การวัดความขนานของส่วนประกอบออปติคัล

Parallelism measurement of optical elements

การผลิตออปติก

ตรวจจับโปรไฟล์ที่ไม่ถูกต้องบนส่วนประกอบออปติก

คุณประโยชน์

วัดความโปร่งใส หรือความโปร่งแสงของชิ้นงานบนรูปทรงเรขาคณิตที่ซับซ้อน

คอนโฟคอลเลเซอร์สแกนนิ่งดิสเพลสเมนต์มิเตอร์