คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้

KV-7000 ซีรี่ส์

รายการ

สำหรับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เท่านั้น ต้องใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์

    ยูนิตการควบคุม (PLC)