1. หน้าหลัก
  2. ฝ่ายสนับสนุน
  3. การสนับสนุนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
  4. บริการลูกค้า XG
  5. FAQ
  6. ฮาร์ดแวร์

FAQ (ฮาร์ดแวร์)

ข้อกำหนดในการใช้งาน XG-7000 ซีรีส์ มีอะไรบ้าง
จำเป็นต้องใช้ ฮาร์ดแวร์สำหรับประมวลผลการตรวจจับ
(คอนโทรลเลอร์ และกล้อง) และซอฟต์แวร์สำหรับสร้าง
โปรแกรม (XG-H7N)
คอนโทรลเลอร์มีทั้งหมดกี่ชนิด
มีคอนโทรลเลอร์ทั้งหมดห้าชนิด: รุ่นมาตรฐานซึ่งเชื่อม
ต่อกับกล้องดิจิตอล KEYENCE รุ่นความเร็วสูงที่
สนับสนุนการทำงานกล้องดิจิตอล 2 ล้านพิกเซล
รุ่นความเร็วสูง รุ่นความจุสูงที่สนับสนุนการทำงานกล้อง
ดิจิตอล 5 ล้านพิกเซล รุ่นมาตรฐานซึ่งเชื่อมต่อกับกล้อง
แบบอะนาล็อก และรุ่นความเร็วสูงซึ่งเชื่อมต่อกับกล้อง
แบบอะนาล็อก
อะไรคือความแตกต่างระหว่าง XG7000, XG7500,
และ XG7700
แตกต่างกันที่รุ่นของกล้องที่สามารถทำการเชื่อมต่อ
และความเร็วในการประมวลผลข้อมูลภาพ
คอนโทรลเลอร์ทุกตัวสามารถเชื่อมต่อกับกล้องสี่ตัว
ใช่หรือไม่
โดยการติดตั้งยูนิตขยายของกล้อง คอนโทรลเลอร์
แต่ละตัวสามารถเชื่อมต่อกับกล้องได้สี่ตัวและถ่ายภาพ
ได้พร้อมกัน
มีอุปกรณ์ใดบ้างที่ให้มาพร้อมคอนโทรลเลอร์
คอนโทรลเลอร์จะมาพร้อมการ์ด SD ที่ติดตั้งเอาไว้
(SD1) คู่มือแนะนำการใช้งาน (ขนาด A4 ความยาว
8 หน้า) และชุดขั้วต่อเทอร์มินัลสำหรับเปลี่ยน โดยไม่
รวมคอนโซลและคู่มือแนะนำการใช้งานซึ่งมีจำหน่าย
ต่างหาก
คอนโซลจำเป็นต้องใช้งานร่วมกับคอนโทรลเลอร์
หรือไม่
การตั้งค่าทั้งหมดสำหรับการตรวจจับสามารถดำเนินการ
ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้
คอนโซล จะใช้คอนโซลก็ต่อเมื่อต้องการตั้งค่าการ
ปฏิบัติงานผ่านคอนโทรลเลอร์
สามารถอัปเกรดซอฟต์แวร์ระบบ (firmware) ของ
คอนโทรลเลอร์โดยไม่ใช้คอนโซลได้หรือไม่
จำเป็นต้องใช้คอนโซลในการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ
เนื่องจากการป้อนค่าด้วยคอนโซลเสมือนไม่สามารถ
ดำเนินการผ่าน remote desktop
สามารถใช้การ์ด SD ที่มีจำหน่ายทั่วไปได้หรือไม่
ระบบไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะทำงานกับการ์ด SD
ที่ไม่ได้ให้มาพร้อมกับคอนโทรลเลอร์ได้
กล้องดิจิตอลมีทั้งหมดกี่ชนิด
มีทั้งหมด 16 รุ่น:
31 ล้านพิกเซล,
200 ล้านพิกเซล,
31 ล้านพิกเซล ความเร็ว 7×,
100 ล้านพิกเซล ความเร็ว 7×,
200 ล้านพิกเซล ความเร็ว 7×,
500 ล้านพิกเซล ความเร็ว 11× และ
กล้องขนาดกะทัดรัด มีจำหน่ายทั้งแบบภาพสีและขาวดำ
กล้องแบบอะนาล็อกรุ่นใดที่ได้รับการยืนยันว่าสามารถ
ใช้งานร่วมกับระบบนี้ได้
ระบบนี้สนับสนุนกล้องแบบอะนาล็อกที่ผลิตโดย
KEYENCE, Sony และ Toshiba Teli ดูข้อมูลจำเพาะ
สำหรับรุ่นที่สนับสนุน
หากต้องการเชื่อมต่อกับกล้องแบบอนาล็อก
ควรตั้งค่าสวิตช์ DIP อย่างไร
สำหรับ CA-CM20 ให้ใช้การตั้งค่าจากโรงงาน
โปรดดูที่ """"Installing the Camera"""" ในบทที่ 2 ของ
คู่มือผู้ใช้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถนำกล้องที่ใช้อิมเมจเซนเซอร์ทั่วไปมาใช้ได้
หรือไม่
สำหรับ XG-7000 ซีรีส์ ใช้ได้เฉพาะกล้องรุ่นที่ขึ้นต้น
ด้วยรหัส XG (กล้อง CV-5000 ซีรีส์CV-5000 สามารถ
ใช้ได้เฉพาะสายเคเบิลกล้อง) สำหรับกล้องแบบ
อะนาล็อก CA-CM20 ของ XV-1000 vision system
สามารถนำมาใช้ได้พร้อมสายเคเบิลกล้อง
กล้องแบบอะนาล็อกและดิจิตอลสามารถใช้ร่วมกัน
ได้หรือไม่
ในกลุ่มกล้องแบบอะนาล็อก ระบบนี้สนับสนุนเฉพาะ
บางรุ่น (ที่ลงท้ายด้วย A) ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้ร่วมกับ
กล้องดิจิตอลได้
ระบบนี้สนับสนุนกล้องแบบอุลตร้าไวโอเลต หรือ
อินฟราเรด
ระบบนี้สนับสนุนกล้องอินฟราเรด Sony XC-EI50 และ
XC-EI30 (ที่มีขนาด CCD ต่างกัน) และกล้องอุลตร้า-
ไวโอเลต Sony XC-EU50
ภาพจากกล้องแบบอะนาล็อกสามารถพลิกให้เป็นแนว
นอนได้หรือไม่
ได้
คู่มือมีทั้งหมดกี่ชนิด
คู่มือมีทั้งหมดสี่ชนิด คู่มือการใช้งานแต่ละชุดจะให้มา
ในซอฟต์แวร์ XG-H7N ในรูปแบบ PDF
(1) คู่มือผู้ใช้ XG-7000: คู่มือฮาร์ดแวร์
(2) คู่มืออ้างอิง XG VisionEditor (สำหรับการสร้าง
โปรแกรม): อธิบายวิธีการสร้าง Flowcharts และ
อินเตอร์เฟซผู้ใช้
(3) คู่มืออ้างอิง XG VisionEditor (สำหรับการควบคุม):
อธิบายวิธีการควบคุม I/O และการสื่อสารแบบอนุกรม
(4) คู่มือผู้ใช้ XG VisionTerminal User Manual:
อธิบายการควบคุมการทำงานจากระยะไกลและการ
บันทึกข้อมูล
ฉันจะดูคู่มือได้อย่างไร
หลังจากติดตั้ง XG VisionEditor และ
XG VisionTerminal ให้คลิกที่ Start menu หรือเลือก
[Help] จากเมนูแอปพลิเคชันเพื่อเปิดดูคู่มือที่ต้องการใน
รูปแบบ PDF
ฉันไม่สามารถเปิดคู่มือผู้ใช้ XG-7000 User Manual
(คู่มือฮาร์ดแวร์) จากเมนูความช่วยเหลือใน
VisionEditor ฉันต้องซื้อคู่มือผู้ใช้ต่างหากหรือไม่
คู่มือผู้ใช้นี้ถูกติดตั้งเอาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
เมื่อคุณทำการติดตั้ง VisionEditor แต่ไม่สามารถเปิด
จากเมนูความช่วยเหลือโดยตรงได้ คู่มือผู้ใช้ XG-7000
ซีรีส์สามารถเปิดได้โดยการนาวิเกตไปยังตำแหน่งเริ่ม
ต้นที่คุณติดตั้งซอฟต์แวร์
(C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\KEYENCE Applications\V-Works for XG)
มีการสนับสนุนผู้ใช้ประเภทใดบ้างสำหรับการสร้าง
Flowchart
คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างและซอฟต์แวร์
ล่าสุดผ่านหน้าการสนับสนุนผู้ใช้ XG นอกจากนี้ยังมีตัว
แทนบริการสนับสนุนทางเทคนิค XG ที่สำนักงานของ
KEYENCE เพื่อตอบคำถามของคุณ