เลเซอร์ไมโครมิเตอร์แบบ CCD อเนกประสงค์IG ซีรี่ส์

OP-85498

สายต่อ M8 ชนิดตรงยาว 2m

รายการ

สำหรับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เท่านั้น ต้องใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์

    เซนเซอร์ (Sensor)