• ขนาดฟอนต์
  • ปกติ
  • ใหญ่

บทที่ 2ชนิดและหลักการของมิเตอร์วัดการไหล
มิเตอร์วัดการไหลแบบจับความร้อน

หลักการและคุณสมบัติของมิเตอร์วัดการไหลแบบจับความร้อน

มิเตอร์วัดการไหลและเซนเซอร์ตรวจจับการไหลนั้นมีหลายชนิดให้เลือกใช้ ในส่วนนี้จะสรุปหลักการและคุณสมบัติของมิเตอร์วัดการไหลแบบจับความร้อน

หลักการ

เมื่อของเหลวสัมผัสกับวัตถุที่มีความร้อน ของเหลวจะนำพาความร้อนออกจากวัตถุ ทำให้อุณหภูมิของเหลวเพิ่มขึ้น มิเตอร์วัดการไหลแบบจับความร้อนใช้หลักการนี้ในการวัดการไหล สามารถแบ่งมิเตอร์วัดการไหลแบบจับความร้อนเป็นสองกลุ่ม

มิเตอร์วัดการไหลแบบจับความร้อน

มิเตอร์วัดการไหลแบบจับความร้อน

(1) วิธีการวัดความแตกต่างของอุณหภูมิ

ติดตั้งเครื่องทำความร้อนในของเหลว และจะทำการวัดอุณหภูมิของเหลวสองจุดคือ ต้นทางและปลายทาง จากนั้นจะวิเคราะห์การไหลด้วยความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างสองจุดนี้ ซึ่งจะประยุกต์ใช้ในกรณีที่มีอัตราการไหลต่ำเป็นหลัก

(2) วิธีการวัดการสิ้นเปลืองกำลังไฟ

ติดตั้งเครื่องทำความร้อนในของเหลว และจะทำการวัดอุณหภูมิของเหลวสองจุดคือ ต้นทางและปลายทาง ควบคุมเครื่องทำความร้อนให้รักษาความต่างของระดับอุณหภูมิคงที่อย่างต่อเนื่องระหว่างทั้งสองจุด วิเคราะห์การไหลจากจำนวนพลังงานที่ใช้รักษาระดับอุณหภูมินี้

คุณสมบัติของมิเตอร์วัดการไหลแบบจับความร้อน

ข้อดี ・ตรวจจับก๊าซได้
・ไม่มีการสูญเสียแรงดัน
・วัดการไหลเชิงมวลได้
ข้อเสีย ・เกิดข้อผิดพลาดเมื่ออุณหภูมิของเหลวมีการเปลี่ยนแปลง
・ตั้งค่าข้อมูลจำเพาะที่ตรงกับชนิด
และองค์ประกอบของของเหลวได้ยาก
・เกิดข้อผิดพลาดเมื่อมีสิ่งสกปรกสะสมขึ้นที่เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
หรือองค์ประกอบเครื่องทำความร้อน

กลับสู่หน้าแรก

กลับไปด้านบน

การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเซนเซอร์ตรวจจับการไหล