ชุดติดตั้ง (ฐาน) OP-87827

OP-87827 - ชุดติดตั้ง (ฐาน)

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-87827

ชนิด

MK Series ขาตั้งสำหรับการติดตั้ง 2

ภาพรวม

ขาตัง้ สำหรับการติดตัง้ ประกอบด้วย OP-87826 (ขาตัง้ 2 [เสา]) และ OP-87827 (ขาตัง้ 2 [ฐาน])
ประกอบอุปกรณ์เลือกติดตัง้ แต่ละชิน้ ก่อนการใช้งาน
ขายึดฐานจะยึดเข้ากับแผ่นฐาน

หมายเหตุ

ขนาด: 300 mm × 450 mm

น้ำหนัก

11.8 kg

รุ่นอื่นๆ