์การจัดเก็บภาพตั้งเป็น NG โดย
[Images] ตั้งเป็น [Series] และ
[No. Archives (inc. latest)] ตั้งเป็น [3]
เมื่อมีผลลัพธ์ NG เกิดขึ้นสองครั้งติดกัน จะมีภาพในที่
จัดเก็บภาพรวม 6 ภาพ ใช่หรือไม่
จะมีภาพทั้งหมด 4 ภาพ เมื่อเกิดผลลัพธ์ NG ครั้งแรก
ภาพ NG รวมถึงภาพแรกและภาพที่สองก่อนภาพ NG
จะคงอยู่ในที่จัดเก็บภาพ เมื่อต่อมาเกิดผลลัพธ์
NG ครั้งที่สอง เฉพาะภาพ NG เท่านั้นที่ยังคงอยู่ในที่
จัดเก็บภาพ ภาพที่เหมือนกันจะไม่ถูกจัดเก็บซ้ำ
ภาพที่จับด้วยความเร็วสูงสามารถบันทึกลงในการ์ด
SD ได้หรือไม่
ได้ ถ้าจำนวนภาพไม่เกินจำนวนภาพที่ตั้งค่าไว้
ด้วยฟังก์ชันตำแหน่งเอาต์พุต ซึ่งจัดเก็บภาพที่จับไว้ที่
หน่วยความจำบัฟเฟอร์ก่อนการเขียนภาพอย่างเป็น
ลำดับลงในการ์ด SD จะสามารถบันทึกไฟล์ภาพทั้งหมด
ภายในช่วงของจำนวนภาพในหน่วยความจำบัฟเฟอร์
รูปแบบภาพเมื่อบันทึกข้อมูลภาพไปยังการ์ด SD
หรือคอมพิวเตอร์คืออะไร
มีทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่
BMP,
BMP (การบีบอัด 1/2),
BMP (การบีบอัด 1/4),
BMP (การบีบอัด 1/8) และ JPEG
เมื่อต้องการบันทึกภาพเป็นจำนวนมาก ให้เลือก JPEG   
สถิติและข้อมูลการบันทึกจะได้รับการอัปเดตเมื่อใด
จะได้รับการอัปเดตเมื่อได้รับค่าที่ผ่านยูนิตสิ้นสุด
สามารถแสดงสถิติบนจอภาพการตรวจสอบไปพร้อม
กันได้หรือไม่
ภาพปัจจุบันและกล่องโต้ตอบ Statistics สามารถแสดง
ได้พร้อมกันโดยทำการเปลี่ยนความโปร่งใสของกล่อง
โต้ตอบ Statistics ซึ่งทำได้โดยใช้ View Bar หรือปุ่ม
[MENU] บนคอนโซล
ในหนึ่งยูนิตคำสั่ง สามารถตั้งค่าคำสั่งได้สูงสุดเท่าใด
สูงสุด 16 คำสั่ง โดยสามารถกำหนดคำสั่งแบบกำหนด
เองได้เพียง 1 คำสั่ง (ทั้งนี้คำสั่งแบบกำหนดเอง
สามารถมีคำสั่งได้สูงสุด 16 คำสั่ง)
มีวิธีการตรวจจับเมื่อคำสั่งของยูนิตคำสั่งเกิดข้อผิด
พลาดหรือไม่
สามารถทำได้ 2 วิธี โดยปกติแล้วค่าการวิเคราะห์
ของยูนิตคำสั่งจะถูกส่งเอาต์พุตเป็นสถานะโดยรวม
ทั้งนี้ต้องกำหนด [Wait Response] เป็นเงื่อนไข
เพื่อให้เกิดดีเลย์ระหว่างเวลาประมวลผลของ Flowchart
นอกจากนี้ คำสั่ง >internal command errors ของการ
ตั้งค่า Global จะถูกกำหนดเป็น %Error0/1 โดยผู้ใช้
และถูกส่งเอาต์พุต เมื่อแสดงกล่องโต้ตอบ
ข้อผิดพลาดที่เป็นประโยชน์ต่อสถิติจะแสดงขึ้น
อย่างไรก็ตาม ข้อผิดพลาดที่เกิดร่วมกัน เช่น
กล้องที่การเชื่อมต่อขาด จะเป็นผลให้อุปกรณ์หยุด
ทำงานเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดของคำสั่ง ดังนั้น
จำเป็นต้องเลือกการกำหนดค่าอย่างระมัดระวัง
(โดยค่าเริ่มต้น จะไม่มีการกำหนดค่า)
จะเกิดอะไรขึ้นกับคำสั่งที่เหลือเมื่อเกิดข้อผิดพลาด
ของคำสั่งในระหว่างการดำเนินชุดคำสั่งหลายคำสั่งให้
กับยูนิตคำสั่ง
ไม่มีการใช้คำสั่งภายหลังเกิดข้อผิดพลาดที่ยูนิตคำสั่ง
การประมวลผลจะดำเนินต่อไปยังยูนิตถัดไปโดยคำสั่ง
จะถูกดำเนินการเพียงบางส่วน ฉะนั้นถ้าหากมีการเขียน
ตัวแปร ผลลัพธ์อาจเกิดความไม่สอดคล้องได้
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเกิดข้อผิดพลาดที่รูปแบบคำสั่ง
สำหรับคำสั่งหลายคำสั่งของยูนิตคำสั่ง
ยูนิตคำสั่งจะเกิดข้อผิดพลาดยูนิต และคำสั่งจะไม่ถูก
ดำเนินการ ในกรณีนี้ คำสั่งจะไม่ถูกเอาต์พุต
ฉะนั้นข้อผิดพลาดคำสั่งที่เป็นสาเหตุของข้อผิดพลาด
จะไม่รวมอยู่ด้วยก่อนการอัปโหลด ควรตรวจสอบ
ข้อผิดพลาดนี้ก่อนทำการตรวจสอบ
จะต้องป้อน character ที่หน่วยความจำโดยตรงใดที่
ซึ่งจะถูกเปลี่ยนแปลงเมื่อคำสั่ง CW ของ
write REG ถูกใช้ด้วย PLC Link หรือ CC-Link
คำสั่ง CW,nnnn(unit ID),m(line number),*01
ระบุcharacter ที่จะถูกเปลี่ยนเป็นหน่วยความจำโดยตรง
(direct memory, DM) ที่รองรับ *01 (พารามิเตอร์คำสั่ง)
โดยมีค่าตามเกณฑ์ในตารางรหัสอักขระ (ดูบทที่ 6
Built-in instruction"""" ของ XG VisionEditor
Reference Manual (Programming edition))
สำหรับยูนิต OCR เมื่อมี character หลายตัว
จะทำการระบุด้วย 2 word ต่อ character จากหน่วย
ความจำโดยตรงที่รองรับ *01 (เปลี่ยนแปลงได้สูงสุด
20 character) ตัวอย่างเช่น ในการเปลี่ยน 123 และ
REG เมื่อ DM ที่รองรับ *01 คือ 700 ให้ป้อน 49
สำหรับ DM700, ป้อน 50 สำหรับ DM702, ป้อน 51
สำหรับ DM704 และป้อน 0 สำหรับ DM706
(เมื่อถึงหน่วยความจำโดยตรงที่เก็บค่า 0 การอ่านจะ
สิ้นสุดลง)
สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าวันที่และเวลาของระบบจาก
ภายนอกได้หรือไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้คำสั่ง TW
เมื่อพยายามเปลี่ยนรูปร่างของพื้นที่ จะปรากฏข้อความ
[Operations for variable referencing cancelation
not allowed] ขึ้นและไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลง
ต่อไปได้
หากปิดใช้งานการยกเลิกการอ้างอิงตัวแปรในการตั้งค่า
สิทธิ์ของแอคเคาท์ จะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลง
การยกเลิกการอ้างอิงตัวแปรได้ (เช่น การเปลี่ยนพื้นที่
สี่เหลี่ยมที่ได้ถูกกำหนดเป็นตัวแปร เป็นโค้งวงกลม)
เมื่อพยายามลบฟิลเตอร์การลบ จะปรากฏข้อความ
[Changes to high speed mode not allowed]
และไม่สามารถลบฟิลเตอร์การลบได้
ฟิลเตอร์การลบสามารถลบได้ก็ต่อเมื่อโหมดความเร็ว
สูงตั้งค่าเป็น [Constant (fast)] ในการปิดใช้งาน
ฟิลเตอร์การลบเมื่อโหมดความเร็วสูงตั้งค่าเป็นอย่างอื่น
ให้เปลี่ยนจำนวนการลบเป็น 0 ที่พารามิเตอร์
หากเผลอยกเลิกการกำหนดตัวแปรด้วยกล่องโต้ตอบ
แก้ไขยูนิตโดยบังเอิญ จะสามารถกู้คืนตัวแปร
ได้หรือไม่
โดยปกติแล้วจะไม่สามารถกู้คืนได้ อย่างไรก็ตาม
ตัวแปรจะสามารถถูกกู้คืนได้หากเลือก [Cancel]
ก่อนปิดกล่องโต้ตอบที่ใช้ เพื่อยกเลิกการกำหนดตัวแปร
ที่ได้ดำเนินการ
เมื่อเปิดกล่องโต้ตอบแก้ไขยูนิต จะปรากฏข้อความ
[This dialog cannot be operated because there
is an unrecoverable setting error in this unit]
และไม่สามารถตั้งค่ายูนิตได้
ข้อความนี้อาจปรากฏขึ้นเมื่อใช้กล่องโต้ตอบแก้ไขยูนิต
กับยูนิตที่มีข้อผิดพลาดการตั้งค่า ตัวอย่างเช่น
เมื่อมีการกำหนดตัวแปรหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
กล่องโต้ตอบแก้ไขยูนิตจะไม่สามารถทำการเปลี่ยน
แปลงได้ ข้อความจึงปรากฏขึ้น อย่างไรก็ตาม มีข้อ
ยกเว้นที่ว่าสามารถเปิด [Inspection Region], [Color]
และ [Unspecified errors] อื่นๆ ที่สามารถตั้งค่าด้วย
กล่องโต้ตอบแก้ไขยูนิตได้
คอนโทรลเลอร์ได้รับการอัปเกรดเป็นรุ่น 2.1 แล้ว
แต่ปุ่ม [Edit unit] ไม่ปรากฏในเมนูฟังก์ชัน
การตั้งค่า Global ของคอนโทรลเลอร์อยู่ในรูปแบบที่
รองรับโดยรุ่น 2.0 หรือก่อนหน้า
รุ่นไฟล์ของไฟล์
โปรแกรมสามารถตรวจสอบได้โดยคลิกที่
[System Configuration] > [System Information]
จำเป็นต้องใช้การตั้งค่าใดบ้างเมื่อใช้กล่องโต้ตอบ
แก้ไขยูนิต
รุ่นไฟล์ของไฟล์โปรแกรมต้องเป็นรุ่น 2.1 หรือใหม่กว่า
นอกจากนี้ จะสามารถใช้กล่องโต้ตอบแก้ไขยูนิตได้เมื่อ
เปิดใช้งานตัวเลือก
[Expand controller adjustment functions] และ
[Select units for editing] ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องทำ
การเปลี่ยนแปลงกับรายการ Flowchart ที่เสร็จสมบูรณ์
แล้ว หรือประกาศและกำหนดตัวแปรใหม่
ยูนิตใดมีกล่องโต้ตอบแก้ไขยูนิตที่รองรับการเปลี่ยน
แปลงการตั้งค่า
ยูนิตการวัดทั้งหมด รวมถึงยูนิตการจับภาพ และยูนิต
การประมวลผลภาพ ยูนิตอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ไม่รองรับ
การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
สามารถใช้กล่องโต้ตอบยูนิตการตั้งค่าเพื่อเปลี่ยน
แปลงเฉพาะบางยูนิตได้หรือไม่
ได้
เมื่อเปิดกล่องโต้ตอบยูนิตการตั้งค่าจากกล่องโต้ตอบ
launcher ให้ใช้ตัวเลือก [Select units for editing]
เพื่อเลือกจากยูนิตที่เกี่ยวข้องที่กำหนดอยู่ใน Flowchart
ยูนิตที่เกี่ยวข้องสามารถกำหนดให้แก้ไขได้เสมอได้
เมื่อกล่องโต้ตอบแก้ไขยูนิตถูกเปิดขึ้นโดยตรงด้วยคำสั่ง
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงยูนิตที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้เลือก
ด้วยตัวเลือก [Select units for editing]
การตั้งค่าใดสามารถแก้ไขได้ด้วยกล่องโต้ตอบ
แก้ไขยูนิต
รายการส่วนใหญ่ของยูนิตสามารถแก้ไขได้ สามารถ
ตรวจสอบรายการที่แก้ไขได้ที่รายการข้อมูลการตั้งค่า
ใน XG VisionEditor Reference Manual
(Programming edition) รายการที่รองรับบางอย่าง
ต้องถูกตั้งค่าหรือมีการกำหนดตัวแปรบน VisionEditor
(เช่น [Count])
ตัวแปรจำเป็นต้องถูกกำหนดให้กับการตั้งค่าที่จะถูก
เปลี่ยนแปลงด้วยกล่องโต้ตอบยูนิตการตั้งค่าหรือไม่
ไม่จำเป็นโดยปกติ แต่มีข้อยกเว้น คือ ตัวแปรภาพ
ผลลัพธ์ต้องถูกกำหนดโดย VisionEditor เพื่อให้
การประมวลผลภาพและตัวแปรอาร์เรย์สเกลาร์จัดกับ
สัมประสิทธิ์ของฟิลเตอร์ที่กำหนดให้กับฟิลเตอร์แบบ
กำหนดเองขั้นสูง รายการอื่นๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้
โดยไม่ต้องกำหนดตัวแปร ทั้งนี้ แม้ว่าจะสามารถ
เปลี่ยนค่าได้เมื่อมีการกำหนดตัวแปร การเลือก [Clear]
จะทำการล้างการกำหนดตัวแปร และไม่สามารถกู้คืนได้
(ตัวแปรอาจถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อรูปร่างของ
พื้นที่ถูกเปลี่ยนแปลงในขณะที่ตัวแปรถูกกำหนดด้วย
พิกัดพื้นที่) นอกจากนี้ เมื่อตัวแปรระบบถูกกำหนด
รายการนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ต้องใช้หน่วยความจำโปรแกรมเท่าใด เมื่อใช้ตัวเลือก
[Expand controller adjustment function] ขณะใช้
กล่องโต้ตอบแก้ไขยูนิต
ขึ้นอยู่กับสถานะการตั้งค่า Flowchart โดยทั่วไปแล้ว
ยิ่งมียูนิตและรายการผลลัพธ์ยูนิตมากเท่าใดก็จะต้องใช้
หน่วยความจำมากขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้การใช้การ-
ประมวลผลภาพยังต้องใช้หน่วยความจำภาพด้วย
จำเป็นต้องเปิดใช้งานการตั้งค่าใดบ้างเมื่อทำการ
เปลี่ยนแปลง [Count] สำหรับรอยนูนและรายการอื่นๆ
ด้วยกล่องโต้ตอบแก้ไขยูนิต
สำหรับรอยนูนและรายการอื่นๆ ที่มีรุ่นไฟล์ 2.1 หรือ
ใหม่กว่า จะมีการเพิ่มการตั้งค่า [Allow change in
count value with controller] ด้วย การเปิดใช้งานการ
ตั้งค่านี้และการตั้งค่า [Maximum] จะทำให้สามารถใช้
คอนโทรลเลอร์เพื่อเปลี่ยนจำนวนของช่วงของการตั้ง
ค่า [Maximum] ได้
สามารถเปิดกล่องโต้ตอบแก้ไขยูนิตด้วยปุ่มเปิด
โดยตรงได้อย่างไร
กล่องโต้ตอบแก้ไขยูนิตที่ต้องการ (กล่องโต้ตอบ
launcher, กล่องโต้ตอบด้านบน, กล่องโต้ตอบรอง)
สามารถเปิดได้โดยตรงโดยระบุ ID ของกล่องโต้ตอบ
ด้วยคำสั่ง เช่นเดียวกับกล่องโต้ตอบอื่นๆ ID กล่อง
โต้ตอบนั้นมีจำนวนหลักเพิ่มเป็น 8 หลัก ทำให้สามารถ
ใช้คำสั่ง DO ทั่วไปได้เช่นเดียวกับคำสั่ง BU ที่มีโดย
เฉพาะ
ข้อได้เปรียบข้องการเลือก [Regist. Img.] เป็นภาพที่
แสดงของกล่องโต้ตอบยูนิตการแสดงคืออะไร
เช่นเดียวกับ CV ซีรีส์ การใช้ภาพที่บันทึกทำให้สามารถ
แสดงผลลัพธ์การวัดได้ ไม่เพียงแต่จะช่วยให้สามารถ
เลือกการตั้งค่ายูนิตหลายรายการได้โดยมีภาพที่บันทึก
เป็นตัวอ้างอิง หากภาพที่บันทึกได้รับการเตรียมมาอย่าง
ถูกต้อง จะสามารถดำเนินกระบวนการตั้งแต่การตั้งค่า
ไปถึงผลลัพธ์ได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องเตรียมภาพจริง
ฟังก์ชัน [Update Ref. Val.] ในกล่องโต้ตอบ
launcher คืออะไร
เป็นฟังก์ชันที่อัปเดตค่าอ้างอิงของยูนิตการปรับ
ตำแหน่งทั้งหมดที่กำหนดใน Flowchart โดยมีผลลัพธ์
การวัดที่คำนวณโดยใช้ภาพที่บันทึก (โดยค่าเริ่มต้น
ฟังก์ชันที่จะถูกปิดใช้งาน) เมื่อการตั้งค่าแหล่งและ
ชิ้นงานการปรับตำแหน่งถูกเปลี่ยนแปลงที่จอภาพ
การบันทึก และมีการอัปเดตค่าอ้างอิง การตั้งค่าการปรับ
ตำแหน่งจะเสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามค่าการอ้างอิงอาจ
ไม่ถูกอัปเดตอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า
สามารถใช้กล่องโต้ตอบแก้ไขยูนิตด้วยการจำลอง
การทำงานใน VisionEditor ได้หรือไม่
สามารถใช้กล่องโต้ตอบแก้ไขยูนิตในการจำลองการ
ทำงาน การตั้งค่าสามารถปรับด้วยวิธีเช่นเดียวกับของ
การจำลองการทำงาน CV อย่างไรก็ตามต้องดำเนินการ
[Reload active inspection] ภายหลังออกจาก
การจำลองการทำงาน เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงใน
การจำลองการทำงานไม่เขียนทับไฟล์โปรแกรมบน
workspace
เอาต์พุต READY และเอาต์พุตอื่นๆ ปิดและเปิดอยู่
บ่อยๆ และอุปกรณ์ภายนอกดำเนินการผิดพลาดใน
ระหว่างการตั้งค่าด้วยกล่องโต้ตอบแก้ไขยูนิต
ในการตั้งค่า [Disable Function] ของยูนิต launcher
ให้เลือกทริกเกอร์อินพุตปิดและเอาต์พุตปิด เพื่อให้
[Ready] เป็น [Off] และ [Data output] เป็น
[Off (Normal state)] เมื่อสามารถเปิดกล่องโต้ตอบ
ยูนิตแก้ไขภายใต้กล่องโต้ตอบด้านบน ทั้งนี้ XG ซีรีส์
ไม่มี [Program mode] และการตั้งค่ากล่องโต้ตอบ
แก้ไขยูนิตมี [Run mode] ด้วย
ยูนิตที่มีข้อผิดพลาดที่ไม่ระบุใน [Inspection Region]
หรือ [Color] สามารถรีเซทด้วยกล่องโต้ตอบแก้ไขยูนิต
ได้หรือไม่
ได้
ยูนิตที่มีข้อผิดพลาดการตั้งค่าปกติ ไม่สามารถตั้งค่า
ด้วยกล่องโต้ตอบแก้ไขยูนิตได้ แต่ยกเว้น
[Inspection Region] และ [Color] ที่สามารถตั้งค่าได้
อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยการตั้งค่าการกำหนดตัวแปร
และการกำหนดการปรับตำแหน่งในกรณีของพื้นที่
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้รับการสนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเดียวกันของ VisionEditor
ไม่สามารถกระทำโดยคอนโทรลเลอร์ได้เสมอไป
การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าด้วยกล่องโต้ตอบแก้ไขยูนิต
จะถูกนำไปใช้เมื่อใด
เมื่อทำการเปลี่ยนแปลง (ยืนยัน) การเปลี่ยนแปลงจะ
ถูกนำไปใช้โดยทันที
ฉันสามารถเลือกใช้งานกล่องโต้ตอบยูนิตการแก้ไขได้
หรือไม่
ไม่ได้
สามารถเพิ่ม ลบ และเปลี่ยนแปลงลำดับของการ
ประมวลผลล่วงหน้าด้วยกล่องโต้ตอบแก้ไขยูนิต
ได้หรือไม่
ได้
อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถเพิ่มกล่องโต้ตอบแบบกำหนด
เองได้ ในการเปลี่ยนลำดับให้ใช้ปุ่ม No. 1 หรือ
No. 7 + up/down
จะเกิดอะไรขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงเมื่อกล่องโต้ตอบ
แก้ไขยูนิตถูกใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์บนระบบ
แล้วการตั้งค่านั้นถูกอัปโหลดไปยัง VisionEditor
การเปลี่ยนแปลงจะถูกเขียนทับโดยข้อมูลใน
VisionEditor เมื่อกล่องโต้ตอบแก้ไขยูนิตถูกใช้เพื่อ
เปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ที่ไม่มีการกำหนดตัวแปร
ข้อมูลการตั้งค่าจะถูกเขียนใหม่ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลง
จะถูกเขียนทับ เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ด้วย
การกำหนดตัวแปร จะไม่สามารถเลือกที่จะเก็บการตั้ง
ค่าเริ่มต้นไว้ให้กับชิ้นงานที่อัปโหลดได้
ได้ทำการเปลี่ยนค่าสเกลด้วย [Scale Factor] แต่ค่า
ไม่ถูกนำไปใช้กับค่าการวัดของยูนิต อยากทราบว่าเกิด
อะไรขึ้น
ให้ตั้งค่าการสเกลเป็น [ON] ด้วย [Tool Parameters]
ของ [Unit Properties] สำหรับยูนิตที่ใช้การสเกล
โดยค่าเริ่มต้น ค่านี้จะเป็น [OFF]
การตั้งค่ายูนิตนั้นถูกต้อง แต่กราฟขอบไม่แสดง
อยากทราบว่าเกิดอะไรขึ้น
[Regions] ใน Screen Properties ของจอภาพกล้อง
อาจถูกเลือกเป็น [All] ซึ่งในกรณีนี้กราฟขอบจะไม่แสดง
กราฟขอบจะแสดงเฉพาะเมื่อตั้งค่าเป็น [Single]
ฉันลบยูนิตทิ้งไปโดยบังเอิญ สามารถกู้คืนมา
ได้หรือไม่
คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่น [Undo] เพื่อยกเลิกการปฏิบัติ
ล่าสุดสองการปฏิบัติในมุมมอง Flowchart หรือการ
ปฏิบัติล่าสุดแปดการปฏิบัติบน Screen Editor นอกจาก
นี้ยังสามารถใช้ [Ctrl+z] เพื่อยกเลิกการปฏิบัติล่าสุด
เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในนิพจน์ทางคณิตศาสตร์
บรรทัดต่อจากนั้นจะไม่ถูกดำเนินการ
ผลที่เกิดถูกต้องแล้ว เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในนิพจน์
ทางคณิตศาสตร์ การคำนวณหลังจากนั้นจะไม่ถูก
ดำเนินการ ถ้าค่าตัวเลขจากการคำนวณไม่ถูกเก็บไว้
อย่างถูกต้อง ให้ตรวจสอบข้อผิดพลาดยูนิต
ไม่สามารถตั้งค่าสัมประสิทธิ์ฟิลเตอร์ด้วยฟิลเตอร์
กำหนดเองขั้นสูง
ตัวแปรอาร์เรย์ชนิดสเกลาร์สำหรับจัดเก็บสัมประสิทธิ์
ฟิลเตอร์ต้องถูกกำหนดเป็นตัวแปรผู้ใช้ ให้ประกาศตัว
แปรอาร์เรย์ชนิดสเกลาร์ที่เหมาะสมกับขนาดฟิลเตอร์
ตัวอย่างเช่น สำหรับฟิลเตอร์ขนาด 21×21 ให้ประกาศ
ตัวแปรอาร์เรย์ชนิดสเกลาร์ที่มีองค์ประกอบเท่ากับ 441
หรือมากกว่า
ยูนิตที่รออยู่ไม่ทำงานอย่างเหมาะสมในโปรแกรม
จำลองการทำงานบางโปรแกรม
ยูนิตที่รออยู่ที่ไม่ใช่ยูนิตเมนูผู้ใช้ (user menu unit)
ไม่ทำงานอย่างเหมาะสมในโปรแกรมจำลองการทำงาน
บางโปรแกรม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู
""Overview of Simulation Functions"" ในบทที่ 7 ของ
คู่มืออ้างอิงคำสั่ง XG VisionEditor
ฉันพยายามเพิ่มฟังก์ชันรุ่น 2.0 ในการตั้งค่าที่สร้าง
โดยรุ่น 1.0 แต่เกิดความผิดพลาด
ไม่สามารถเพิ่มฟังก์ชั่นได้จนกว่าการตั้งค่าจะถูกแปลง
ไปอยู่ในรูปแบบรุ่น 2.0 ใน VisionEditor เลือก
[File] (ไฟล์) และ[Save in another file format]
(บันทึกเป็นรูปแบบไฟล์อื่น) เพื่อบันทึกการตั้งค่าใน
รูปแบบรุ่น 2.0 โปรดระลึกอยู่เสมอว่าการตั้งค่ารวม
(global setting) ก็มีรุ่นเช่นกัน
ฉันใช้คอนโทรลเลอร์ในการตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์
และตั้งค่าอื่นๆ สำหรับกล้อง แต่การตั้งค่าดังกล่าวไม่
ได้ถูกถ่ายทอดให้กับกล้อง
โดยค่าเริ่มต้น การตั้งค่าของกล้องสามารถปรับแต่งโดย
ใช้ capture unit ของ XG VisionEditor เท่านั้น
การตั้งค่าของกล้องผ่านคอนโทรลเลอร์ไม่สามารถใช้ได้
หากต้องการการตั้งค่าของกล้องผ่านคอนโทรลเลอร์
ให้เลือกตัวเลือก [Use system settings] (ใช้การตั้ง-
ค่าของระบบ) ในแท็บ [Capture Opt.] (ตัวเลือกการ-
ถ่ายภาพ) ของ capture unit
กล้องไม่ถ่ายภาพเมื่อมีการสั่งงานผ่านคอนโทรลเลอร์
มือถือ
อาจเป็นไปได้ว่า capture unit ไม่ได้ถูกจัดวางอยู่ใต้
ยูนิตเริ่มต้น การรอการประมวลผล (การรอการประมวล-
ผลจากเทอร์มินัล) ถูกจัดวางอยู่เหนือ capture unit
และยูนิตไม่ได้รับการดำเนินการ สำหรับรายละเอียด
โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ใกล้ที่สุด
มีการทริกเกอร์อินพุต แต่ข้อมูลภาพบนจอแสดงผล
ไม่ได้รับการอัปเดต
เมื่อ Flowchart ดำเนินมาถึงยูนิตปิดท้าย (end unit)
ข้อมูลภาพจะได้รับการอัปเดต กระบวนการดังกล่าวอาจ
หยุดลงกลางคันที่จุดใดจุดหนึ่งกลาง Flowchart
ให้ตรวจสอบว่า %WaitReady เป็น ON เพื่อดูว่า
Flowchart อยู่ในสถานะกำลังรอ สำหรับรายละเอียด
โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ใกล้ที่สุด
กล่องโต้ตอบโปรแกรมจำลองการทำงานถูกใช้เพื่อ
เปลี่ยนค่า แต่การเปลี่ยนแปลงยังไม่ถูกนำไปใช้กับ
การตั้งค่า ฉันจะนำค่าการเปลี่ยนแปลงไปใช้กับ
โปรแกรมจำลองการทำงานได้อย่างไร
เลือก [Copy current value to initial value at save]
(สำเนาค่าปัจจุบันไปยังค่าเริ่มต้นเมื่อทำการบันทึก)
เอาไว้ล่วงหน้าสำหรับตัวแปรที่ใช้สำหรับเปลี่ยนค่า
โดยระบบ หลังจากเปลี่ยนค่าด้วยโปรแกรมจำลอง
การทำงานแล้ว ให้บันทึกการตั้งค่าในโปรแกรมจำลอง
การทำงาน (ใช้ [Save settings] (บันทึกการตั้งค่า)
ในเมนูฟังก์ชัน) หลังจากนั้น ให้เลือก [Reload active-
inspection] (เรียกคืนการตรวจจับที่ใช้งาน) จากเมนู
[File] สำหรับการตั้งค่านั้น
หลังจากการปรับและบันทึกค่าบน XG system
และคัดลอกค่าปัจจุบันของตัวแปรไปยังค่าเริ่มต้นแล้ว
ฉันเปลี่ยน Flowchart โดยการใช้ VisionEditor และ
อัปโหลดไปยัง XG system แต่ค่าเริ่มต้นของตัวแปร
ที่ทำการปรับเอาไว้ถูกรีเซ็ต อยากทราบว่าเกิดอะไรขึ้น
ค่าเริ่มต้นของตัวแปรถูกบันทึกทับด้วยข้อมูลที่ทำการ
อัปโหลด เลือก [Copy current value to initial value
at save] เอาไว้ล่วงหน้าสำหรับตัวแปรที่ใช้สำหรับ
เปลี่ยนค่าโดยระบบ หลังจากเปลี่ยนค่าด้วยระบบ
แล้ว ให้บันทึกค่า (คัดลอกค่าปัจจุบันไปยังค่าเริ่มต้น)
และดาวน์โหลดค่าเหล่านี้ (โหลดค่าเริ่มต้น) ไปยัง
VisionEditor โดยการตั้งค่า เปลี่ยน Flowchart บน
VisionEditor โดยให้ตั้งค่าให้สามารถดาวน์โหลดได้
ใน VisionEditor รุ่น 2.0 และใหม่กว่า เมื่อตัวเลือก
[Keep initial value when loading program]
(คงค่าเริ่มต้นไว้เมื่อโหลดโปรแกรม) ในการตั้งค่า
ตัวแปรถูกเลือก และ [Target Data] ข้อมูลเป้าหมาย
ถูกเลือกในขณะทำการอัปโหลด จะสามารถอัปโหลด
การตั้งค่าโดยที่ค่าเริ่มต้นของตัวแปรบน XG system
ไม่ถูกเปลี่ยนแปลง โดยการเลือก [Use settings]
(การตั้งค่าผู้ใช้) สำหรับ [Initial Values of Variables]
(ค่าเริ่มต้นของตัวแปร) ของการตั้งค่าการการตรวจจับ
และทำการอัปโหลด
แม้ว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดใน syntax ของการคำนวณ
แต่ผลลัพธ์ไม่ถูกส่งเอาต์พุต จะสามารถตรวจสอบ
เอาต์พุตได้อย่างไร
อาจเกิดข้อผิดพลาดแบบ dynamic โปรดตรวจสอบ
บันทึกการทำงาน
ฉันไม่สามารถยืนยันสาเหตุของข้อผิดพลาดไดนามิก
ที่แสดงในล็อกการประมวลผล
ดูที่ [Error code] (รหัสข้อผิดพลาด) และ [Error line]
(คำอธิบายข้อผิดพลาด) ใน[Unit Result](ผลลัพธ์ยูนิต)
สำหรับยูนิตการคำนวณที่มีข้อผิดพลาด ดูที่คู่มือผู้ใช้
สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับรหัสข้อผิดพลาด
ฉันไม่สามารถดูข้อมูลที่เก็บไว้แม้ในขณะที่กำลังเปิด
ตัวดูที่จัดเก็บภาพ
ในการใช้งานตัวดูที่จัดเก็บภาพ คุณต้องทำการตั้งค่าใน
XG VisionEditor เลือก [Settings] และ
[Image Archive] (การจัดเก็บภาพ) แล้วเลือกตัวเลือก
[Enable] (ใช้งาน) สำหรับเงื่อนไข 0 ถึง 7 เพื่อกำหนด
เงื่อนไข
%JAHold ถูกกำหนดเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ OUT23
แต่ OUT23 ทำงานต่างจากเอาต์พุต OR ของ CV ซีรีส์
เมื่อตัวแปรระบบ %JAHold ถูกพิจารณาว่าเป็น NG
เอาต์พุตจะทำงานต่อไปจนกระทั่งมีการรีเซ็ตตัวแปร
ระบบ ตัวแปรระบบที่ทำงานแบบเดียวกับ CV ซีรีส์ คือ
%JgAll ดังนั้นให้ตั้งเงื่อนไข %JgAll ด้วยการตั้งค่า
รวมและเอาต์พุตเทอร์มินัล สำหรับรายละเอียด
โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ใกล้ที่สุด
ฉันสร้างกล่องโต้ตอบและเปลี่ยนค่าของตัวแปรที่
กำหนดให้กับกล่องอินพุตตัวเลข แต่การเปลี่ยนแปลง
ไม่สามารถนำไปใช้ได้
ตรวจสอบไทม์มิ่งการประยุกต์ใช้งานในการตั้งค่ากล่อง
โต้ตอบของ กล่องโต้ตอบ XG VisionEditor หากยก
ตัวอย่างเช่น ไทม์มิ่งการยืนยันถูกตั้งค่าเป็น
[when button is pressed] (เมื่อมีการกดปุ่ม)
การตั้งค่าจะไม่ได้รับการยืนยันจนกว่าปุ่มกล่องโต้ตอบ
หรือปุ่มที่ด้านล่างถูกกด สำหรับรายละเอียดโปรดติดต่อ
ตัวแทนจำหน่ายที่ใกล้ที่สุด
ตัวดูที่จัดเก็บภาพแสดงผลภาพเป็นสีดำ แต่ไม่มีภาพที่
ถูกจัดเก็บบนระบบในระหว่างการปฏิบัติการ
ภาพที่ถูกจัดเก็บไว้ถูกบันทึกทับโดยภาพใหม่และถูก
ลบทิ้ง หากต้องการแสดงผลภาพใหม่ ให้คลิก [Update]
ในการแสดงผล I/O ทริกเกอร์คือ การอินพุตที่สำเร็จ
ในแต่ละครั้ง แต่มีหลายครั้งที่ทริกเกอร์อินพุตทำการ
อินพุตเพียงครั้งเดียว
การอัปเดตไปยังจอแสดงผล I/O ไม่สามารถแสดงผล
ได้ทันกับความเร็วในการทริกเกอร์ ในการตรวจสอบว่า
สัญญาณปิดและเปิดอย่างถูกต้อง ให้ใช้มุมมองบันทึก
ข้อมูล Trace
ฉันต้องการอินพุตทริกเกอร์ด้วย [Wait terminal I/O]
(รอเทอร์มินัล I/O) แต่การกดปุ่ม [TRIGGER]
(ทริกเกอร์) บนคอนโทรลเลอร์มือถือ ไม่อินพุตการ
ทริกเกอร์
การใช้อินพุตทริกเกอร์ [Wait terminal I/O] สามารถ
รับการทริกเกอร์จากชุดขั้วต่อเทอร์มินัลเท่านั้น ในการ
อินพุตทริกเกอร์จากคอนโทรลเลอร์มือถือ คุณสามารถ
ใช้ยูนิต variable delay ตามปกติ แต่คุณไม่สามารถใช้
ทั้ง [Wait terminal I/O] และ [Variable delay] พร้อม
กันได้ ใน VisionEditor รุ่น 2.0 และใหม่กว่า คำสั่ง
WG (รอการปล่อยสถานะ) ได้รับการเพิ่ม และสามารถ
ยกเลิก [Wait terminal I/O] ได้ โดยการสั่งจากคอน-
โทรลเลอร์มือถือ
ฉันต้องสร้างกล่องโต้ตอบเพื่อเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์
ของกล้องในระบบหรือไม่
ในการสร้าง Flowchart ให้เลือกตัวเลือก
[Use system settings] บนแท็บ [Capture Opt.]
ของ capture unit ด้วยวิธีนี้ การเปลี่ยนแปลงด้วย
[Camera Settings] (การตั้งค่ากล้อง) ของเมนู
[System Configuration] (องค์ประกอบของระบบ) จะ
ถูกนำไปใช้กับการตรวจจับ
เมื่อระบบถูกรีสตาร์ท โปรแกรมจะกลับเป็น [0000]
แต่ฉันสามารถระบุหมายเลขของโปรแกรมที่ต้องการ
เริ่มต้นได้หรือไม่
คุณสามารถตั้งค่านี้ได้ด้วย [Program to start up]
(โปรแกรมที่ต้องการเริ่มต้น) ใน [System Settings]
ของเมนู [Global] (รวม)
ในการล้างโปรแกรม ฉันต้องลบการตั้งค่าการแก้ไข
ทั้งหมด และอัปโหลดโปรแกรมหรือไม่
คุณสามารถล้างการตั้งค่าทั้งหมดโดยการเริ่มต้นระบบ
กดปุ่ม [Esc] ค้างเอาไว้ในขณะที่เปิดเครื่องเพื่อเริ่มต้น
ระบบ
การกดปุ่ม [Esc] ไม่ได้เป็นการปิดกล่องโต้ตอบ
นี่อาจเป็นกล่องโต้ตอบเริ่มต้นทำงาน ลบเครื่องหมาย
ออกจากช่องสำหรับทำเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากการตั้ง
ค่าเริ่มต้นจอแสดงผลในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ
ไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่สามารถเลือกตัวเลือก
[Close dialog on Escape] (ปิดกล่องโต้ตอบเมื่อออก)
ได้
ไฟส่องสว่างถูกควบคุมโดยยูนิตคำสั่ง แต่การจับภาพ
ระยะไกลไม่สามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์
จับภาพระยะไกลจะดำเนินการโดยใช้ capture unit
เท่านั้น ดังนั้นยูนิตคำสั่งจึงไม่สามารถทำงานผ่าน
คอนโทรลเลอร์ ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้บันทึกภาพ
เป้าหมายด้วยตัวดูที่จัดเก็บภาพ
สัญญาณเอาต์พุต FLASH ไม่แสดงในบันทึกข้อมูล
Trace
ไม่สามารถดูสัญญาณเอาต์พุต FLASH ในบันทึกข้อมูล Trace อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายการที่กำหนดโดยการตั้งค่าเทอร์มินัลของการตั้งค่ารวม จะถูกแสดงในรายการตัวเลือกในบันทึกข้อมูล Trace ในรูปคลื่นต่างๆ ไม่ถูกแสดงและเฉพาะรายการ FLASH เท่านั้นที่จะถูกเอาต์พุต
Trace อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายการที่กำหนดโดยการ
ตั้งค่าเทอร์มินัลของการตั้งค่ารวม จะถูกแสดงในรายการ
ตัวเลือกในบันทึกข้อมูล Trace ในรูปคลื่นต่างๆ ไม่ถูก
แสดงและเฉพาะรายการFLASH เท่านั้นที่จะถูก
เอาต์พุต
การทำงานของระบบทั้งหมดถูกบันทึกเอาไว้ในล็อก
การแก้ไขหรือไม่
ข้อมูลที่บันทึกในล็อกการแก้ไขมีเพียงการประมวลผล
ที่สามารถคำนวณด้วย XG system เท่านั้น มีการ
ประมวลผลหลายกระบวนการที่ไม่ถูกบันทึก สำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่บทที่ 5 ของ คู่มืออ้างอิงคำสั่ง
VisionEditor (Programming edition) กระบวนการที่
ไม่มีการระบุเอาไว้จะไม่ถูกบันทึก
ไม่สามารถยืนยันสัญญาณบน PLC และไม่สามารถเริ่ม
การสื่อสารได้
ใช้มุมมองบันทึกข้อมูล Trace เพื่อตรวจสอบว่า
XG system เอาต์พุตสัญญาณหรือไม่ ใช้เมนู [Global]
เพื่อตรวจสอบการกำหนดขั้ว
%Trg1Ready ไม่สามารถเริ่มได้เมื่อสั่งให้รอด้วย
[Wait terminal I/O]
สัญญาณ Ready ที่เริ่มเมื่อรอด้วย [Wait terminal I/O]
เป็น %WaitReady ตรวจสอบสัญญาณ
เหตุใด %Flash3 และ %Flash4 ไม่ทำงานเมื่อใช้ยูนิต
สำหรับควบคุมไฟ CA-DC20E ไฟจะเปิดก็ต่อเมื่อตั้งค่า
[Continuous] (ต่อเนื่อง) เป็น ON
%Flash3 และ %Flash4 ไม่ถูกกำหนดปุ่มให้กับขั้ว
เอาต์พุตในอินพุต/เอาต์พุตของการตั้งค่ารวม ยูนิต
สำหรับควบคุมไฟ CA-DC20E ไม่ต้องการการเชื่อมต่อ
%Flash แต่สถานะของ %Flash จะถูกอ้างอิงในตอน
เริ่มต้น ดังนั้นจึงไม่ทำงานหากไม่มีการกำหนดขั้ว
ฉันบันทึก workspace ลงในการ์ด SD ซึ่งเชื่อมต่ออยู่
ในช่องเสียบการ์ด SD สองช่อง แต่ฉันไม่สามารถ
โหลดการตั้งค่าด้วยคอนโทรลเลอร์ ปัญหาคืออะไร
ข้อมูลการตั้งค่าของ workspace ถูกทำการบันทึก
ดังนั้น workspace จึงไม่ถูกส่งไปยังคอนโทรลเลอร์
ข้อมูลต่างๆ (ข้อมูลการตั้งค่า ข้อมูลรวม ฯลฯ) สามารถ
ทำการคัดลอกไปยังลำดับขั้นที่ถูกต้อง ดังนั้นจึง
ถ่ายโอนข้อมูลด้วยการ์ด SD
การป้อนคำสั่ง RE ในสถานะรอเทอร์มินัล I/O จะทำให้
เกิดข้อผิดพลาด และคำสั่งจะไม่ทำงาน
คำสั่ง RE จะทำงานให้กับทริกเกอร์รอ รอเทอร์มินัล
I/O หรือ variable delay สำหรับ capture unit แต่รุ่น
Versions 1.0.0011 และก่อนหน้า ไม่สนับสนุนรอ
เทอร์มินัล I/O หรือ variable delay โปรดทราบว่าไม
่สามารถยกเลิกเมนูผู้ใช้ได้
รองรับการอ้างอิงตัวแปรถูกใช้เพื่อเปลี่ยนหมายเลข
ภาพที่ลงทะเบียน อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนตัวแปรไม่
เป็นการเปลี่ยนภาพที่ลงทะเบียน
เพียงทำการเปลี่ยนตัวแปรไม่เป็นการเปลี่ยนภาพที่ลง
ทะเบียน ภาพที่ลงทะเบียนจะเปลี่ยนเมื่อคำสั่ง NU ถูก
ใช้หลังจากตัวแปรถูกเปลี่ยน
หลังจากที่ฉันเปิด %OutDataAsyncA to H ฉันไม่
สามารถปิดได้
%OutDataAsyncA to H สามารถควบคุม Flowchart
ได้อย่างอิสระ แต่ภายหลังจากที่เปิดแล้วไม่สามารถปิด
ได้ คุณต้องกำหนดค่าคำสั่งให้ปิด
%OutDataAsyncA to H
ฉันจะสามารถถ่ายโอนข้อมูลสถิติจากการ์ด SD ไปยัง
เครื่องคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ต้องถอดการ์ด SD ออก
ได้อย่างไร
คุณสามารถใช้ VisionEditor หรือ VisionTerminal
เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ที่บันทึกเอาไว้ในการ์ด SD ใน
VisionEditor ใช้ [Controller List] (รายการคอน-
โทรลเลอร์) ในมุมมองระบบเพื่อเลือกไฟล์สำหรับการ
ถ่ายโอน แล้วให้คลิกเมาส์ขวาและเลือก [Download]
(ดาวน์โหลด) เพื่อเริ่มการถ่ายโอนข้อมูล