ตัวควบคุมของเครื่องประกอบชิป

Forward control of the chip mounter

ตรวจจับตำแหน่งแนวตั้ง

ตรวจจับการสั่นสะเทือนหรือความแตกต่างของหัวที่ติดตั้ง

คุณประโยชน์

อินดักทีฟดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ทำให้สามารถควบคุมและตรวจสอบด้วยความเร็วสูง ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์

ดิจิตอลอินดักทีฟ ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์