การสนับสนุนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

วิชันซิสเต็ม (Vision System)

วิชันเซนเซอร์ (Vision Sensor)

เทอร์มินัลพกพา / ออโต้ ไอดี (Auto ID)

คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLC)

เลเซอร์โปรไฟล์

กล้องวัดขนาดอัตโนมัติ / โปรไฟล์ โปรเจคเตอร์

สำหรับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เท่านั้น ต้องใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์