ข้อมูลจำเพาะ ดิจิตอล โฟโตอิเล็กทริค เซนเซอร์ PS-N ซีรีส์

รุ่น

PS-55

PS-55C

PS-05

PS-58

PS-52

PS-52C

PS-56

รูป

ชนิด

ทรูบีม, จุดประสงค์ทั่วไป, ระยะ
ตรวจจับไกล

ทรูบีม, จุดประสงค์ทั่วไป, การระบุตำแหน่งอิสระ

ทรูบีม, จุดประสงค์ทั่วไป, ทรงกระบอก

ทรูบีม, จุดประสงค์ทั่วไป, บาง

ยกเว้นระยะ การตรวจจับของ PS-N ซีรี่ส์ (มม.)

TURBO

4000

-

600

-

FINE

2000

700

300

แหล่งกำเนิดแสง

ไฟ LED อินฟราเรด

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้

เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.0 มม. ทึบแสง*1

เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 มม.
ทึบแสง*1

เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 มม.
ทึบแสง*1

ขนาดวัตถุเล็กที่สุด ที่ตรวจจับได้

TURBO

เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.0 มม. ทึบแสง*1

-

เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 มม.
ทึบแสง*1

-

FINE

เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.0 มม. ทึบแสง*1

เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 มม.
ทึบแสง*1

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.3 มม. ทึบแสง*1

ระยะการตรวจจับของ PS-N ซีรี่ส์ (มม.)

MEGA

3600 (6000)*2

1000*2

1200 (1500)*2

750 (900)*2

ULTRA

2800 (5000)*2

900*2

800 (1000)*2

500 (600)*2

SUPER

2200 (4200)*2

750*2

400 (650)*2

400 (450)*2

TURBO

2000 (4000)*2

700*2

300 (600)*2

300 (400)*2

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP64

IP67

-

แสงรอบข้าง

หลอดไฟชนิดไส้: สูงสุด 4,000 lux, แสงไฟธรรมชาติ: สูงสุด 12,000 lux

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 30 กรัม (รวมสายเคเบิล)

*1 เมื่อใช้เซนเซอร์ชนิด 2 หัว (Thrubeam) ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่ตรวจจับได้หมายถึงขนาดวัตถุที่สามารถตรวจจับได้จากระยะการตรวจจับที่ไกลที่สุด
*2 ขึ้นอยู่กับโหมดที่ใช้ เวลาตอบสนองอาจแตกต่างกันแม้ระยะการตรวจจับจะเท่ากัน ระยะการตรวจจับในวงเล็บคือค่าเมื่อเปิดใช้โหมดการตรวจจับระยะไกลและใช้สายเคเบิลเซนเซอร์ 5 ม.

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

PS-201

PS-201C

PS-202

รูป

ชนิด

ทรูบีม, PFA แบบหุ้ม, ระยะ
ตรวจจับไกล

ทรูบีม, PFA แบบหุ้ม, ช่องเจาะถูกรวมเข้าไว้ด้วยกัน

ยกเว้นระยะ การตรวจจับของ PS-N ซีรี่ส์ (มม.)

TURBO

4000

1000

FINE

2000

500

แหล่งกำเนิดแสง

ไฟ LED อินฟราเรด

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้

เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 มม.
ทึบแสง*1

เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 มม.
ทึบแสง*1

ขนาดวัตถุเล็กที่สุด ที่ตรวจจับได้

TURBO

เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 มม.
ทึบแสง*1

FINE

เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 มม.
ทึบแสง*1

ระยะการตรวจจับของ PS-N ซีรี่ส์ (มม.)

MEGA

3600 (6000)*2

900 (1000)*2

ULTRA

2800 (5000)*2

700 (900)*2

SUPER

2200 (4200)*2

600 (800)*2

TURBO

2000 (4000)*2

500 (750)*2

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67

แสงรอบข้าง

หลอดไฟชนิดไส้: สูงสุด 4,000 lux, แสงไฟธรรมชาติ: สูงสุด 12,000 lux

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 40 กรัม (รวมสายเคเบิล)

*1 เมื่อใช้เซนเซอร์ชนิด 2 หัว (Thrubeam) ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่ตรวจจับได้หมายถึงขนาดวัตถุที่สามารถตรวจจับได้จากระยะการตรวจจับที่ไกลที่สุด
*2 ขึ้นอยู่กับโหมดที่ใช้ เวลาตอบสนองอาจแตกต่างกันแม้ระยะการตรวจจับจะเท่ากัน ระยะการตรวจจับในวงเล็บคือค่าเมื่อเปิดใช้โหมดการตรวจจับระยะไกลและใช้สายเคเบิลเซนเซอร์ 5 ม.

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

PS-45

PS-46

PS-48

PS-205

PS-206

รูป

ชนิด

สะท้อนแบบกระจายตัวออกไป, จุดประสงค์ทั่วไป, ระยะ
ตรวจจับไกล

สะท้อนแบบกระจายตัวออกไป, จุดประสงค์ทั่วไป, บาง

สะท้อนแบบกระจายตัวออกไป, จุดประสงค์ทั่วไป, ทรงกระบอก

สะท้อนแบบกระจายตัวออกไป, PFA แบบหุ้ม, ระยะ
ตรวจจับไกล

สะท้อนแบบกระจายตัวออกไป, PFA แบบหุ้ม, ลำแสงแคบ

ยกเว้นระยะ การตรวจจับของ PS-N ซีรี่ส์ (มม.)

TURBO

400

-

400

-

FINE

200

100

25

200

70

แหล่งกำเนิดแสง

ไฟ LED อินฟราเรด

ไฟ LED สีแดง

วัตถุมาตรฐาน ที่ตรวจจับได้

วัสดุทึบแสงและโปร่งแสง

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้

-

เส้นผ่านศูนย์กลางลำแสง

-

เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. *1

ฮีสเตอรีซีส

สูงสุด 15% ของระยะทางการตรวจจับ

สูงสุด 10% ของระยะทางการตรวจจับ

สูงสุด 20% ของระยะทางการตรวจจับ

สูงสุด 15% ของระยะทางการตรวจจับ

ระยะการตรวจจับของ PS-N ซีรี่ส์ (มม.)

MEGA

600 (900)

200 (250)

75

600 (900)

250

ULTRA

400 (600)

150 (200)

45

400 (600)

180

SUPER

250 (450)

120 (160)

30

250 (450)

100

TURBO

200 (400)

100 (140)

25

200 (400)

70

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP64

-

IP67

แสงรอบข้าง

หลอดไฟชนิดไส้: สูงสุด 4,000 lux, แสงไฟธรรมชาติ: สูงสุด 12,000 lux

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 30 กรัม (รวมสายเคเบิล)

ประมาณ 40 กรัม (รวมสายเคเบิล)

ประมาณ 60 กรัม (รวมสายเคเบิล)

*1 เมื่อระยะการตรวจจับเท่ากับ 70 มม.

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

PS-47

PS-47C

PS-49

PS-49C

รูป

ชนิด

สะท้อนแบบกระจายตัวออกไป, จุดประสงค์ทั่วไป, จุดขนาดเล็ก

สะท้อนแบบกระจายตัวออกไป, จุดประสงค์ทั่วไป, ระยะ
ตรวจจับไกล

ยกเว้นระยะ การตรวจจับของ PS-N ซีรี่ส์ (มม.)

TURBO

-

FINE

10 (ที่ศูนย์กลาง)

32 ถึง 53

แหล่งกำเนิดแสง

ไฟ LED สีแดง

วัตถุมาตรฐาน ที่ตรวจจับได้

วัสดุทึบแสงและโปร่งแสง

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้

ลวดทองแดง
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.03 มม.*1

ลวดทองแดง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1 มม.*1

เส้นผ่านศูนย์กลางลำแสง

เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 มม.
(เมื่อระยะ
ตรวจจับ
เป็น 10 มม.)

เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 มม.
(เมื่อระยะ
การตรวจจับ
เท่ากับ 50 มม.)

ฮีสเตอรีซีส

สูงสุด 3% ของระยะทางการตรวจจับ

สูงสุด 6% ของระยะทางการตรวจจับ

ระยะการตรวจจับของ PS-N ซีรี่ส์ (มม.)

MEGA

10±4

32 ถึง 53

ULTRA

SUPER

TURBO

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

-

แสงรอบข้าง

หลอดไฟชนิดไส้: สูงสุด 4,000 lux, แสงไฟธรรมชาติ: สูงสุด 5,000 lux

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

-10 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 30 กรัม (รวมสายเคเบิล)

*1 เมื่อใช้เซนเซอร์ชนิด 2 หัว (Thrubeam) ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่ตรวจจับได้หมายถึงขนาดวัตถุที่สามารถตรวจจับได้จากระยะการตรวจจับที่ไกลที่สุด

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

PS-N11N

PS-N12N

PS-N11CN

PS-N12CN

PS-N10

รูป

ชนิด

สายเคเบิล

ขั้วต่อ M8

เส้นศูนย์

เอาต์พุต

NPN

-

ยูนิตหลัก/ยูนิตขยาย

หน่วยอุปกรณ์หลัก

ชุดอุปกรณ์ต่อขยาย

หน่วยอุปกรณ์หลัก

ชุดอุปกรณ์ต่อขยาย

I/O

I/O

เอาท์พุทควบคุม

เอาต์พุตควบคุม

1 เอาท์พุท

ไม่มี*3

อินพุตภายนอก

1 อินพุท

ไม่มี

1 อินพุท

ไม่มี

การเลือกเอาต์พุต

LIGHT-ON/DARK-ON (เลือกได้ด้วยสวิตช์)

ฟังก์ชันไทม์เมอร์

ปิดตัวตั้งเวลา/ตัวตั้งเวลาหน่วงการปิด/ตัวตั้งเวลาหน่วงการเปิด/ตัวตั้งเวลาวันช็อต, เลือกระยะเวลาของตัวตั้งเวลาได้ 1 ms ถึง 9999 ms, ค่าความผิดพลาดสูงสุดต่อค่าที่ตั้ง: สูงสุด ±10%

เอาต์พุตควบคุม

NPN open collector 30 V, (ไม่มียูนิตขยาย) สูงสุด 100 mA, (มียูนิตขยาย) สูงสุด 20 mA,
แรงดันตกค้าง: สูงสุด 1 V (เมื่อกระแสไฟ10 mA หรือน้อยกว่า)/สูงสุด 2 V (เมื่อกระแสเอาต์พุต 10 ถึง 100 mA)

-

จำนวนชุดป้องกันการกีดขวาง

4 สำหรับ TURBO (เทอร์โบ)/SUPER (ซูเปอร์)/ULTRA (อัลตร้า)/MEGA (เมกะ) (เมื่อตั้งค่าเป็น DOUBLE (แบบคู่) จำนวนชุดอุปกรณ์ป้องกันการรบกวนจะเพิ่มเป็นสองเท่า)

เวลาตอบสนอง

500 µs (TURBO-เทอร์โบ)/1 ms (SUPER-ซูเปอร์)/4 ms (ULTRA-อัลตร้า)/16 ms (MEGA-เมกะ)

อินพุตภายนอก

เวลาการอินพุต 2 ms (ON)/20 ms (OFF) หรือมากกว่า*1

ขนาดของกล่อง

สูง 32.6 มม. × กว้าง 9.8 มม. × ยาว 78.7 มม.

การต่อขยายชุด

สูงสุด 16 ยูนิต (สามารถเชื่อมต่อมากถึง 17 ยูนิต รวมถึง 1 ยูนิตหลัก)

วงจรป้องกัน

การป้องกันการกลับขั้ว, การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน, ตัวดูดซับไฟกระชาก

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC (แรงดันไฟฟ้าในการปฏิบัติการ 10-30 VDC (พร้อมด้วยการกระเพื่อม)), การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า, คลาส 2 หรือ LPS

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

ปกติ: 810 mW หรือน้อยกว่า (ที่ 30 V สูงสุด 28 mA ที่ 24 V, สูงสุด 34 mA ที่ 12 V)
โหมด Eco: 700 mW หรือน้อยกว่า (ที่ 30V สูงสุด 24 mA ที่ 24 V, สูงสุด 27 mA ที่ 12 V) โหมด Eco Full: 490 mW หรือน้อยกว่า (ที่ 30V สูงสุด 17 mA ที่ 24 V, สูงสุด 20 mA ที่ 12 V)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-20 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*2

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

500 ม./วินาที2, 3 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

วัสดุหุ้ม

วัสดุของชุดอุปกรณ์หลักและฝาครอบ: โพลีคาร์บอเนต

สายเคเบิล

PVC

น้ำหนัก

ประมาณ 75 กรัม

ประมาณ 65 กรัม

ประมาณ 20 กรัม

*1 เวลาการอินพุต 25 ms (ON)/25 ms (OFF) เมื่อเลือกเวลาการปรับแต่งจากภายนอก
*2 หากมีการใช้งานร่วมกันมากกว่าหนึ่งยูนิต อุณหภูมิแวดล้อมจะเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขด้านล่าง ให้ติดตั้งยูนิตบนราง DIN โดยใช้ขายึด และตรวจดูว่ากระแสไฟออก ไม่เกิน 20 mA สำหรับหนึ่งยูนิต
ต่อเชื่อมอีกหนึ่งหรือสองยูนิต: -20 °C ถึง +55 °C; ต่อเชื่อมอีก 3 ถึง 10 ยูนิต: -20 °C ถึง +50 °C; ต่อเชื่อมอีก 11 ถึง 16 ยูนิต: -20 °C ถึง +45 °C
*3 นับเป็นหนึ่งเอาต์พุตเมื่อเพิ่มเข้าไปในยูนิตการสื่อสาร NU ซีรี่ส์

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

PS-N11P

PS-N12P

PS-N11CP

PS-N12CP

รูป

ชนิด

สายเคเบิล

ขั้วต่อ M8

เอาต์พุต

PNP

ยูนิตหลัก/ยูนิตขยาย

หน่วยอุปกรณ์หลัก

ชุดอุปกรณ์ต่อขยาย

หน่วยอุปกรณ์หลัก

ชุดอุปกรณ์ต่อขยาย

I/O

I/O

เอาท์พุทควบคุม

เอาต์พุตควบคุม

1 เอาท์พุท

อินพุตภายนอก

1 อินพุท

ไม่มี

1 อินพุท

การเลือกเอาต์พุต

LIGHT-ON/DARK-ON (เลือกได้ด้วยสวิตช์)

ฟังก์ชันไทม์เมอร์

ปิดตัวตั้งเวลา/ตัวตั้งเวลาหน่วงการปิด/ตัวตั้งเวลาหน่วงการเปิด/ตัวตั้งเวลาวันช็อต, เลือกระยะเวลาของตัวตั้งเวลาได้ 1 ms ถึง 9999 ms, ค่าความผิดพลาดสูงสุดต่อค่าที่ตั้ง: สูงสุด ±10%

เอาต์พุตควบคุม

PNP open collector 30 V, (ไม่มียูนิตขยาย) สูงสุด 100 mA, (มียูนิตขยาย) สูงสุด 20 mA,
แรงดันตกค้าง: สูงสุด 1.2 V (เมื่อกระแสไฟ10 mA หรือน้อยกว่า)/สูงสุด 2.2 V (เมื่อกระแสเอาต์พุต 10 ถึง 100 mA)

จำนวนชุดป้องกันการกีดขวาง

4 สำหรับ TURBO (เทอร์โบ)/SUPER (ซูเปอร์)/ULTRA (อัลตร้า)/MEGA (เมกะ) (เมื่อตั้งค่าเป็น DOUBLE (แบบคู่) จำนวนชุดอุปกรณ์ป้องกันการรบกวนจะเพิ่มเป็นสองเท่า)

เวลาตอบสนอง

500 µs (TURBO-เทอร์โบ)/1 ms (SUPER-ซูเปอร์)/4 ms (ULTRA-อัลตร้า)/16 ms (MEGA-เมกะ)

อินพุตภายนอก

เวลาการอินพุต 2 ms (ON)/20 ms (OFF) หรือมากกว่า*1

ขนาดของกล่อง

สูง 32.6 มม. × กว้าง 9.8 มม. × ยาว 78.7 มม.

การต่อขยายชุด

สูงสุด 16 ยูนิต (สามารถเชื่อมต่อมากถึง 17 ยูนิต รวมถึง 1 ยูนิตหลัก)

วงจรป้องกัน

การป้องกันการกลับขั้ว, การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน, ตัวดูดซับไฟกระชาก

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC (แรงดันไฟฟ้าในการปฏิบัติการ 10-30 VDC (พร้อมด้วยการกระเพื่อม)), การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า, คลาส 2 หรือ LPS

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

ปกติ: 860 mW หรือน้อยกว่า (ที่ 30 V สูงสุด 30 mA ที่ 24 V, สูงสุด 35 mA ที่ 12 V)
โหมด Eco: 750 mW หรือน้อยกว่า (ที่ 30V สูงสุด 26 mA ที่ 24 V, สูงสุด 28 mA ที่ 12 V) โหมด Eco Full: 540 mW หรือน้อยกว่า (ที่ 30V สูงสุด 19 mA ที่ 24 V, สูงสุด 21 mA ที่ 12 V)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-20 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*2

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

500 ม./วินาที2, 3 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

วัสดุหุ้ม

วัสดุของชุดอุปกรณ์หลักและฝาครอบ: โพลีคาร์บอเนต

สายเคเบิล

PVC

น้ำหนัก

ประมาณ 75 กรัม

ประมาณ 65 กรัม

ประมาณ 20 กรัม

*1 เวลาการอินพุต 25 ms (ON)/25 ms (OFF) เมื่อเลือกเวลาการปรับแต่งจากภายนอก
*2 หากมีการใช้งานร่วมกันมากกว่าหนึ่งยูนิต อุณหภูมิแวดล้อมจะเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขด้านล่าง ให้ติดตั้งยูนิตบนราง DIN โดยใช้ขายึด และตรวจดูว่ากระแสไฟออก ไม่เกิน 20 mA สำหรับหนึ่งยูนิต
ต่อเชื่อมอีกหนึ่งหรือสองยูนิต: -20 °C ถึง +55 °C; ต่อเชื่อมอีก 3 ถึง 10 ยูนิต: -20 °C ถึง +50 °C; ต่อเชื่อมอีก 11 ถึง 16 ยูนิต: -20 °C ถึง +45 °C

ด้านบนสุดของหน้า