1. หน้าหลัก
  2. ฝ่ายสนับสนุน
  3. การสนับสนุนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
  4. บริการลูกค้า XG
  5. FAQ
  6. ซอฟต์แวร์

FAQ (ซอฟต์แวร์)

ซอฟต์แวร์สำหรับใช้กับระบบนี้มีกี่ชนิด
มีซอฟต์แวร์สองประเภท: ซอฟต์แวร์ Vision Editing
ในตัว """"XG VisionEditor"""" และซอฟต์แวร์ควบคุม
XG VisionTerminal""""
ซอฟต์แวร์ Vision Editing ในตัว """"XG VisionEditor""""
มีหน้าที่อะไร
ซอฟต์แวร์ Vision Editing ในตัวมีชุดฟังก์ชั่นการตั้ง
ค่าที่ช่วยในการสร้างโฟลว์การประมวลผลข้อมูลภาพ
และอินเตอร์เฟซผู้ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมไปถึง
การดีบัก การจำลองการทำงาน และการอัปโหลด
ซอฟต์แวร์ควบคุม """"XG VisionTerminal"""" มีหน้าที่
อะไร
ซอฟต์แวร์นี้ช่วยในการตรวจสอบและการปฏิบัติงาน
ของคอนโทรลเลอร์ XG-7000 จากคอมพิวเตอร์ผ่าน
อีเธอร์เน็ตหรือการเชื่อมต่อแบบ USB นอกจากนี้ยังมี
ฟังก์ชั่นสำหรับตรวจสอบคอนโทรลเลอร์ทุกตัวที่เชื่อม
ต่อกับเครือข่าย และฟังก์ชั่นสำหรับการบันทึกข้อมูล
การวัดและข้อมูลภาพ
ข้อกำหนดระบบสำหรับใช้งาน ซอฟต์แวร์
Vision Editing ในตัว """"XG VisionEditor"""" คือเท่าใด
ตัวประมวลผล: Core 2 Duo 1.06 GHz เทียบเท่าหรือ
เร็วกว่า (แนะนำ Core 2 Duo 1.80 GHz เทียบเท่าหรือ
เร็วกว่า) RAM: 1 GB หรือมากกว่า (แนะนำ 2 GB หรือ
สูงกว่า) พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์: 600 MB หรือมากกว่า
สำหรับการติดตั้ง 500 MB หรือมากกว่าสำหรับการ
ปฏิบัติงาน
สามารถใช้ซอฟต์แวร์ XG-H7N ที่ซื้อมากับเครื่อง
คอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องได้หรือไม่
ในการใช้งาน XG VisionEditor เครื่องคอมพิวเตอร์
แต่ละเครื่องต้องการรหัสการเปิดใช้งานเฉพาะ ให้ขอรับ
รหัสการเปิดใช้งานผ่านหน้าการสนับสนุนผู้ใช้ XG
( XGUser Support page) ตามปกติ รหัสการเปิดใช้
งานหนึ่งรหัสจะใช้ได้กับ XG-H7N หนึ่งสำเนา ในการใช้
ซอฟต์แวร์ บนเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง โปรดจัด
ซื้อซอฟต์แวร์เพิ่มเติม
อะไรคือ workspace ที่ใช้ใน XG VisionEditor
คือโฟลเดอร์ที่ใช้เป็นคอนโทรลเลอร์ XG เสมือน
ที่ติดตั้งอยู่บนฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์
ภายในโฟลเดอร์ workspace คือโฟลเดอร์ SD1 และ
SD2 ซึ่งทำหน้าที่เสมือนไดรฟ์การ์ด SD ของระบบ
และแต่ละโฟลเดอร์สามารถทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูล
โปรแกรมและข้อมูลภาพที่ได้บันทึกไว้
workspace สามารถเปลี่ยนไปทำหน้าที่จัดการการตั้ง
ค่าคอนโทรลเลอร์จากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวได้
คอนโทรลเลอร์หนึ่งตัวสามารถสร้างโปรแกรมได้
กี่โปรแกรม
โดยการใช้ไดรฟ์การ์ด SD ทั้งสองไดรฟ์ คุณสามารถ
สร้างข้อมูลโปรแกรมสำหรับโปรแกรมได้มากถึง
2,000 โปรแกรม การ์ด SD แต่ละการ์ดสามารถเก็บ
โปรแกรมได้มากถึง 1,000 โปรแกรม (หมายเลข
000 ถึง 999) แต่ขึ้นอยู่กับการตั้ง ค่าการ์ด SD อาจเต็ม
ก่อนที่จะถึง 1,000 โปรแกรม
ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าเหลือระยะเวลาการทดลองใช้
XG VisionEditor กี่วัน
คุณสามารถดูได้จากวันที่ที่สิทธิ์การใช้งานถูกเปิดใช้งาน
เลือก [About...] ในเมนูความช่วยเหลือเพื่อแสดงหน้า
ต่าง [Extension Activation Code Input] (ป้อนรหัส
ต่ออายุการเปิดใช้งาน) หน้าต่างนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ
ระยะเวลาการทดลองใช้ในรูปแบบ """"ระยะเวลาการ
ทดลองใช้คือ 30 วัน เริ่มตั้งแต่ (ปี/เดือน/วันที่ )""""
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปฏิบัติงานซอฟต์แวร์
XG-H7N ล้มเหลว และฉันต้องการรหัสการเปิดใช้งาน
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ ฉันควรทำอย่างไร
โปรดติดต่อสาขาของ KEYENCE ในพื้นที่ของคุณ