รุ่น เซนเซอร์ตรวจจับไฟฟ้าสถิต SK ซีรีส์

16 ผลิตภัณฑ์

SK-1000 - ยูนิตหลัก แอพลิฟายเออร์

SK-1000

ยูนิตหลัก แอพลิฟายเออร์

SK-1050 - ยูนิตขยาย แอพลิฟายเออร์

SK-1050

ยูนิตขยาย แอพลิฟายเออร์

SK-200 - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต ยกเลิกการผลิต

SK-200

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต

SK-030 - หัวเซนเซอร์ ยกเลิกการผลิต

SK-030

หัวเซนเซอร์

SK-035 - หัวเซนเซอร์ ยกเลิกการผลิต

SK-035

หัวเซนเซอร์

OP-87056 - สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์ 2 ม.

OP-87056

สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์ 2 ม.

OP-87057 - สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์ 5 ม.

OP-87057

สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์ 5 ม.

OP-87058 - สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์ 10 ม.

OP-87058

สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์ 10 ม.

OP-87059 - สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์ 20 ม.

OP-87059

สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์ 20 ม.

SK-C3 - สายเคเบิลต่อขยาย 3 ม. ยกเลิกการผลิต

SK-C3

สายเคเบิลต่อขยาย 3 ม.

SJ-U1 - อะแดปเตอร์ AC ยกเลิกการผลิต

SJ-U1

อะแดปเตอร์ AC

SJ-U2 - อะแดปเตอร์ AC ยกเลิกการผลิต

SJ-U2

อะแดปเตอร์ AC