คู่มือวิดีโอ LJ-X8000 ซีรีส์

หน้านี้จะแสดงคู่มือวิดีโอที่เข้าใจง่ายสำหรับรายการต่างๆ เช่น วิธีการบันทึกการตั้งค่าการตรวจสอบของ LJ-X8000 ซีรีส์

 • *
  วิดีโอจะเล่นเป็นภาษาอังกฤษ

การบันทึกและใช้การตั้งค่าการตรวจสอบและข้อมูลภาพ

การใช้การ์ด SD (การนำเข้าและส่งออก)

1. การบันทึกการตั้งค่าการตรวจสอบจากคอนโทรลเลอร์ไปยังการ์ด SD

ส่วนนี้จะใช้วิดีโอในการอธิบายวิธีการบันทึกการตั้งค่าการตรวจสอบไปยังการ์ด SD ที่เสียบอยู่ในช่องเสียบการ์ด SD ที่ 2 บนคอนโทรลเลอร์

1-1 บันทึกการตั้งค่าการตรวจสอบปัจจุบัน

บันทึกการตั้งค่าการตรวจสอบที่กำลังใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

1-2 บันทึกการตั้งค่าการตรวจสอบปัจจุบันและภาพประวัติเป็นกลุ่ม

บันทึกการตั้งค่าการตรวจสอบปัจจุบันและภาพประวัติที่รวบรวมไว้บนคอนโทรลเลอร์ระหว่างการวัดในโหมดการวัด

2. การนำเข้าการตั้งค่าการตรวจสอบที่บันทึกไปยังการ์ด SD มาที่โปรแกรมจำลองการทำงาน

3. การส่งออกการตั้งค่าการตรวจสอบในโปรแกรมจำลองการทำงานไปยังการ์ด SD

4. การใช้การตั้งค่าการตรวจสอบกับคอนโทรลเลอร์

ส่วนนี้จะใช้วิดีโอในการอธิบายวิธีการใช้การ์ด SD ที่เสียบอยู่ในช่องเสียบการ์ด SD ที่ 2 บนคอนโทรลเลอร์เพื่อใช้การตั้งค่าการตรวจสอบบนการ์ด SD นี้กับคอนโทรลเลอร์

4-1 ใช้การตั้งค่าการตรวจสอบ

บันทึกการตั้งค่าการตรวจสอบบนการ์ด SD จากนั้นใช้การตั้งค่าที่ต้องการกับคอนโทรลเลอร์

4-2 ใช้การ์ด SD เพื่อใช้การตั้งค่าการตรวจสอบทั้งหมด

บันทึกการตั้งค่าการตรวจสอบบนการ์ด SD จากนั้นใช้การตั้งค่าทั้งหมดกับคอนโทรลเลอร์

5. บันทึกเฉพาะข้อมูลภาพจากคอนโทรลเลอร์ไปยังการ์ด SD

ส่วนนี้จะใช้วิดีโอในการอธิบายวิธีการบันทึกข้อมูลภาพไปยังการ์ด SD ที่เสียบอยู่ในช่องเสียบการ์ด SD ที่ 2 บนคอนโทรลเลอร์

5-1 บันทึกภาพสำหรับการทริกเกอร์แต่ละครั้ง

บันทึกภาพการวัดสำหรับการทริกเกอร์แต่ละครั้งในโหมดการวัดไปยังการ์ด SD

 • *
  อาจไม่สามารถบันทึกภาพทั้งหมดได้ โดยทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความเร็ว

5-2 บันทึกภาพทุกครั้งที่มีผลลัพธ์ NG

บันทึกภาพที่มีผลลัพธ์ NG จากภาพการวัดสำหรับการทริกเกอร์แต่ละครั้งในโหมดการวัดไปยังการ์ด SD

5-3 เลือกภาพประวัติที่จะบันทึก

ภาพที่วัดสำหรับการทริกเกอร์แต่ละครั้งในโหมดการวัดจะถูกรวบรวมไว้เป็นภาพประวัติบนคอนโทรลเลอร์ เลือกภาพประวัติที่จะบันทึก

 • *
  จำนวนของภาพที่รวบรวมไว้เป็นภาพประวัติจะแตกต่างกันไปตามการตั้งค่า

6. การใช้ข้อมูลภาพที่นำเข้าจากการ์ด SD มายังโปรแกรมจำลองการทำงาน

ส่วนนี้จะใช้วิดีโอในการอธิบายวิธีการเพิ่มภาพที่บันทึกบนการ์ด SD ไปยังการตั้งค่าการตรวจสอบที่ต้องการในโปรแกรมจำลองการทำงาน หากขนาดของการตั้งค่าการตรวจสอบและภาพที่ต้องการไม่ตรงกัน อาจทำให้การแสดงผลภาพไม่ถูกต้อง

เมื่อไฟล์ภาพถูกบันทึกตามขั้นตอนที่ 5-1 และ 5-2 ไฟล์เหล่านี้จะถูกจัดเก็บในโฟลเดอร์ lj-x3d>image บนการ์ด SD
เมื่อไฟล์ภาพถูกบันทึกตามขั้นตอนที่ 5-3 ไฟล์เหล่านี้จะถูกจัดเก็บในโฟลเดอร์ lj-x3d>hist บนการ์ด SD วิดีโอนี้จะใช้ข้อมูลที่บันทึกไว้ตามขั้นตอน 5-3

การเชื่อมต่อพีซีและคอนโทรลเลอร์ผ่านสาย USB หรือ LAN (การอัพโหลดและการดาวน์โหลด)

7. การบันทึกการตั้งค่าการตรวจสอบ (การดาวน์โหลด)

ส่วนนี้จะใช้วิดีโอในการอธิบายวิธีการบันทึกการตั้งค่าการตรวจสอบบนคอนโทรลเลอร์ไปยังพีซีเมื่อเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์และพีซีผ่านสาย USB หรือ LAN

7-1 บันทึกการตั้งค่าการตรวจสอบปัจจุบัน

บันทึกการตั้งค่าการตรวจสอบที่กำลังใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

7-2 บันทึกการตั้งค่าการตรวจสอบทั้งหมด

บันทึกการตั้งค่าการตรวจสอบทั้งหมดบนคอนโทรลเลอร์

 • *
  การดำเนินการนี้จะใช้เวลานานหากมีการตั้งค่าการตรวจสอบจำนวนมาก

7-3 บันทึกการตั้งค่าการตรวจสอบปัจจุบันและภาพประวัติเป็นกลุ่ม

บันทึกการตั้งค่าการตรวจสอบปัจจุบันและภาพประวัติที่รวบรวมไว้บนคอนโทรลเลอร์ระหว่างการวัดในโหมดการวัด

8. การใช้การตั้งค่าการตรวจสอบกับคอนโทรลเลอร์ (การอัพโหลด)

ส่วนนี้จะใช้วิดีโอในการอธิบายวิธีใช้การตั้งค่าการตรวจสอบที่บันทึกไว้บนพีซีกับคอนโทรลเลอร์เมื่อเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์และพีซีผ่านสาย USB หรือ LAN

8-1 ใช้โปรแกรมจำลองการทำงานเพื่อใช้การตั้งค่าการตรวจสอบจากพีซี

เชื่อมต่อพีซีและคอนโทรลเลอร์ จากนั้นใช้โปรแกรมจำลองการทำงานเพื่อใช้การตั้งค่าการตรวจสอบจากพีซีกับคอนโทรลเลอร์

8-2 ใช้โปรแกรมจำลองการทำงานเพื่อใช้การตั้งค่าการตรวจสอบจากพีซี

เชื่อมต่อพีซีและคอนโทรลเลอร์ จากนั้นใช้โปรแกรมจำลองการทำงานเพื่อใช้การตั้งค่าการตรวจสอบทั้งหมดจากพีซีกับคอนโทรลเลอร์

9. การบันทึกข้อมูลภาพ

ส่วนนี้จะใช้วิดีโอในการอธิบายวิธีการบันทึกข้อมูลภาพไปยังพีซีเมื่อเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์และพีซีผ่านสาย USB หรือ LAN

 • *
  ตัวอย่างในวิดีโอต่อไปนี้จะใช้การเชื่อมต่อ USB

ใช้ซอฟต์แวร์เทอร์มินัลเพื่อถ่ายโอนข้อมูลภาพไปยังพีซี

9-1 บันทึกภาพสำหรับการทริกเกอร์แต่ละครั้ง

บันทึกภาพการวัดสำหรับการทริกเกอร์แต่ละครั้งในโหมดการวัดไปยังพีซี

 • *
  อาจไม่สามารถบันทึกภาพทั้งหมดได้ โดยทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความเร็ว

9-2 บันทึกภาพทุกครั้งที่มีผลลัพธ์ NG

บันทึกภาพที่มีผลลัพธ์ NG จากภาพการวัดสำหรับการทริกเกอร์แต่ละครั้งในโหมดการวัดไปยังพีซี

10. การใช้ข้อมูลภาพที่นำเข้ามายังโปรแกรมจำลองการทำงาน

การนำเข้ารูปภาพ

นำเข้าภาพที่บันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 9 มายังโปรแกรมจำลองการทำงาน

รุ่นต่างๆ ผลิตภัณฑ์: