ตรงตามข้อกำหนด

แร่ธาตุแห่งความขัดแย้ง (Conflict Minerals)

แร่ธาตุแห่งความขัดแย้งมีต้นกำเนิดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC) หรือประเทศที่มีพรมแดนติดกัน (นับจากนี้ไปเรียกว่า “ประเทศที่ครอบคลุม”) ได้กลายมาเป็นแหล่งของเงินทุนสำหรับกลุ่มติดอาวุธ นำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนและการทำลายสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ยังเป็นภัยที่สนับสนุนความขัดแย้งอื่นๆ เพิ่มเติม แร่ธาตุสี่ชนิดที่กล่าวถึง (ดีบุก แทนทาลัม ทังสเตน และทองคำ) ถูกใช้ในวงกว้างในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เป็นนโยบายของ KEYENCE ที่จะหลีกเลี่ยงการซื้อชิ้นส่วนและวัตถุดิบใดๆ ที่ทราบว่ามีส่วนผสมของแร่ธาตุแห่งความขัดแย้ง

นอกจากนี้ KEYENCE ไม่มีเป้าหมายที่จะมอบเงินสงเคราะห์หรือมอบทุนให้กับกลุ่มติดอาวุธที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศที่ครอบคลุม KEYENCE มีส่วนร่วมในความพยายามขจัดแร่ธาตุแห่งความขัดแย้ง ในขณะที่ยังร่วมมือกับซัพพลายเออร์ เช่น การตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานโดยใช้เครื่องมือที่ได้รับจาก Conflict-Free Sourcing Initiative (CFSI) ซึ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนการจัดซื้อจัดหาแร่ธาตุอย่างมีความรับผิดชอบ

การจัดการสารเคมีในผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดเกี่ยวกับสารเคมีในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลังแพร่กระจายไปทั่วโลก

KEYENCE ปฏิบัติตามกระบวนการและกฎต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในผลิตภัณฑ์ร่วมกับซัพพลายเออร์ของเรา

KEYENCE กำหนดและประกาศชุดของสารที่ถูกจำกัดเพิ่มเติมจากสารเคมีที่ข้อกำหนด RoHS และข้อบังคับ REACH กำหนดไว้ในสหภาพยุโรป

KEYENCE ส่งเสริมหลักการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (Green Procurement) ของส่วนประกอบและวัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของเรา

KEYENCE มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งหมดที่กำหนดขึ้นเพื่อลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายในผลิตภัณฑ์ของเรา

KEYENCE มีส่วนร่วมในการริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อม (Green Initiative) ผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

ทำงานตามข้อกำหนด RoHS ของสหภาพยุโรป

KEYENCE กำลังยกเลิกการใช้สารที่เป็นอันตราย (เช่น โลหะหนัก) ในผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อการมีส่วนร่วมในการปกป้องสุขภาพของมนุษย์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของโลก

KEYENCE กำลังเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามข้อกำหนด RoHS

ข้อกำหนด RoHS

อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่จำหน่ายในตลาดของ EU จะต้องไม่มีสารที่ถูกจำกัดโดยข้อกำหนด RoHS

สารที่ถูกจำกัดโดยข้อกำหนด RoHS

Pb

ตะกั่ว

Hg

ปรอท

Cd

แคดเมียม

Cr6+

เฮกซะวาเลนท์โครเมียม

PBB

โพลีโบรมิเนต ไบเฟนนิลส์

PBDE

โพลีโบรมิเนต ไดเฟนนิล อีเธอร์

DEHP*1

บิส (2-เอทิลเฮกซิล) พทาเลต

BBP*1

บิวทิลเบนซิลพทาเลต

DBP*1

ไดบิวทิลพทาเลต

DIBP*1

ไดโซบิวทิลพทาเลต

  • *1
    พาทาเลตที่ระบุนี้เพิ่มขึ้นมาตามคำสั่ง (EU) 2015/863
    ผลิตภัณฑ์ KEYENCE ส่วนใหญ่จะเป็นไปตามข้อกำหนดตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2021 เป็นต้นไป โดยเรากำลังดำเนินการเปลี่ยนแปลงไปตามลำดับอยู่ในขณะนี้

หลักการปฏิบัติของพนักงาน

KEYENCE ได้สร้างระบบที่กำหนดให้พนักงานทั้งหมดยืนยันในการปฏิบัติตามนโยบายองค์กรและแนวทางดำเนินธุรกิจของเราเป็นประจำ ซึ่งได้ระบุหลักการปฏิบัติของพนักงานเอาไว้ เพื่อคงไว้ซึ่งองค์กรที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดการละเมิด การข่มขู่ หรือปัญหาในทำนองดังกล่าว นอกจากนี้ ด้วยการนำเกณฑ์การตัดสินเหล่านี้มาใช้ในเชิงรุกในการปฏิบัติงานประจำวัน เราได้พยายามสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติตามหลักการปฏิบัตินี้อย่างครบถ้วนและถ่องแท้ ในขณะที่ยังพยายามปรับปรุงความตระหนักรู้ในผลของการปฏิบัติตามข้อกำหนด

องค์กรแบบแบนราบ (FLAT ORGANIZATION)

KEYENCE ให้คุณค่ากับ "สิ่งที่พูด" ไม่ใช่ "ผู้พูด"
เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความรู้สึกถึงความสัมพันธ์แบบมีลำดับชั้น KEYENCE ได้บำรุงรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่มีชีวิตชีวา ซึ่งพนักงานทั้งหมดมีสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็น ไม่ว่าจะมีบทบาท อายุ อาชีพ หรือตำแหน่งใด

การตัดสินใจที่มีเหตุผลเป็นหลักการเบื้องต้นของเรา ซึ่งนำไปสู่ความเป็นไปได้ที่สูงขึ้นในการประสบความสำเร็จในงานของเรา

ความแตกต่างระหว่างธุรกิจและธุระส่วนบุคคล

เราเน้นย้ำอยู่เสมอถึงความสำคัญของการตัดสินใจจากมุมมองทางธุรกิจ ในฐานะเครื่องมือในการพัฒนาบริษัทของเราอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ อิทธิพลของผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การตอบรับผลประโยชน์ส่วนบุคคลจากธุรกิจ และการใช้สินทรัพย์ของบริษัทในทางส่วนบุคคลถือเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด

ความยุติธรรมและความเสมอภาค

ความยุติธรรมและความเสมอภาคเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินการอย่างเหมาะสมในนามขององค์กร
เราได้ห้ามไม่ให้มีการว่าจ้างญาติพี่น้องของผู้บริหารและพนักงาน และเรายังได้ห้ามไม่ให้มีการจัดหาและรับของสมนาคุณใดๆ ในการดำเนินการทางธุรกิจอีกด้วย เราเห็นว่ากฎเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความยุติธรรมและความเสมอภาค

การเคารพสิทธิมนุษยชน

KEYENCE เคารพในสิทธิมนุษยชน และมุ่งสร้างสถานที่ทำงานที่พนักงานจะได้รับความพึงพอใจจากงานของตน และพยายามสร้างความมั่นใจว่ากิจกรรมทางธุรกิจของเราไม่มีส่วนรู้เห็นในการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก และการค้ามนุษย์ รวมทั้งในห่วงโซ่อุปทานของเรา เรามีส่วนร่วมในกิจกรรมองค์กรโดยยึดมาตรฐานทางจริยธรรมขั้นสูง โดยตระหนักรู้ถึงความสำคัญของปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน นอกจากการปฏิบัติตามข้อบังคับแล้ว เพื่อที่จะรักษาสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานที่มีชีวิตชีวา (วัฒนธรรมองค์กร) เราได้จัดทำแนวทางปฏิบัติภายในแนวทางดำเนินธุรกิจของเรา เพื่อส่งเสริมความเคารพต่อปัจเจกบุคคลในหลายแง่มุม