ข้อมูลจำเพาะ ดิจิตอลไฟเบอร์ ออปติกเซนเซอร์ FS-N40 ซีรีส์

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN

รุ่น

FS-N41N

FS-N42N

FS-N43N

FS-N44N

รูป

ชนิด

สายเคเบิล

เอาต์พุต

NPN

ชุดหลัก/ยูนิตต่อขยาย

ยูนิตหลัก

ชุดขยาย

ยูนิตหลัก

ชุดขยาย

เวลาตอบสนอง

23 ไมโครวินาที (S-HSPD*1) /50 ไมโครวินาที (HSPD*2) /250 ไมโครวินาที (FINE) /500ไมโครวินาที (TURBO) /1 ms (SUPER) /4 ms (ULTRA) /16 ms (MEGA) /64 ms (TERA)

23 ไมโครวินาที (S-HSPD*7*1) /50 ไมโครวินาที (HSPD*2) /250 ไมโครวินาที (FINE) /500ไมโครวินาที (TURBO) /1 ms (SUPER) /4 ms (ULTRA) /16 ms (MEGA) /64 ms (TERA)

จำนวนเอาต์พุตควบคุม

1

2

จนวนอินพุตภายนอก

1

LED แหล่งกำเนิดแสง

ฝั่งตัวส่งสัญญาณ: LED สี่ค์ประกอบย่อย สีแดง (ความยาวคลื่น : 660 นาโนเมตร)

เอาต์พุตควบคุม

ตัวรวบรวมแบบเปิด 30 โวลต์หรือตํ่ากว่า 100 มิลลิแอมแปร์หรือน้อยกว่าต่อหนึ่งเอาท์พุต 100 มิลลิแอมแปร์หรือน้อยกว่ารวมสำหรับ
2 เอาท์พุต (เมื่อใช้เป็นชุดแยกเดี่ยว) /20 มิลลิแอมแปร์หรือน้อยกว่า (เมื่อใช้เป็นชุดต่อขยาย)
แรงดันตกค้าง: NPN 1.4 โวลต์หรือน้อยกว่า (กระแสไฟฟ้าเอาท์พุต: 10 มิลลิแอมแปร์หรือน้อยว่า) /2 โวลต์หรือน้อยกว่า (กระแสไฟฟ้าเอาท์พุต: 10 ถึง 100 มิลลิแอมแปร์)

อินพุตภายนอก

เวลาอินพุต: 2 มิลลิวินาที (เปิด)/20 มิลลิวินาที (ปิด) หรือนานกว่า*3

การต่อขยายชุด

สูงสุด 16 ชุด (ต่อรวม 17 ชุด รวมชุดหลัก) อย่างไรก็ตาม ประเภทเอาท์พุตคู่แต่ละตัวจะถือว่าเป็นชุดต่อขยายสองชุด

วงจรป้องกัน

การป้องกันการเชื่อมต่อไฟกลับทาง เอาท์พุตกระแสเกิน เอาท์พุตกระเพื่อม และเอาท์พุตผันกลับ

การป้องกันการรบกวนสัญญาณซึ่งกันและกัน

S-HSPD/HSPD: 0 ชุด, FINE: 4 ชุด, TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA/TERA: 8 ชุด (จำนวนของชุดในการป้องกันการรบกวนสัญญาณซึ่งกันและกันจะเพิ่มเป็นสองเท่าเมื่อมีการตั้งค่าเป็น Double)

แหล่งจ่ายไฟ

แรงดันไฟ

10 ถึง 30 โวลต์กระแสตรง (รวมการกระเพื่อม 10 % (P-P) หรือต่ำกว่า) คลาส 2 หรือ LPS*4

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

ในระหว่างการทำงานปกติ: 870 มิลลิวัตต์หรือตํ่ากว่า (34 มิลลิแอมแปร์หรือตํ่ากว่าที่ 24 โวลต์/62 มิลลิแอมแปร์หรือตํ่ากว่าที่ 12 โวลต์)
ECO ON (เปิดโหมดประหยัด): 800 มิลลิวัตต์หรือน้อยกว่า (31 มิลลิแอมแปร์หรือนอ้ ยกว่าที่ 24 โวลต์/56 มิลลิแอมแปร์หรือน้อยกว่าที่ 12 โวลต์)
ECO FULL (ประหยัดเต็มที่) : 710 มิลลิวัตต์หรือน้อยกว่า (28 มิลลิแอมแปร์หรือตํ่ากว่าที่ 24 โวลต์/49 มิลลิแอมแปร์หรือตํ่ากว่าที่ 12 โวลต์)*5

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

แสงรอบข้าง

แสงจากหลอดไส้: 20,000 lx หรือตํ่ากว่า, แสงแดด: 30,000 lx หรือตํ่ากว่า

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-20 °C ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*6

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz แอมพลิสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมงสำหรับแกน X, Y, Z แต่ละแกน

การทนต่อแรงกระแทก

500 ม./วินาที2 ; 3 เท่าในแต่ละแกน X, Y, Z

วัสดุ

วัสดุหุ้ม

ชุดหลักและฝาครอบ: โพลิคาร์บอเนต

น้ำหนัก

ประมาณ 78 กรัม

ประมาณ 48 กรัม

ประมาณ 83 กรัม

ประมาณ 73 กรัม

*1 ข้อจำกัดเมื่อเลือก S-HSPD
ไม่สามารถเลือก Area detection (การตรวจจับพื้นที่) , Area% Mode (โหมด % ของพื้นท) , DATUM, Rising edge (ขอบนูนขึ้น) และFalling edge (ขอบยุบลง) เป็นโหมดการตรวจจับ
ไม่สามารถใช้ Output timer (ตัวตั้งเวลาเอาต์พุต) Limit Detection (การตรวจจับข้อจำกัด) และ Display Gain (ค่าเพิ่มของจอแสดงผล)
ไม่สามารถเลือกค่า FULL สำหรับฟังก์ชัน ECO ได้
*2 ข้อจำกัดเมื่อเลือก HSPD
ไม่สามารถใช้ Display Gain (ค่าเพิ่มของจอแสดงผล)
*3 เวลาอินพุตระหว่าง 25 มิลลิวินาที (เปิด) /25 มิลลิวินาที (ปิด) เมื่อเลือกอินพุตการปรับเทียบภายนอก
*4 เมื่อขยายระบบเป็น 9 ชุดหรือมากกว่า ใช้แรงดันแหล่งจ่ายไฟ 12 โวลต์หรือสูงกว่า
*5 ไม่รวมกระแสของโหลดการสิ้นเปลืองกำลังไฟรวมโหลดเมื่อต่อจำนวนอุปกรณ์สูงสุดคือ 38 วัตต์
*6 เมื่อต่อขยาย 1 ถึง 2 ชุด: -20 °C ถึง +55 °C เมื่อต่อขยาย 3 ถึง 10 ชุด: -20 °C ถึง +50 °C เมื่อต่อขยาย 11 ถึง 16 ชุด: -20 °C ถึง +45 °C เมื่อใช้ประเภท 2 เอาท์พุต อุปกรณ์ 1 ชุดจะนับเป็น 2 ชุด
ค่าที่แสดงไว้ข้างต้น สำหรับอุณหภูมิแวดล้อมเป็นค่าเมื่อกำหนดว่าแอมพลิฟายเออร์เซ็นเซอร์ถูกติดบนราง DIN ที่ติดตั้งบนพื้นผิวโลหะ ใช้ความระวัดระวังเป็นพิเศษเมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ซึ่งไม่มีอากาศเข้าออก
*7 ข้อจำกัดเมื่อเลือก S-HSPD: เอาท์พุต 2 ของประเภทเอาท์พุทแบบคู่ ถูกกำหนดคงที่ไว้ที่ปิด

ด้านบนสุดของหน้า

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP

รุ่น

FS-N41P

FS-N42P

FS-N43P

FS-N44P

รูป

ชนิด

สายเคเบิล

เอาต์พุต

PNP

ชุดหลัก/ยูนิตต่อขยาย

ยูนิตหลัก

ชุดขยาย

ยูนิตหลัก

ชุดขยาย

เวลาตอบสนอง

23 ไมโครวินาที (S-HSPD*1) /50 ไมโครวินาที (HSPD*2) /250 ไมโครวินาที (FINE) /500ไมโครวินาที (TURBO) /1 ms (SUPER) /4 ms (ULTRA) /16 ms (MEGA) /64 ms (TERA)

23 ไมโครวินาที (S-HSPD*7*1) /50 ไมโครวินาที (HSPD*2) /250 ไมโครวินาที (FINE) /500ไมโครวินาที (TURBO) /1 ms (SUPER) /4 ms (ULTRA) /16 ms (MEGA) /64 ms (TERA)

จำนวนเอาต์พุตควบคุม

1

2

จนวนอินพุตภายนอก

1

LED แหล่งกำเนิดแสง

ฝั่งตัวส่งสัญญาณ: LED สี่ค์ประกอบย่อย สีแดง (ความยาวคลื่น : 660 นาโนเมตร)

เอาต์พุตควบคุม

ตัวรวบรวมแบบเปิด 30 โวลต์หรือตํ่ากว่า 100 มิลลิแอมแปร์หรือน้อยกว่าต่อหนึ่งเอาท์พุต
100 มิลลิแอมแปร์หรือน้อยกว่ารวมสำหรับ 2 เอาท์พุต (เมื่อใช้เป็นชุดแยกเดี่ยว) /20 มิลลิแอมแปร์หรือน้อยกว่า (เมื่อใช้เป็นชุดต่อขยาย)
แรงดันตกค้าง: PNP 1.6 โวลต์หรือน้อยกว่า (กระแสไฟฟ้าเอาท์พุต: 10 มิลลิแอมแปร์หรือน้อยกว่า) /2.2 โวลต์หรือน้อยกว่า (กระแสไฟฟ้าเอาท์พุต: 10 ถึง 100 มิลลิแอมแปร์)

อินพุตภายนอก

เวลาอินพุต: 2 มิลลิวินาที (เปิด)/20 มิลลิวินาที (ปิด) หรือนานกว่า*3

การต่อขยายชุด

สูงสุด 16 ชุด (ต่อรวม 17 ชุด รวมชุดหลัก) อย่างไรก็ตาม ประเภทเอาท์พุตคู่แต่ละตัวจะถือว่าเป็นชุดต่อขยายสองชุด

วงจรป้องกัน

การป้องกันการเชื่อมต่อไฟกลับทาง เอาท์พุตกระแสเกิน เอาท์พุตกระเพื่อม และเอาท์พุตผันกลับ

การป้องกันการรบกวนสัญญาณซึ่งกันและกัน

S-HSPD/HSPD: 0 ชุด, FINE: 4 ชุด, TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA/TERA: 8 ชุด (จำนวนของชุดในการป้องกันการรบกวนสัญญาณซึ่งกันและกันจะเพิ่มเป็นสองเท่าเมื่อมีการตั้งค่าเป็น Double)

แหล่งจ่ายไฟ

แรงดันไฟ

10 ถึง 30 โวลต์กระแสตรง (รวมการกระเพื่อม 10 % (P-P) หรือต่ำกว่า) คลาส 2 หรือ LPS*4

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

ประเภทเอาท์พุตเดียว ในระหว่างการทำงานปกติ: 910 มิลลิวัตต์หรือตํ่ากว่า (36 มิลลิแอมแปร์หรือตํ่ากว่าที่ 24 โวลต์/65 มิลลิแอมแปร์หรือตํ่ากว่าที่ 12 โวลต์)
ECO ON (เปิดโหมดประหยัด): 840 มิลลิวัตต์หรือน้อยกว่า (33 มิลลิแอมแปร์หรือน้อยกว่าที่ 24 โวลต์/60 มิลลิแอมแปร์หรือน้อยกว่าที่ 12 โวลต์)
ECO FULL (ประหยัดเต็มที่): 750 มิลลิวัตต์หรือน้อยกว่า (30 มิลลิแอมแปร์หรือนอ้ ยกว่าที่ 24 โวลต์/52 มิลลิแอมแปร์หรือน้อยกว่าที่ 12 โวลต์)*5

ประเภทเอาท์พุตแบบคู่ ในระหว่างการทำงานปกติ: 990 มิลลิวัตต์หรือตํ่ากว่า (39 มิลลิแอมแปร์หรือตํ่ากว่าที่ 24 โวลต์/72 มิลลิแอมแปร์หรือตํ่ากว่าที่ 12 โวลต์)
ECO ON (เปิดโหมดประหยัด): 920 มิลลิวัตต์หรือน้อยกว่า (36 มิลลิแอมแปร์หรือน้อยกว่าที่ 24 โวลต์/66 มิลลิแอมแปร์หรือน้อยกว่าที่ 12 โวลต์)
ECO FULL (ประหยัดเต็มที่) : 830 มิลลิวัตต์หรือน้อยกว่า (33 มิลลิแอมแปร์หรือน้อยกว่าที่ 24 โวลต์/59 มิลลิแอมแปร์หรือน้อยกว่าที่ 12 โวลต์)*5

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

แสงรอบข้าง

แสงจากหลอดไส้: 20,000 lx หรือตํ่ากว่า, แสงแดด: 30,000 lx หรือตํ่ากว่า

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-20 °C ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*6

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz แอมพลิสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมงสำหรับแกน X, Y, Z แต่ละแกน

การทนต่อแรงกระแทก

500 ม./วินาที2 ; 3 เท่าในแต่ละแกน X, Y, Z

วัสดุ

วัสดุหุ้ม

ชุดหลักและฝาครอบ: โพลิคาร์บอเนต

น้ำหนัก

ประมาณ 78 กรัม

ประมาณ 48 กรัม

ประมาณ 83 กรัม

ประมาณ 73 กรัม

*1 ข้อจำกัดเมื่อเลือก S-HSPD
ไม่สามารถเลือก Area detection (การตรวจจับพื้นที่) , Area% Mode (โหมด % ของพื้นท) , DATUM, Rising edge (ขอบนูนขึ้น) และFalling edge (ขอบยุบลง) เป็นโหมดการตรวจจับ
ไม่สามารถใช้ Output timer (ตัวตั้งเวลาเอาต์พุต) Limit Detection (การตรวจจับข้อจำกัด) และ Display Gain (ค่าเพิ่มของจอแสดงผล)
ไม่สามารถเลือกค่า FULL สำหรับฟังก์ชัน ECO ได้
*2 ข้อจำกัดเมื่อเลือก HSPD
ไม่สามารถใช้ Display Gain (ค่าเพิ่มของจอแสดงผล)
*3 เวลาอินพุตระหว่าง 25 มิลลิวินาที (เปิด) /25 มิลลิวินาที (ปิด) เมื่อเลือกอินพุตการปรับเทียบภายนอก
*4 เมื่อขยายระบบเป็น 9 ชุดหรือมากกว่า ใช้แรงดันแหล่งจ่ายไฟ 12 โวลต์หรือสูงกว่า
*5 ไม่รวมกระแสของโหลดการสิ้นเปลืองกำลังไฟรวมโหลดเมื่อต่อจำนวนอุปกรณ์สูงสุดคือ 38 วัตต์
*6 เมื่อต่อขยาย 1 ถึง 2 ชุด: -20 °C ถึง +55 °C เมื่อต่อขยาย 3 ถึง 10 ชุด: -20 °C ถึง +50 °C เมื่อต่อขยาย 11 ถึง 16 ชุด: -20 °C ถึง +45 °C เมื่อใช้ประเภท 2 เอาท์พุต อุปกรณ์ 1 ชุดจะนับเป็น 2 ชุด
ค่าที่แสดงไว้ข้างต้น สำหรับอุณหภูมิแวดล้อมเป็นค่าเมื่อกำหนดว่าแอมพลิฟายเออร์เซ็นเซอร์ถูกติดบนราง DIN ที่ติดตั้งบนพื้นผิวโลหะ ใช้ความระวัดระวังเป็นพิเศษเมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ซึ่งไม่มีอากาศเข้าออก
*7 ข้อจำกัดเมื่อเลือก S-HSPD: เอาท์พุต 2 ของประเภทเอาท์พุทแบบคู่ ถูกกำหนดคงที่ไว้ที่ปิด

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิตขยาย (ชนิด Zero line)

รุ่น

FS-N40

รูป

ชนิด

ชนิด Zero line

ชุดหลัก/ยูนิตต่อขยาย

ชุดขยาย

เวลาตอบสนอง

23 ไมโครวินาที (S-HSPD*1) /50 ไมโครวินาที (HSPD*2) /250 ไมโครวินาที (FINE) /500ไมโครวินาที (TURBO) /1 ms (SUPER) /4 ms (ULTRA) /16 ms (MEGA) /64 ms (TERA)

จำนวนเอาต์พุตควบคุม

ไม่มี*3

LED แหล่งกำเนิดแสง

ฝั่งตัวส่งสัญญาณ: LED สี่ค์ประกอบย่อย สีแดง (ความยาวคลื่น : 660 นาโนเมตร)

อินพุตภายนอก

เวลาอินพุต: 2 มิลลิวินาที (เปิด)/20 มิลลิวินาที (ปิด) หรือนานกว่า*4

การต่อขยายชุด

สูงสุด 16 ชุด (ต่อรวม 17 ชุด รวมชุดหลัก) อย่างไรก็ตาม ประเภทเอาท์พุตคู่แต่ละตัวจะถือว่าเป็นชุดต่อขยายสองชุด

วงจรป้องกัน

การป้องกันการเชื่อมต่อไฟกลับทาง เอาท์พุตกระแสเกิน เอาท์พุตกระเพื่อม และเอาท์พุตผันกลับ

การป้องกันการรบกวนสัญญาณซึ่งกันและกัน

S-HSPD/HSPD: 0 ชุด, FINE: 4 ชุด, TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA/TERA: 8 ชุด (จำนวนของชุดในการป้องกันการรบกวนสัญญาณซึ่งกันและกันจะเพิ่มเป็นสองเท่าเมื่อมีการตั้งค่าเป็น Double)

แหล่งจ่ายไฟ

แรงดันไฟ

10 ถึง 30 โวลต์กระแสตรง (รวมการกระเพื่อม 10 % (P-P) หรือต่ำกว่า) คลาส 2 หรือ LPS*5

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

ในระหว่างการทำงานปกติ: 870 มิลลิวัตต์หรือตํ่ากว่า (34 มิลลิแอมแปร์หรือตํ่ากว่าที่ 24 โวลต์/62 มิลลิแอมแปร์หรือตํ่ากว่าที่ 12 โวลต์)
ECO ON (เปิดโหมดประหยัด): 800 มิลลิวัตต์หรือน้อยกว่า (31 มิลลิแอมแปร์หรือนอ้ ยกว่าที่ 24 โวลต์/56 มิลลิแอมแปร์หรือน้อยกว่าที่ 12 โวลต์)
ECO FULL (ประหยัดเต็มที่) : 710 มิลลิวัตต์หรือน้อยกว่า (28 มิลลิแอมแปร์หรือตํ่ากว่าที่ 24 โวลต์/49 มิลลิแอมแปร์หรือตํ่ากว่าที่ 12 โวลต์)*6

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

แสงรอบข้าง

แสงจากหลอดไส้: 20,000 lx หรือตํ่ากว่า, แสงแดด: 30,000 lx หรือตํ่ากว่า

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-20 °C ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*7

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz แอมพลิสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมงสำหรับแกน X, Y, Z แต่ละแกน

การทนต่อแรงกระแทก

500 ม./วินาที2 ; 3 เท่าในแต่ละแกน X, Y, Z

วัสดุ

วัสดุหุ้ม

ชุดหลักและฝาครอบ: โพลิคาร์บอเนต

น้ำหนัก

ประมาณ 23 กรัม

*1 ข้อจำกัดเมื่อเลือก S-HSPD
ไม่สามารถเลือก Area detection (การตรวจจับพื้นที่) , Area% Mode (โหมด % ของพื้นท) , DATUM, Rising edge (ขอบนูนขึ้น) และFalling edge (ขอบยุบลง) เป็นโหมดการตรวจจับ
ไม่สามารถใช้ Output timer (ตัวตั้งเวลาเอาต์พุต) Limit Detection (การตรวจจับข้อจำกัด) และ Display Gain (ค่าเพิ่มของจอแสดงผล)
ไม่สามารถเลือกค่า FULL สำหรับฟังก์ชัน ECO ได้
*2 ข้อจำกัดเมื่อเลือก HSPD
ไม่สามารถใช้ Display Gain (ค่าเพิ่มของจอแสดงผล)
*3 นับเป็น 1 เอาต์พุตเมื่อต่ออุปกรณ์หลายชุดกับ FS-MC8N/P NU ซีรี่ส์
*4 เวลาอินพุตระหว่าง 25 มิลลิวินาที (เปิด) /25 มิลลิวินาที (ปิด) เมื่อเลือกอินพุตการปรับเทียบภายนอก
*5 เมื่อขยายระบบเป็น 9 ชุดหรือมากกว่า ใช้แรงดันแหล่งจ่ายไฟ 12 โวลต์หรือสูงกว่า
*6 ไม่รวมกระแสของโหลดการสิ้นเปลืองกำลังไฟรวมโหลดเมื่อต่อจำนวนอุปกรณ์สูงสุดคือ 38 วัตต์
*7 เมื่อต่อขยาย 1 ถึง 2 ชุด: -20 °C ถึง +55 °C เมื่อต่อขยาย 3 ถึง 10 ชุด: -20 °C ถึง +50 °C เมื่อต่อขยาย 11 ถึง 16 ชุด: -20 °C ถึง +45 °C เมื่อใช้ประเภท 2 เอาท์พุต อุปกรณ์ 1 ชุดจะนับเป็น 2 ชุด
ค่าที่แสดงไว้ข้างต้น สำหรับอุณหภูมิแวดล้อมเป็นค่าเมื่อกำหนดว่าแอมพลิฟายเออร์เซ็นเซอร์ถูกติดบนราง DIN ที่ติดตั้งบนพื้นผิวโลหะ ใช้ความระวัดระวังเป็นพิเศษเมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ซึ่งไม่มีอากาศเข้าออก

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิตหลัก (ชนิดคอนเนคเตอร์ M8)

รุ่น

FS-N41C*1

รูป

ชนิด

คอนเนคเตอร์ M8*2

ชุดหลัก/ยูนิตต่อขยาย

ยูนิตหลัก

เวลาตอบสนอง

23 ไมโครวินาที (S-HSPD*3) /50 ไมโครวินาที (HSPD*4) /250 ไมโครวินาที (FINE) /500ไมโครวินาที (TURBO) /1 ms (SUPER) /4 ms (ULTRA) /16 ms (MEGA) /64 ms (TERA)

จำนวนเอาต์พุตควบคุม

2*5

จนวนอินพุตภายนอก

1*5

LED แหล่งกำเนิดแสง

ฝั่งตัวส่งสัญญาณ: LED สี่ค์ประกอบย่อย สีแดง (ความยาวคลื่น : 660 นาโนเมตร)

เอาต์พุตควบคุม

ตัวรวบรวมแบบเปิด 30 โวลต์หรือตํ่ากว่า 100 มิลลิแอมแปร์หรือน้อยกว่าต่อหนึ่งเอาท์พุต
100 มิลลิแอมแปร์หรือน้อยกว่ารวมสำหรับ 2 เอาท์พุต (เมื่อใช้เป็นชุดแยกเดี่ยว) /20 มิลลิแอมแปร์หรือน้อยกว่า (เมื่อใช้เป็นชุดต่อขยาย)
แรงดันตกค้าง
NPN 1.4 โวลต์หรือน้อยกว่า (กระแสไฟฟ้าเอาท์พุต: 10 มิลลิแอมแปร์หรือน้อยว่า) /2 โวลต์หรือน้อยกว่า (กระแสไฟฟ้าเอาท์พุต: 10 ถึง 100 มิลลิแอมแปร์)
PNP 1.6 โวลต์หรือน้อยกว่า (กระแสไฟฟ้าเอาท์พุต: 10 มิลลิแอมแปร์หรือน้อยกว่า) /2.2 โวลต์หรือน้อยกว่า (กระแสไฟฟ้าเอาท์พุต: 10 ถึง 100 มิลลิแอมแปร์)

อินพุตภายนอก

เวลาอินพุต: 2 มิลลิวินาที (เปิด)/20 มิลลิวินาที (ปิด) หรือนานกว่า*6

วงจรป้องกัน

การป้องกันการเชื่อมต่อไฟกลับทาง เอาท์พุตกระแสเกิน เอาท์พุตกระเพื่อม และเอาท์พุตผันกลับ

การป้องกันการรบกวนสัญญาณซึ่งกันและกัน

S-HSPD/HSPD: 0 ชุด, FINE: 4 ชุด, TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA/TERA: 8 ชุด (จำนวนของชุดในการป้องกันการรบกวนสัญญาณซึ่งกันและกันจะเพิ่มเป็นสองเท่าเมื่อมีการตั้งค่าเป็น Double)

แหล่งจ่ายไฟ

แรงดันไฟ

10 ถึง 30 โวลต์กระแสตรง (รวมการกระเพื่อม 10 % (P-P) หรือต่ำกว่า) คลาส 2 หรือ LPS*7

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

ประเภทเอาท์พุตเดียว ในระหว่างการทำงานปกติ: 910 มิลลิวัตต์หรือตํ่ากว่า (36 มิลลิแอมแปร์หรือตํ่ากว่าที่ 24 โวลต์/65 มิลลิแอมแปร์หรือตํ่ากว่าที่ 12 โวลต์)
ECO ON (เปิดโหมดประหยัด): 840 มิลลิวัตต์หรือน้อยกว่า (33 มิลลิแอมแปร์หรือน้อยกว่าที่ 24 โวลต์/60 มิลลิแอมแปร์หรือน้อยกว่าที่ 12 โวลต์)
ECO FULL (ประหยัดเต็มที่): 750 มิลลิวัตต์หรือน้อยกว่า (30 มิลลิแอมแปร์หรือนอ้ ยกว่าที่ 24 โวลต์/52 มิลลิแอมแปร์หรือน้อยกว่าที่ 12 โวลต์)*8

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

แสงรอบข้าง

แสงจากหลอดไส้: 20,000 lx หรือตํ่ากว่า, แสงแดด: 30,000 lx หรือตํ่ากว่า

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-20 °C ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*9

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz แอมพลิสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมงสำหรับแกน X, Y, Z แต่ละแกน

การทนต่อแรงกระแทก

500 ม./วินาที2 ; 3 เท่าในแต่ละแกน X, Y, Z

วัสดุ

วัสดุหุ้ม

ชุดหลักและฝาครอบ: โพลิคาร์บอเนต

น้ำหนัก

ประมาณ 25 กรัม

*1 รองรับข้อมูลจำเพาะ IO-Link V.1.1/COM2 (38.4 kbps)
*2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลยาว 30 เมตรหรือต่ำกว่าสำหรับชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลมีความยาว 20 ม. หรือน้อยกว่าเมื่อต่อด้วย IO-Link
*3 ข้อจำกัดเมื่อเลือก S-HSPD
เอาท์พุต 2 ของประเภทเอาท์พุทแบบคู่ ถูกกำหนดคงที่ไว้ที่ปิด
ไม่สามารถใช้งานการสื่อสาร IO-Link
ไม่สามารถเลือก Area detection (การตรวจจับพื้นที่) , Area% Mode (โหมด % ของพื้นท) , DATUM, Rising edge (ขอบนูนขึ้น) และFalling edge (ขอบยุบลง) เป็นโหมดการตรวจจับ
ไม่สามารถใช้ Output timer (ตัวตั้งเวลาเอาต์พุต) Limit Detection (การตรวจจับข้อจำกัด) และ Display Gain (ค่าเพิ่มของจอแสดงผล)
ไม่สามารถเลือกค่า FULL สำหรับฟังก์ชัน ECO ได้
*4 ข้อจำกัดเมื่อเลือก HSPD
ไม่สามารถใช้ Display Gain (ค่าเพิ่มของจอแสดงผล)
*5 เลือกเอาต์พุต 2 และอินพุตภายนอกได้
*6 เวลาอินพุตระหว่าง 25 มิลลิวินาที (เปิด) /25 มิลลิวินาที (ปิด) เมื่อเลือกอินพุตการปรับเทียบภายนอก
*7 เมื่อขยายระบบเป็น 9 ชุดหรือมากกว่า ใช้แรงดันแหล่งจ่ายไฟ 12 โวลต์หรือสูงกว่า
*8 ไม่รวมกระแสของโหลดการสิ้นเปลืองกำลังไฟรวมโหลดเมื่อต่อจำนวนอุปกรณ์สูงสุดคือ 38 วัตต์
*9 เมื่อต่อขยาย 1 ถึง 2 ชุด: -20 °C ถึง +55 °C เมื่อต่อขยาย 3 ถึง 10 ชุด: -20 °C ถึง +50 °C เมื่อต่อขยาย 11 ถึง 16 ชุด: -20 °C ถึง +45 °C เมื่อใช้ประเภท 2 เอาท์พุต อุปกรณ์ 1 ชุดจะนับเป็น 2 ชุด
ค่าที่แสดงไว้ข้างต้น สำหรับอุณหภูมิแวดล้อมเป็นค่าเมื่อกำหนดว่าแอมพลิฟายเออร์เซ็นเซอร์ถูกติดบนราง DIN ที่ติดตั้งบนพื้นผิวโลหะ ใช้ความระวัดระวังเป็นพิเศษเมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ซึ่งไม่มีอากาศเข้าออก

ด้านบนสุดของหน้า

ชุดหลายเอาต์พุต NPN/PNP

รุ่น

FS-MC8N

FS-MC8P

รูป

เอาต์พุต

NPN

PNP

เวลาตอบสนอง

ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเวลาตอบสนองของชุดขยายที่เชื่อมต่ออยู่

อินพุตภายนอก

เวลาอินพุตของชุดต่อขยายที่ต่ออยู่ +11 มิลลิวินาที

จนวนของอินพุตและเอาต์พุต

เอาต์พุตควบคุมแยกต่างหาก: 8, เอาต์พุตร่วม: 1, อินพุตร่วม: 1

การต่อขยายชุด

สามารถต่อชุดต่อขยายไดสู้งสุด 8 ชุด (อย่างไรก็ตามชนิดเอาต์พุตคู่แต่ละชุดจะนับเป็นชุดต่อขยาย 2 ชุด) กระแสไฟไหลผ่าน ที่อนุญาต: 1200 มิลลิแอมแปร์หรือตํ่ากว่า

ไฟแสดง

ไฟแสดง STATUS (สถานะ) (จอแสดงผลสองสีเขียวและแดง) ไฟแสดง MEMORY (หน่วยความจำ) (ส้ม) ไฟแสดง LOCK (ล็อก) (ส้ม)

เอาต์พุตควบคุมแยกเอาต์พุตร่วม

ตัวรวบรวมแบบเปิด NPN 30 โวลต์หรือตํ่ากว่า 20 มิลลิแอมแปร์หรือตํ่ากว่าต่อเอาต์พุต, แรงดันตกค้าง: 1.4 โวลต์หรือตํ่ากว่า

ตัวรวบรวมแบบเปิด PNP 30 โวลต์หรือตํ่ากว่า 20 มิลลิแอมแปร์หรือตํ่ากว่าต่อเอาต์พุต, แรงดันตกค้าง: 1.6 โวลต์หรือตํ่ากว่า

วงจรป้องกัน

การป้องกันการเชื่อมต่อไฟกลับทางการเชื่อมต่อเอาต์พุตกลับทาง เอาต์พุตกระแสเกินและเอาต์พุตกระเพื่อม

แหล่งจ่ายไฟ

แรงดันไฟ

10 ถึง 30 โวลต์กระแสตรง (รวมการกระเพื่อม 10% (P-P) หรือตํ่ากว่า) คลาส 2 หรือ LPS*1

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

690 มิลลิวัตต์หรือตํ่ากว่า (เมื่อใช้เป็นชุดเดี่ยว) (26 มิลลิแอมแปร์หรือตํ่ากว่าที่ 24 โวลต์/38 มิลลิแอมแปร์หรือตํ่ากว่าที่ 12 โวลต์ [ไม่รวมกระแสไฟโหลด] )*2

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-20 °C ถึง +55 °C (ไม่เป็นนแข็ง)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม. 2 ชั่วโมงสหรับแกน X, Y, Z แต่ละแกน

การทนต่อแรงกระแทก

500 m/s2; 3 เท่าในแต่ละแกน X, Y, Z

วัสดุ

วัสดุหุ้ม

ชุดหลักและฝาครอบ: โพลิคาร์บอเนต

น้ำหนัก

ประมาณ 110 กรัม

*1 จัดให้ตรงกับแรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายไฟของชุดต่อขยายทที่จะต่อเพื่อขยายระบบ
*2 การสิ้นเปลืองกำลังไฟรวมโหลดเมื่อต่อจำนวนอุปกรณ์สูงสุดคือ 38 วัตต์

ด้านบนสุดของหน้า