เซนเซอร์ตรวจจับการไหลด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าแบบไม่มีสิ่งกีดขวาง

FD-M ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวนอน, 10 ลิตร/นาที, NPN FD-M10AY

FD-M10AY - แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวนอน, 10 ลิตร/นาที, NPN

  • CE Marking
  • UL Recognition(c/us)

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

FD-M10AY*1

ชนิด

สำหรับท่อแนวนอน

การตัง้ ค่า

แอมพลิฟายเออร์ในตัว

ช่วงพิกัดการไหล

0.5 ถึง 10 ลิตร/นาที*2

ช่วงการแสดงผล

0.5 ถึง 30 ลิตร/นาที*3

ช่วงที่ตัง้ ค่าได้

0 ถึง 30 ลิตร/นาที

การไหลต่ำสุด

0.5 L/min*4

เส้นผ่านศูนย์กลางท่อสำหรับเชื่อมต่อ

Rc3/8 (10 A)

ของเหลวที่ต้องการตรวจจับ

น้ำหรือของเหลวที่ไม่กัดกร่อน

การนำไฟฟ้าของของเหลวที่ต้องการตรวจจับ

5 µS/cm หรือสูงกว่า

อุณหภูมิของเหลวที่ต้องการตรวจจับ

0 ถึง +85 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

การสูญเสียแรงดัน

0.01 MPa หรือน้อยกว่า

วีธีการแสดงผล

การแสดงผลสองแถวแบบมี 4 ดิจิต, LED 7 เซ็กเมนต์ จอแสดงผลแบบแถบ (2 สี), ไฟแสดงสถานะเอาต์พุต, ไฟแสดงสถานะการไหล

ความละเอียดในการแสดงผล

0.01 / 0.1 (ลิตร/นาที) สามารถเลือกได้

อัตราการทำซ้ำ

0.5 วินาที: ±5 % ของ F.S., 10 วินาที: ±1 % ของ F.S., 1 วินาที: ±3.5 % ของ F.S., 30 วินาที: ±0.8 % ของ F.S., 2.5 วินาที: ±2.5 % ของ F.S., 60 วินาที: ±0.6 % ของ F.S., 5 วินาที: ±1.6 % ของ F.S.*5*6

ฮิสเทอรีซิส

ปรับค่าได้

เวลาในการตอบสนอง (ป้องกันการรบกวนกัน)

500 ม.วินาท/1 วินาท/2.5 วินาท/5 วินาท/10 วินาท/30 วินาท/60 วินาท ปรับค่าได้

หน่วยการไหลสะสม

0.01 / 0.1 / 1 / 10 / 100 (L) สามารถเลือกได้

การบันทึกข้อมูลสะสม

บันทึกในหน่วยความจำทุกๆ 10 วินาที

การสำรองข้อมูลในหน่วยความจำ

EEPROM (อายุในการเก็บรักษาข้อมูล: 10 ปีหรือนานกว่า, ความถี่ในการอ่าน/เขียนข้อมูล: 1 ล้านครัง้ หรือมากกว่า)

เอาต์พุตการควบคุม/เอาต์พุตพัลส์สะสม/เอาต์พุตสัญญาณเตือนข้อผิดพลาด

NPN open collector, สูงสุด 100 mA/ch*7 (40 V หรือน้อยกว่า), แรงดันตกค้าง 1 V หรือน้อยกว่า, 3 เอาต์พุต (N.O./N.C. สามารถสลับได้)

เอาต์พุตอะนาล็อก

4 ถึง 20 mA, ความต้านทานโหลดสูงสุด 260 Ω, สามารถตัง้ ช่วงเอาต์พุตอะนาล็อกเป็นค่าใดก็ได้

รีเซ็ตการสะสม/สวิตช์เปลี่ยนช่องบันทึก/ฟังก์ชันซีโรโฟลว์

เวลาอินพุต: 20 ม.วินาท หรือมากกว่า, สามารถเลือกได้ว่าจะใช้โหมดรีเซ็ตการสะสมหรือสวิตช์เปลี่ยนช่องบันทึก

การสิน้ เปลืองกำลังไฟ (การสิน้ เปลืองกระแสไฟฟ้า)

ปกติ: 1,700 mW (70 mA), ประหยัดพลังงาน: 1,000 mW (40 mA)

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P) ±10 % หรือน้อยกว่า, Class 2

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP65 (รวมพืน้ ที่เชื่อมต่อสายเคเบลิ)

ความทนทานต่อแรงดัน

2.0 MPa

ช่วงแรงดันที่ใช้

1,0 MPa หรือน้อยกว่า

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

วัสดุหยุดของเหลว

ท่อ: SCS13, ท่อสำหรับวัด: PPS, โอริง: ยางฟลูโอโร (FKM)

วัสดุอื่น

พื้นที่ตัวเครื่องพลาสติก: PPS, พื้นฝาครอบโลหะ: SUS430, สายเคเบลิ: PVC

อุปกรณ์เสริม

คู่มือการใช้งาน

น้ำหนัก

ประมาณ 835 กรัม

*1 รุ่นที่มีชื่อรุ่นลงท้ายด้วย "A" มีฟังก์ชันเพิ่มเตมิ เช่นการแสดงค่าเฉลี่ย
*2 ช่วงพิกัดการไหลแสดงถึงช่วงที่สามารถใช้งานได้โดยทั่วไป
*3 สามารถใช้ได้ภายในขอบเขตของจอแสดงผล หรือภายในช่วงพิกัดการไหล
*4 การไหลที่ต่ำกว่าการไหลต่ำสุดจะถูกแสดงเป็น 0 L/min
*5 อัตราการทำซ้ำจะมีประสิทธิผลภายในช่วงการแสดงผล แปลง F.S. (เต็มสเกล) ที่อยู่ในตารางตามช่วงพิกัดการไหล
*6 อัตราการทำซ้ำสำหรับ FD-M10AT(P)/Y(P) ในช่วง 20 ถึง 30 L/min จะเป็นสองเท่าของค่าที่อยู่ในตาราง
*7 สูงสุด 20 mA สำหรับเอาต์พุตสัญญาณเตือน

รุ่นอื่นๆ