เซนเซอร์ตรวจจับการไหลด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าแบบไม่มีสิ่งกีดขวาง

FD-M ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ข้อมูลจำเพาะ เซนเซอร์ตรวจจับการไหลด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าแบบไม่มีสิ่งกีดขวาง FD-M ซีรีส์

รุ่น

FD-M5AT*1

FD-M5AY*1

FD-M10AT*1

FD-M10AY*1

FD-M50AT*1

FD-M50AY*1

FD-M100AT*1

FD-M100AY*1

รูป

ชนิด

สำหรับท่อแนวตัง้

สำหรับท่อแนวนอน

สำหรับท่อแนวตัง้

สำหรับท่อแนวนอน

สำหรับท่อแนวตัง้

สำหรับท่อแนวนอน

สำหรับท่อแนวตัง้

สำหรับท่อแนวนอน

การตัง้ ค่า

แอมพลิฟายเออร์ในตัว

ช่วงพิกัดการไหล

0.25 ถึง 5 ลิตร/นาที*2

0.5 ถึง 10 ลิตร/นาที*2

2.5 ถึง 50 ลิตร/นาที*2

5 ถึง 100 ลิตร/นาที*2

ช่วงการแสดงผล

0.15 ถึง 10 ลิตร/นาที*3

0.5 ถึง 30 ลิตร/นาที*3

2.5 ถึง 100 ลิตร/นาที*3

5 ถึง 200 ลิตร/นาที*3

ช่วงที่ตัง้ ค่าได้

0 ถึง 10 ลิตร/นาที

0 ถึง 30 ลิตร/นาที

0 ถึง 100 ลิตร/นาที

0 ถึง 200 ลิตร/นาที

การไหลต่ำสุด

0.15 L/min*4

0.5 L/min*4

2.5 L/min*4

5 L/min*4

เส้นผ่านศูนย์กลางท่อสำหรับเชื่อมต่อ

Rc3/8 (10 A)

Rc3/4 (20 A)

Rc1 (25 A)

ของเหลวที่ต้องการตรวจจับ

น้ำหรือของเหลวที่ไม่กัดกร่อน

การนำไฟฟ้าของของเหลวที่ต้องการตรวจจับ

5 µS/cm หรือสูงกว่า

อุณหภูมิของเหลวที่ต้องการตรวจจับ

0 ถึง +85 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

การสูญเสียแรงดัน

0.01 MPa หรือน้อยกว่า

วีธีการแสดงผล

การแสดงผลสองแถวแบบมี 4 ดิจิต, LED 7 เซ็กเมนต์ จอแสดงผลแบบแถบ (2 สี), ไฟแสดงสถานะเอาต์พุต, ไฟแสดงสถานะการไหล

ความละเอียดในการแสดงผล

0.05*5 / 0.1 (ลิตร/นาที) สามารถเลือกได้

0.01 / 0.1 (ลิตร/นาที) สามารถเลือกได้

0.1 / 1 (ลิตร/นาที) สามารถเลือกได้

อัตราการทำซ้ำ

0.5 วินาที: ±5 % ของ F.S., 10 วินาที: ±1 % ของ F.S., 1 วินาที: ±3.5 % ของ F.S., 30 วินาที: ±0.8 % ของ F.S., 2.5 วินาที: ±2.5 % ของ F.S., 60 วินาที: ±0.6 % ของ F.S., 5 วินาที: ±1.6 % ของ F.S.*6*7

0.5 วินาที: ±5 % ของ F.S., 10 วินาที: ±1 % ของ F.S., 1 วินาที: ±3.5 % ของ F.S., 30 วินาที: ±0.8 % ของ F.S., 2.5 วินาที: ±2.5 % ของ F.S., 60 วินาที: ±0.6 % ของ F.S., 5 วินาที: ±1.6 % ของ F.S.*6*9

0.5 วินาที: ±5 % ของ F.S., 10 วินาที: ±1 % ของ F.S., 1 วินาที: ±3.5 % ของ F.S., 30 วินาที: ±0.8 % ของ F.S., 2.5 วินาที: ±2.5 % ของ F.S., 60 วินาที: ±0.6 % ของ F.S., 5 วินาที: ±1.6 % ของ F.S.*6

ฮิสเทอรีซิส

ปรับค่าได้

เวลาในการตอบสนอง (ป้องกันการรบกวนกัน)

500 ม.วินาท/1 วินาท/2.5 วินาท/5 วินาท/10 วินาท/30 วินาท/60 วินาท ปรับค่าได้

หน่วยการไหลสะสม

0.01 / 0.1 / 1 / 10 / 100 (L) สามารถเลือกได้

0.1 / 1 / 10 / 100 / 1,000 (L) สามารถเลือกได้

การบันทึกข้อมูลสะสม

บันทึกในหน่วยความจำทุกๆ 10 วินาที

การสำรองข้อมูลในหน่วยความจำ

EEPROM (อายุในการเก็บรักษาข้อมูล: 10 ปีหรือนานกว่า, ความถี่ในการอ่าน/เขียนข้อมูล: 1 ล้านครัง้ หรือมากกว่า)

เอาต์พุตการควบคุม/เอาต์พุตพัลส์สะสม/เอาต์พุตสัญญาณเตือนข้อผิดพลาด

NPN open collector, สูงสุด 100 mA/ch*8 (40 V หรือน้อยกว่า), แรงดันตกค้าง 1 V หรือน้อยกว่า, 3 เอาต์พุต (N.O./N.C. สามารถสลับได้)

เอาต์พุตอะนาล็อก

4 ถึง 20 mA, ความต้านทานโหลดสูงสุด 260 Ω, สามารถตัง้ ช่วงเอาต์พุตอะนาล็อกเป็นค่าใดก็ได้

รีเซ็ตการสะสม/สวิตช์เปลี่ยนช่องบันทึก/ฟังก์ชันซีโรโฟลว์

เวลาอินพุต: 20 ม.วินาท หรือมากกว่า, สามารถเลือกได้ว่าจะใช้โหมดรีเซ็ตการสะสมหรือสวิตช์เปลี่ยนช่องบันทึก

การสิน้ เปลืองกำลังไฟ (การสิน้ เปลืองกระแสไฟฟ้า)

ปกติ: 1,700 mW (70 mA), ประหยัดพลังงาน: 1,000 mW (40 mA)

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P) ±10 % หรือน้อยกว่า, Class 2

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP65 (รวมพืน้ ที่เชื่อมต่อสายเคเบลิ)

ความทนทานต่อแรงดัน

2.0 MPa

ช่วงแรงดันที่ใช้

1,0 MPa หรือน้อยกว่า

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

วัสดุหยุดของเหลว

ท่อ: SCS13, ท่อสำหรับวัด: PPS, โอริง: ยางฟลูโอโร (FKM)

วัสดุอื่น

พื้นที่ตัวเครื่องพลาสติก: PPS, พื้นฝาครอบโลหะ: SUS430, สายเคเบลิ: PVC

อุปกรณ์เสริม

คู่มือการใช้งาน

น้ำหนัก

ประมาณ 835 กรัม

ประมาณ 1,100 กรัม

ประมาณ 1,310 กรัม

*1 รุ่นที่มีชื่อรุ่นลงท้ายด้วย "A" มีฟังก์ชันเพิ่มเตมิ เช่นการแสดงค่าเฉลี่ย
*2 ช่วงพิกัดการไหลแสดงถึงช่วงที่สามารถใช้งานได้โดยทั่วไป
*3 สามารถใช้ได้ภายในขอบเขตของจอแสดงผล หรือภายในช่วงพิกัดการไหล
*4 การไหลที่ต่ำกว่าการไหลต่ำสุดจะถูกแสดงเป็น 0 L/min
*5 ถ้าเป็น 0.05 สามารถตัง้ ค่าการแสดงผลเพิ่มอีก 0.05 ระหว่าง 0.15 และ 0.5 L, และตัง้ ค่าเพิ่มอีก 0.01 สำหรับค่าที่สูงกว่า 0.5 L
*6 อัตราการทำซ้ำจะมีประสิทธิผลภายในช่วงการแสดงผล แปลง F.S. (เต็มสเกล) ที่อยู่ในตารางตามช่วงพิกัดการไหล
*7 อัตราการทำซ้ำสำหรับ FD-M5AT(P)/Y(P) คือ ±7.5 % ของ F.S. ที่เวลาในการตอบสนอง 0.5 s และ ±5 % ของ F.S. ที่เวลาในการตอบสนอง 1 วินาที
*8 สูงสุด 20 mA สำหรับเอาต์พุตสัญญาณเตือน
*9 อัตราการทำซ้ำสำหรับ FD-M10AT(P)/Y(P) ในช่วง 20 ถึง 30 L/min จะเป็นสองเท่าของค่าที่อยู่ในตาราง

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

FD-M5ATP*1

FD-M5AYP*1

FD-M10ATP*1

FD-M10AYP*1

FD-M50ATP*1

FD-M50AYP*1

FD-M100ATP*1

FD-M100AYP*1

รูป

ชนิด

สำหรับท่อแนวตัง้

สำหรับท่อแนวนอน

สำหรับท่อแนวตัง้

สำหรับท่อแนวนอน

สำหรับท่อแนวตัง้

สำหรับท่อแนวนอน

สำหรับท่อแนวตัง้

สำหรับท่อแนวนอน

การตัง้ ค่า

แอมพลิฟายเออร์ในตัว

ช่วงพิกัดการไหล

0.25 ถึง 5 ลิตร/นาที*2

0.5 ถึง 10 ลิตร/นาที*2

2.5 ถึง 50 ลิตร/นาที*2

5 ถึง 100 ลิตร/นาที*2

ช่วงการแสดงผล

0.15 ถึง 10 ลิตร/นาที*3

0.5 ถึง 30 ลิตร/นาที*3

2.5 ถึง 100 ลิตร/นาที*3

5 ถึง 200 ลิตร/นาที*3

ช่วงที่ตัง้ ค่าได้

0 ถึง 10 ลิตร/นาที

0 ถึง 30 ลิตร/นาที

0 ถึง 100 ลิตร/นาที

0 ถึง 200 ลิตร/นาที

การไหลต่ำสุด

0.15 L/min*4

0.5 L/min*4

2.5 L/min*4

5 L/min*4

เส้นผ่านศูนย์กลางท่อสำหรับเชื่อมต่อ

Rc3/8 (10 A)

Rc3/4 (20 A)

Rc1 (25 A)

ของเหลวที่ต้องการตรวจจับ

น้ำหรือของเหลวที่ไม่กัดกร่อน

การนำไฟฟ้าของของเหลวที่ต้องการตรวจจับ

5 µS/cm หรือสูงกว่า

อุณหภูมิของเหลวที่ต้องการตรวจจับ

0 ถึง +85 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

การสูญเสียแรงดัน

0.01 MPa หรือน้อยกว่า

วีธีการแสดงผล

การแสดงผลสองแถวแบบมี 4 ดิจิต, LED 7 เซ็กเมนต์ จอแสดงผลแบบแถบ (2 สี), ไฟแสดงสถานะเอาต์พุต, ไฟแสดงสถานะการไหล

ความละเอียดในการแสดงผล

0.05*5 / 0.1 (ลิตร/นาที) สามารถเลือกได้

0.01 / 0.1 (ลิตร/นาที) สามารถเลือกได้

0.1 / 1 (ลิตร/นาที) สามารถเลือกได้

อัตราการทำซ้ำ

0.5 วินาที: ±5 % ของ F.S., 10 วินาที: ±1 % ของ F.S., 1 วินาที: ±3.5 % ของ F.S., 30 วินาที: ±0.8 % ของ F.S., 2.5 วินาที: ±2.5 % ของ F.S., 60 วินาที: ±0.6 % ของ F.S., 5 วินาที: ±1.6 % ของ F.S.*6*7

0.5 วินาที: ±5 % ของ F.S., 10 วินาที: ±1 % ของ F.S., 1 วินาที: ±3.5 % ของ F.S., 30 วินาที: ±0.8 % ของ F.S., 2.5 วินาที: ±2.5 % ของ F.S., 60 วินาที: ±0.6 % ของ F.S., 5 วินาที: ±1.6 % ของ F.S.*6*9

0.5 วินาที: ±5 % ของ F.S., 10 วินาที: ±1 % ของ F.S., 1 วินาที: ±3.5 % ของ F.S., 30 วินาที: ±0.8 % ของ F.S., 2.5 วินาที: ±2.5 % ของ F.S., 60 วินาที: ±0.6 % ของ F.S., 5 วินาที: ±1.6 % ของ F.S.*6

ฮิสเทอรีซิส

ปรับค่าได้

เวลาในการตอบสนอง (ป้องกันการรบกวนกัน)

500 ม.วินาท/1 วินาท/2.5 วินาท/5 วินาท/10 วินาท/30 วินาท/60 วินาท ปรับค่าได้

หน่วยการไหลสะสม

0.01 / 0.1 / 1 / 10 / 100 (L) สามารถเลือกได้

0.1 / 1 / 10 / 100 / 1,000 (L) สามารถเลือกได้

การบันทึกข้อมูลสะสม

บันทึกในหน่วยความจำทุกๆ 10 วินาที

การสำรองข้อมูลในหน่วยความจำ

EEPROM (อายุในการเก็บรักษาข้อมูล: 10 ปีหรือนานกว่า, ความถี่ในการอ่าน/เขียนข้อมูล: 1 ล้านครัง้ หรือมากกว่า)

เอาต์พุตการควบคุม/เอาต์พุตพัลส์สะสม/เอาต์พุตสัญญาณเตือนข้อผิดพลาด

PNP open collector, สูงสุด 100 mA/ch*8 (30 V หรือน้อยกว่า), แรงดันตกค้าง 1 V หรือน้อยกว่า, 3 เอาต์พุต (N.O./N.C. สามารถสลับได้)

เอาต์พุตอะนาล็อก

4 ถึง 20 mA, ความต้านทานโหลดสูงสุด 260 Ω, สามารถตัง้ ช่วงเอาต์พุตอะนาล็อกเป็นค่าใดก็ได้

รีเซ็ตการสะสม/สวิตช์เปลี่ยนช่องบันทึก/ฟังก์ชันซีโรโฟลว์

เวลาอินพุต: 20 ม.วินาท หรือมากกว่า, สามารถเลือกได้ว่าจะใช้โหมดรีเซ็ตการสะสมหรือสวิตช์เปลี่ยนช่องบันทึก

การสิน้ เปลืองกำลังไฟ (การสิน้ เปลืองกระแสไฟฟ้า)

ปกติ: 1,700 mW (70 mA), ประหยัดพลังงาน: 1,000 mW (40 mA)

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P) ±10 % หรือน้อยกว่า, Class 2

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP65 (รวมพืน้ ที่เชื่อมต่อสายเคเบลิ)

ความทนทานต่อแรงดัน

2.0 MPa

ช่วงแรงดันที่ใช้

1,0 MPa หรือน้อยกว่า

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

วัสดุหยุดของเหลว

ท่อ: SCS13, ท่อสำหรับวัด: PPS, โอริง: ยางฟลูโอโร (FKM)

วัสดุอื่น

พื้นที่ตัวเครื่องพลาสติก: PPS, พื้นฝาครอบโลหะ: SUS430, สายเคเบลิ: PVC

อุปกรณ์เสริม

คู่มือการใช้งาน

น้ำหนัก

ประมาณ 835 กรัม

ประมาณ 1,100 กรัม

ประมาณ 1,310 กรัม

*1 รุ่นที่มีชื่อรุ่นลงท้ายด้วย "A" มีฟังก์ชันเพิ่มเตมิ เช่นการแสดงค่าเฉลี่ย
*2 ช่วงพิกัดการไหลแสดงถึงช่วงที่สามารถใช้งานได้โดยทั่วไป
*3 สามารถใช้ได้ภายในขอบเขตของจอแสดงผล หรือภายในช่วงพิกัดการไหล
*4 การไหลที่ต่ำกว่าการไหลต่ำสุดจะถูกแสดงเป็น 0 L/min
*5 ถ้าเป็น 0.05 สามารถตัง้ ค่าการแสดงผลเพิ่มอีก 0.05 ระหว่าง 0.15 และ 0.5 L, และตัง้ ค่าเพิ่มอีก 0.01 สำหรับค่าที่สูงกว่า 0.5 L
*6 อัตราการทำซ้ำจะมีประสิทธิผลภายในช่วงการแสดงผล แปลง F.S. (เต็มสเกล) ที่อยู่ในตารางตามช่วงพิกัดการไหล
*7 อัตราการทำซ้ำสำหรับ FD-M5AT(P)/Y(P) คือ ±7.5 % ของ F.S. ที่เวลาในการตอบสนอง 0.5 s และ ±5 % ของ F.S. ที่เวลาในการตอบสนอง 1 วินาที
*8 สูงสุด 20 mA สำหรับเอาต์พุตสัญญาณเตือน
*9 อัตราการทำซ้ำสำหรับ FD-M10AT(P)/Y(P) ในช่วง 20 ถึง 30 L/min จะเป็นสองเท่าของค่าที่อยู่ในตาราง

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

FD-MH10A*1

FD-MH50A*1

FD-MH100A*1

FD-MH500A*1

รูป

การตัง้ ค่า

แอมพลิฟายเออร์แยกส่วน

ช่วงพิกัดการไหล

0.5 ถึง 10 ลิตร/นาที*2

2.5 ถึง 50 ลิตร/นาที*2

5 ถึง 100 ลิตร/นาที*2

25 ถึง 500 ลิตร/นาที*2

ช่วงการแสดงผล

0.5 ถึง 30 ลิตร/นาที*3

2.5 ถึง 100 ลิตร/นาที*3

5 ถึง 200 ลิตร/นาที*3

25 ถึง 1000 ลิตร/นาที*3

เส้นผ่านศูนย์กลางท่อสำหรับเชื่อมต่อ

Rc3/8 (10 A)

Rc3/4 (20 A)

Rc1 (25 A)

Rc2 (50 A)

ของเหลวที่ต้องการตรวจจับ

น้ำหรือของเหลวที่ไม่มีสนิม

การนำไฟฟ้าของของเหลวที่ต้องการตรวจจับ

5 µS/cm หรือสูงกว่า

25 ถึง 500 ลิตร/นาที: 5 µS/cm หรือสูงกว่า
500 ถึง 1000 ลิตร/นาที: 20 µS/cm หรือสูงกว่า

อุณหภูมิของเหลวที่ต้องการตรวจจับ

0 ถึง +85 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

การสูญเสียแรงดัน

สูงสุด 0.01 MPa

สูงสุด 0.01 MPa*4

วีธีการแสดงผล

จอแสดงผลแบบแถบ (2 สี), ไฟแสดงสถานะอื่น

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67

ความทนทานต่อแรงดัน

2.0 MPa

ช่วงแรงดันที่ใช้

1,0 MPa หรือน้อยกว่า

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

วัสดุหยุดของเหลว

ท่อ: SCS13, ท่อสำหรับวัด: PPS, โอริง: ยางฟลูโอโร (FKM)

วัสดุอื่น

พื้นที่ตัวเตรื่องพลาสติก: PBT, ไฟแสดงสถานะ: Polyalylate, พื้นที่ฝาครอบโลหะ: SUS430, สายเคเบลิ: PVC

อุปกรณ์เสริม

คำเตือน

น้ำหนัก

ประมาณ 800 กรัม

ประมาณ 1,070 กรัม

ประมาณ 1,280 กรัม

ประมาณ 3,700 กรัม

*1 รุ่นที่มีชื่อรุ่นลงท้ายด้วย "A" รองรับแอมพลิฟายเออร์ประเภท A ซึ่งจะทำงานปกติแม้ว่าจะเชื่อมต่อกับแอมพลิฟายเออร์แบบเดิมที่ชื่อรุ่นไม่ได้ลงท้ายด้วย "A"
*2 ช่วงพิกัดการไหลแสดงถึงช่วงที่สามารถใช้งานได้โดยทั่วไป
*3 สามารถใช้ได้ภายในช่วงการแสดงผล หรือภายในช่วงพิกัดการไหล
*4 ไม่รวมเวลาที่ใช้ FD-MH500A ที่ 500 ลิตร/นาที ถึง 1,000 ลิตร/นาที

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

FD-MA1A*1

FD-MA1AP*1

FD-MA2A*1

FD-MA2AP*1

FD-MA5A*1

FD-MA5AP*1

รูป

ชนิด

การติดตั้งบนราง DIN (ยูนิตหลัก)*2

การติดตั้งบนราง DIN (ยูนิตขยาย)*2

แบบติดตั้งบนแผงควบคุม*8

ช่วงพิกัดการไหล

FD-MH10A: 0.5 ถึง 10 ลิตร/นาที, FD-MH50A: 2.5 ถึง 50 ลิตร/นาที, FD-MH100A: 5 ถึง 100 ลิตร/นาที, FD-MH500A: 25 ถึง 500 ลิตร/นาที*3

ช่วงการแสดงผล

FD-MH10A: 0.5 ถึง 20 ลิตร/นาที, FD-MH50A: 2.5 ถึง 100 ลิตร/นาที, FD-MH100A: 5 ถึง 200 ลิตร/นาที, FD-MH500A: 25 ถึง 1000 ลิตร/นาที*4

ช่วงที่ตัง้ ค่าได้

FD-MH10A: 0 ถึง 20 ลิตร/นาที, FD-MH50A: 0 ถึง 100 ลิตร/นาที, FD-MH100A: 0 ถึง 200 ลิตร/นาที, FD-MH500A: 0 ถึง 999.9 ลิตร/นาที

การไหลต่ำสุด

FD-MH10A: 0.5 ลิตร/นาที, FD-MH50A: 2.5 ลิตร/นาที, FD-MH100A: 5 ลิตร/นาที, FD-MH500A: 25 ลิตร/นาที*5

วีธีการแสดงผล

การแสดงผลสองแถวแบบมี 4 ดิจิต, LED 7 เซ็กเมนต์, ไฟแสดงสถานะอื่น

ความละเอียดในการแสดงผล

FD-MH10A: 0.01 / 0.1 ลิตร/นาท สามารถเลือกได้ี, FD-MH50A/MH100A/MH500A: 0.1 / 1 ลิตร/นาท สามารถเลือกได้ี

อัตราการทำซ้ำ

0.5 s: ±5 % ของ F.S.,1 s: ±3.5 % ของ F.S., 2.5 s: ±2.5 % ของ F.S., 5 s: ±1.6 % ของ F.S., 10 s: ±1 % ของ F.S., 30 s: ±0.8 % ของ F.S., 60 s: ±0.6 % ของ F.S.*6

ฮิสเทอรีซิส

แปรผัน

เวลาในการตอบสนอง (ป้องกันการรบกวนกัน)

500 ms/1 s/2.5 s/5 s/10 s/30 s/60 s แปรผัน

หน่วยการไหลสะสม

FD-MH10A: 0.01 / 0.1 / 1 / 10 / 100 (L) สามารถเลือกได้ี, FD-MH50A/MH100A: 0.1 / 1 / 10 / 100 / 1,000 (L) สามารถเลือกได้ี, FD-MH500A: 1 / 10 / 100 / 1,000 / 10,000 (L) สามารถเลือกได้ี

การบันทึกข้อมูลสะสม

บันทึกในหน่วยความจำทุกๆ 10 วินาที

การสำรองข้อมูลในหน่วยความจำ

EEPROM (อายุในการเก็บรักษาข้อมูล: อย่างน้อย 10 ปี, ความถี่ในการอ่าน/เขียนข้อมูล: อย่างน้อย 1 ล้านครัง้)

เอาต์พุตการควบคุม/เอาต์พุตพัลส์สะสม/เอาต์พุตสัญญาณเตือนข้อผิดพลาด

NPN open collector, สูงสุด 100 mA/ch*7 (40 V หรือน้อยกว่า), แรงดันตกค้าง 1 V หรือน้อยกว่า, 3 เอาต์พุต (N.O./N.C. สามารถ สลับได้)

PNP open collector, สูงสุด 100 mA/ch*7 (30 V หรือน้อยกว่า), แรงดันตกค้าง 1 V หรือน้อยกว่า, 3 เอาต์พุต (N.O./N.C. สามารถ สลับได้)

NPN open collector, สูงสุด 100 mA/ch*7 (40 V หรือน้อยกว่า), แรงดันตกค้าง 1 V หรือน้อยกว่า, 3 เอาต์พุต (N.O./N.C. สามารถ สลับได้)

PNP open collector, สูงสุด 100 mA/ch*7 (30 V หรือน้อยกว่า), แรงดันตกค้าง 1 V หรือน้อยกว่า, 3 เอาต์พุต (N.O./N.C. สามารถ สลับได้)

NPN open collector, สูงสุด 100 mA/ch*7 (40 V หรือน้อยกว่า), แรงดันตกค้าง 1 V หรือน้อยกว่า, 3 เอาต์พุต (N.O./N.C. สามารถ สลับได้)

PNP open collector, สูงสุด 100 mA/ch*7 (30 V หรือน้อยกว่า), แรงดันตกค้าง 1 V หรือน้อยกว่า, 3 เอาต์พุต (N.O./N.C. สามารถ สลับได้)

เอาต์พุตอะนาล็อก

4 ถึง 20 mA, ความต้านทานโหลดสูงสุด 260 Ω, สามารถตัง้ ช่วงเอาต์พุตอะนาล็อกเป็นค่าใดก็ได้

รีเซ็ตการสะสม/สวิตช์เปลี่ยนช่องบันทึก/ฟังก์ชันซีโรโฟลว์

เวลาอินพุต: 20 ม.วินาท หรือมากกว่า, สามารถเลือกได้ว่าจะใช้โหมดรีเซ็ตการสะสมหรือสวิตช์เปลี่ยนช่องบันทึก

การสิน้ เปลืองกำลังไฟ (การสิน้ เปลืองกระแสไฟฟ้า)

ปกติ: 1,700 mW (70 mA), ประหยัดพลังงาน: 1,440 mW (60 mA)

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P) ±10 % หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

โครงเครื่องหลัก: โพลีคาร์บอเนต, ปุ่ม: โพลีอะซีเทล, แผงด้านหน้า: โพลีคาร์บอเนต, เคเบิล: PVC

อุปกรณ์เสริม

คู่มือการใช้งาน

ไม่มี

ตัวยึดแผงควบคุม, ฝาครอบป้ องกันด้านหน้า, คู่มือการใช้งาน

น้ำหนัก

ประมาณ 115 กรัม

ประมาณ 105 กรัม

*1 รุ่นที่มีชื่อรุ่นลงท้ายด้วย "A" มีฟังก์ชันเพิ่มเตมิ เช่นการแสดงค่าเฉลี่ย ใช้หัวเซนเซอร์ที่มีชื่อลงท้ายด้วย "A" เมื่อเชื่อมต่อหัวแบบเดมิ ที่ชื่อร่นไม่ได้ลงท้ายด้วย "A" FD-MH จะทำงานเหมือนกับรุ่นเดิม
*2 ห้ามเชื่อมต่อกับรุ่นอื่นๆ นอกจากรุ่น FD-M/FD-S/DL ซีรี่ส์
*3 ช่วงพิกัดการไหลแสดงถึงช่วงที่สามารถใช้งานได้โดยทั่วไป
*4 สามารถใช้ได้ภายในช่วงการแสดงผล หรือภายในช่วงพิกัดการไหล
*5 การไหลที่ต่ำกว่าการไหลต่ำสุดจะถูกแสดงเป็น 0L/min.ี
*6 อัตราการทำซ้ำจะมีประสิทธิผลภายในช่วงการแสดงผล แปลง F.S. (เต็มสเกล) ที่อยู่ในตารางให้เป็นช่วงพิกัดการไหล
อัตราการทำซ้ำสำหรับ FD-MH10A ในช่วง 20 ถึง 30L/min จะเป็นสองเท่าของค่าที่อยู่ในตาราง
*7 สูงสุด 20 mA สำหรับเอาต์พุตสัญญาณเตือน เมื่อใช้งาน FD-MH ซีรีส์กับยูนิตขยาย 6 ถึง 10 ยูนิต ต้องแน่ใจว่าได้จำกัดกระแสไฟฟ้าเอาต์พุตไว้ที่ 10 mA หรือน้อยกว่า
*8 ไม่มียูนิตขยายสำหรับชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

FD-T1

รูป

รุ่นที่เชื่อมต่อ

FD-MH10A/50A/100A/500A*1

รุ่นที่ใช้จอแสดงผล เอาต์พุตสัญญาณเตือนได้

FD-MA1A (P)/MA2A (P)/MA5A (P)

ช่วงที่ตัง้ ค่าได้

0.1 ถึง +99.9 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

เส้นผ่านศูนย์กลางท่อสำหรับเชื่อมต่อ

R3/8 (10 A)

ช่วงแรงดันในการทำงาน

0 ถึง +90.0 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*2

ความทนทานต่อแรงดัน

น้ำหรือของเหลวที่ไม่มีสนิม

ความละเอียดในการแสดงผล

0.1 °C

ความเที่ยงตรงในการแสดงผล

±2.5 °C

การตอบสนองในการแสดงผล/เอาต์พุต

5 วินาที*3

ฮิสเทอรีซิส

1 °C คงที่*4

เอาต์พุตสัญญาณเตือน

การตั้งค่าวินโดว์ x 1 เอาต์พุต*5

การสิน้ เปลืองกำลังไฟ (การสิน้ เปลืองกระแสไฟฟ้า)

2 µW (20 µA) : เมื่อใช้งานที่ 85 °C*6

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67

ความทนทานต่อแรงดัน

2,0 MPa

ช่วงแรงดันที่ใช้

1,0 MPa หรือน้อยกว่า

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 0,75 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

ส่วนที่เป็นโลหะ: SUS304, ส่วนที่เป็นพลาสติก: PBT, สายเคเบิล: PVC, ฝาปิดป้องกัน: PE

อุปกรณ์เสริม

ไม่มี

น้ำหนัก

ประมาณ 130 กรัม

*1 ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ FD-M ชนิดเซนเซอร์ในตัว
*2 อุณหภูมิของเหลวในการทำงานสำหรับ FD-MH ซีรีส์คือ "0 ถึง +85 °C" ห้ามใช้ FD-MH ซีรีส์กับของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 85 °C ขีดจำกัดอุณหภูมิสำหรับ ส่วนเซนเซอร์ของเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิรุ่น FDT1 คือ 90°C แม้ว่าจอแสดงผลจะแสดงค่าได้ถึง 99.9 °C แต่เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิอาจเสียหายได้ ถ้าใช้งานที่อุณหภูมิสูงกว่า 90 °C
*3 การตอบสนองในการแสดงผล/เอาต์พุตจะคงที่ไม่ว่าจะตั้งค่า FD-MA อย่างไร
*4 ตั้งค่าฮิสเทรีซิสภายในวินโดว์ (ป้อนในวินโดว์)
*5 ไม่สามารถตั้งค่าเอาต์พุตแบบอะนาล็อกหรือเอาต์พุตพัลส์ได้
*6 การสิ้นเปลืองกำลังไฟ (การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้า) คือค่าสำหรับเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิเท่านั้น กำลังไฟฟ้าจะถูกส่งมาจากรุ่นที่เชื่อมต่อ

ด้านบนสุดของหน้า