เซนเซอร์ตรวจจับการไหลด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าแบบไม่มีสิ่งกีดขวาง

FD-M ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิแยกส่วน, การติดตั้งบนราง DIN, ยูนิตหลัก, PNP FD-MA1AP

FD-MA1AP - เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิแยกส่วน, การติดตั้งบนราง DIN, ยูนิตหลัก, PNP

  • CE Marking
  • UL Recognition(c/us)

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

FD-MA1AP*1

ชนิด

การติดตั้งบนราง DIN (ยูนิตหลัก)*2

ช่วงพิกัดการไหล

FD-MH10A: 0.5 ถึง 10 ลิตร/นาที, FD-MH50A: 2.5 ถึง 50 ลิตร/นาที, FD-MH100A: 5 ถึง 100 ลิตร/นาที, FD-MH500A: 25 ถึง 500 ลิตร/นาที*3

ช่วงการแสดงผล

FD-MH10A: 0.5 ถึง 20 ลิตร/นาที, FD-MH50A: 2.5 ถึง 100 ลิตร/นาที, FD-MH100A: 5 ถึง 200 ลิตร/นาที, FD-MH500A: 25 ถึง 1000 ลิตร/นาที*4

ช่วงที่ตัง้ ค่าได้

FD-MH10A: 0 ถึง 20 ลิตร/นาที, FD-MH50A: 0 ถึง 100 ลิตร/นาที, FD-MH100A: 0 ถึง 200 ลิตร/นาที, FD-MH500A: 0 ถึง 999.9 ลิตร/นาที

การไหลต่ำสุด

FD-MH10A: 0.5 ลิตร/นาที, FD-MH50A: 2.5 ลิตร/นาที, FD-MH100A: 5 ลิตร/นาที, FD-MH500A: 25 ลิตร/นาที*5

วีธีการแสดงผล

การแสดงผลสองแถวแบบมี 4 ดิจิต, LED 7 เซ็กเมนต์, ไฟแสดงสถานะอื่น

ความละเอียดในการแสดงผล

FD-MH10A: 0.01 / 0.1 ลิตร/นาท สามารถเลือกได้ี, FD-MH50A/MH100A/MH500A: 0.1 / 1 ลิตร/นาท สามารถเลือกได้ี

อัตราการทำซ้ำ

0.5 s: ±5 % ของ F.S.,1 s: ±3.5 % ของ F.S., 2.5 s: ±2.5 % ของ F.S., 5 s: ±1.6 % ของ F.S., 10 s: ±1 % ของ F.S., 30 s: ±0.8 % ของ F.S., 60 s: ±0.6 % ของ F.S.*6

ฮิสเทอรีซิส

แปรผัน

เวลาในการตอบสนอง (ป้องกันการรบกวนกัน)

500 ms/1 s/2.5 s/5 s/10 s/30 s/60 s แปรผัน

หน่วยการไหลสะสม

FD-MH10A: 0.01 / 0.1 / 1 / 10 / 100 (L) สามารถเลือกได้ี, FD-MH50A/MH100A: 0.1 / 1 / 10 / 100 / 1,000 (L) สามารถเลือกได้ี, FD-MH500A: 1 / 10 / 100 / 1,000 / 10,000 (L) สามารถเลือกได้ี

การบันทึกข้อมูลสะสม

บันทึกในหน่วยความจำทุกๆ 10 วินาที

การสำรองข้อมูลในหน่วยความจำ

EEPROM (อายุในการเก็บรักษาข้อมูล: อย่างน้อย 10 ปี, ความถี่ในการอ่าน/เขียนข้อมูล: อย่างน้อย 1 ล้านครัง้)

เอาต์พุตการควบคุม/เอาต์พุตพัลส์สะสม/เอาต์พุตสัญญาณเตือนข้อผิดพลาด

PNP open collector, สูงสุด 100 mA/ch*7 (30 V หรือน้อยกว่า), แรงดันตกค้าง 1 V หรือน้อยกว่า, 3 เอาต์พุต (N.O./N.C. สามารถ สลับได้)

เอาต์พุตอะนาล็อก

4 ถึง 20 mA, ความต้านทานโหลดสูงสุด 260 Ω, สามารถตัง้ ช่วงเอาต์พุตอะนาล็อกเป็นค่าใดก็ได้

รีเซ็ตการสะสม/สวิตช์เปลี่ยนช่องบันทึก/ฟังก์ชันซีโรโฟลว์

เวลาอินพุต: 20 ม.วินาท หรือมากกว่า, สามารถเลือกได้ว่าจะใช้โหมดรีเซ็ตการสะสมหรือสวิตช์เปลี่ยนช่องบันทึก

การสิน้ เปลืองกำลังไฟ (การสิน้ เปลืองกระแสไฟฟ้า)

ปกติ: 1,700 mW (70 mA), ประหยัดพลังงาน: 1,440 mW (60 mA)

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P) ±10 % หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

โครงเครื่องหลัก: โพลีคาร์บอเนต, ปุ่ม: โพลีอะซีเทล, แผงด้านหน้า: โพลีคาร์บอเนต, เคเบิล: PVC

อุปกรณ์เสริม

คู่มือการใช้งาน

น้ำหนัก

ประมาณ 115 กรัม

*1 รุ่นที่มีชื่อรุ่นลงท้ายด้วย "A" มีฟังก์ชันเพิ่มเตมิ เช่นการแสดงค่าเฉลี่ย ใช้หัวเซนเซอร์ที่มีชื่อลงท้ายด้วย "A" เมื่อเชื่อมต่อหัวแบบเดมิ ที่ชื่อร่นไม่ได้ลงท้ายด้วย "A" FD-MH จะทำงานเหมือนกับรุ่นเดิม
*2 ห้ามเชื่อมต่อกับรุ่นอื่นๆ นอกจากรุ่น FD-M/FD-S/DL ซีรี่ส์
*3 ช่วงพิกัดการไหลแสดงถึงช่วงที่สามารถใช้งานได้โดยทั่วไป
*4 สามารถใช้ได้ภายในช่วงการแสดงผล หรือภายในช่วงพิกัดการไหล
*5 การไหลที่ต่ำกว่าการไหลต่ำสุดจะถูกแสดงเป็น 0L/min.ี
*6 อัตราการทำซ้ำจะมีประสิทธิผลภายในช่วงการแสดงผล แปลง F.S. (เต็มสเกล) ที่อยู่ในตารางให้เป็นช่วงพิกัดการไหล
อัตราการทำซ้ำสำหรับ FD-MH10A ในช่วง 20 ถึง 30L/min จะเป็นสองเท่าของค่าที่อยู่ในตาราง
*7 สูงสุด 20 mA สำหรับเอาต์พุตสัญญาณเตือน เมื่อใช้งาน FD-MH ซีรีส์กับยูนิตขยาย 6 ถึง 10 ยูนิต ต้องแน่ใจว่าได้จำกัดกระแสไฟฟ้าเอาต์พุตไว้ที่ 10 mA หรือน้อยกว่า

รุ่นอื่นๆ