ชุดติดตั้ง (เสา) OP-87826

OP-87826 - ชุดติดตั้ง (เสา)

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-87826

ชนิด

MK Series ขาตั้งสำหรับการติดตั้ง 2

ภาพรวม

ขาตัง้ สำหรับการติดตัง้ ประกอบด้วย OP-87826 (ขาตัง้ 2 [เสา]) และ OP-87827 (ขาตัง้ 2 [ฐาน])
ประกอบอุปกรณ์เลือกติดตัง้ แต่ละชิน้ ก่อนการใช้งาน
ข้อต่อส่วนหัวและฐานอุปกรณ์เสริมจะยึดเข้ากับแขน

หมายเหตุ

ความสูงของเสา: 1500 mm, ความยาวของแขน: 500 mm

น้ำหนัก

2.9 kg

รุ่นอื่นๆ