ตรงตามข้อกำหนด

แร่ธาตุแห่งความขัดแย้ง (Conflict Minerals)

แร่ธาตุแห่งความขัดแย้งมีต้นกำเนิดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC) หรือประเทศที่มีพรมแดนติดกัน (นับจากนี้ไปเรียกว่า “ประเทศที่ครอบคลุม”) ได้กลายมาเป็นแหล่งของเงินทุนสำหรับกลุ่มติดอาวุธ นำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนและการทำลายสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ยังเป็นภัยที่สนับสนุนความขัดแย้งอื่นๆ เพิ่มเติม แร่ธาตุสี่ชนิดที่กล่าวถึง (ดีบุก แทนทาลัม ทังสเตน และทองคำ) ถูกใช้ในวงกว้างในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เป็นนโยบายของ KEYENCE ที่จะหลีกเลี่ยงการซื้อชิ้นส่วนและวัตถุดิบใดๆ ที่ทราบว่ามีส่วนผสมของแร่ธาตุแห่งความขัดแย้ง
นอกจากนี้ KEYENCE ไม่มีเป้าหมายที่จะมอบเงินสงเคราะห์หรือมอบทุนให้กับกลุ่มติดอาวุธที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศที่ครอบคลุม KEYENCE มีส่วนร่วมในความพยายามขจัดแร่ธาตุแห่งความขัดแย้ง ในขณะที่ยังร่วมมือกับซัพพลายเออร์ เช่น การตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานโดยใช้เครื่องมือที่ได้รับจาก Conflict-Free Sourcing Initiative (CFSI) ซึ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนการจัดซื้อจัดหาแร่ธาตุอย่างมีความรับผิดชอบ

การจัดการสารเคมีในผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดเกี่ยวกับสารเคมีในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลังแพร่กระจายไปทั่วโลก
KEYENCE ปฏิบัติตามมาตรฐานหลายข้อที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีในผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกับซัพพลายเออร์ของเรา และเราสนับสนุนหลักการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) ของส่วนประกอบและวัตถุดิบที่เราใช้ในผลิตภัณฑ์ของเรา KEYENCE มีส่วนร่วมในความพยายามที่จะปฏิบัติตามข้อจำกัดเกี่ยวกับสารเคมีในหลายประเทศและภูมิภาค เช่น Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS) ในสหภาพยุโรป

หลักการปฏิบัติของพนักงาน

KEYENCE ได้สร้างระบบที่กำหนดให้พนักงานทั้งหมดยืนยันในการปฏิบัติตามนโยบายองค์กรและแนวทางดำเนินธุรกิจของเราเป็นประจำ ซึ่งได้ระบุหลักการปฏิบัติของพนักงานเอาไว้ เพื่อคงไว้ซึ่งองค์กรที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดการละเมิด การข่มขู่ หรือปัญหาในทำนองดังกล่าว นอกจากนี้ ด้วยการนำเกณฑ์การตัดสินเหล่านี้มาใช้ในเชิงรุกในการปฏิบัติงานประจำวัน เราได้พยายามสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติตามหลักการปฏิบัตินี้อย่างครบถ้วนและถ่องแท้ ในขณะที่ยังพยายามปรับปรุงความตระหนักรู้ในผลของการปฏิบัติตามข้อกำหนด

องค์กรแบบแบนราบ (Flat Organization)

KEYENCE ให้คุณค่ากับ "สิ่งที่พูด" ไม่ใช่ "ผู้พูด"
เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความรู้สึกถึงความสัมพันธ์แบบมีลำดับชั้น KEYENCE ได้บำรุงรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่มีชีวิตชีวา ซึ่งพนักงานทั้งหมดมีสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็น ไม่ว่าจะมีบทบาท อายุ อาชีพ หรือตำแหน่งใด
การตัดสินใจที่มีเหตุผลเป็นหลักการเบื้องต้นของเรา ซึ่งนำไปสู่ความเป็นไปได้ที่สูงขึ้นในการประสบความสำเร็จในงานของเรา

ความแตกต่างระหว่างธุรกิจและธุระส่วนบุคคล

เราเน้นย้ำอยู่เสมอถึงความสำคัญของการตัดสินใจจากมุมมองทางธุรกิจ ในฐานะเครื่องมือในการพัฒนาบริษัทของเราอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ อิทธิพลของผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การตอบรับผลประโยชน์ส่วนบุคคลจากธุรกิจ และการใช้สินทรัพย์ของบริษัทในทางส่วนบุคคลถือเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด

ความยุติธรรมและความเสมอภาค

ความยุติธรรมและความเสมอภาคเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินการอย่างเหมาะสมในนามขององค์กร
เราได้ห้ามไม่ให้มีการว่าจ้างญาติพี่น้องของผู้บริหารและพนักงาน และเรายังได้ห้ามไม่ให้มีการจัดหาและรับของสมนาคุณใดๆ ในการดำเนินการทางธุรกิจอีกด้วย เราเห็นว่ากฎเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความยุติธรรมและความเสมอภาค

การเคารพสิทธิมนุษยชน

KEYENCE เคารพในสิทธิมนุษยชน และมุ่งสร้างสถานที่ทำงานที่พนักงานจะได้รับความพึงพอใจจากงานของตน และพยายามสร้างความมั่นใจว่ากิจกรรมทางธุรกิจของเราไม่มีส่วนรู้เห็นในการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก และการค้ามนุษย์ รวมทั้งในห่วงโซ่อุปทานของเรา เรามีส่วนร่วมในกิจกรรมองค์กรโดยยึดมาตรฐานทางจริยธรรมขั้นสูง โดยตระหนักรู้ถึงความสำคัญของปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน นอกจากการปฏิบัติตามข้อบังคับแล้ว เพื่อที่จะรักษาสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานที่มีชีวิตชีวา (วัฒนธรรมองค์กร) เราได้จัดทำแนวทางปฏิบัติภายในแนวทางดำเนินธุรกิจของเรา เพื่อส่งเสริมความเคารพต่อปัจเจกบุคคลในหลายแง่มุม