• ขนาดฟอนต์
  • ปกติ
  • ใหญ่

บทที่ 1บทนำเกี่ยวกับมิเตอร์วัดการไหล
การไหลชั่วขณะหนึ่งและการไหลในตัว

การจำกัดความของการไหลชั่วขณะหนึ่งและการไหลในตัว

โดยปกติแล้วการควบคุมการไหลในระบบโรงงานอัตโนมัติจะเป็นการวัดการไหลหนึ่งในสองประเภทนี้

(1) การไหลชั่วขณะหนึ่ง

"การไหลชั่วขณะหนึ่ง" จะระบุปริมาณการไหลต่อเวลาที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น การไหลชั่วขณะหนึ่งนั้นเท่ากับ 10 ลิตร/นาที เมื่อใช้การไหล 10 ลิตรในช่วงเวลา 1 นาที
ตัวอย่างเช่น ต้องจ่ายน้ำหล่อเย็นปริมาณ 10 ลิตรให้กับปั๊มสุญญากาศทุกๆ นาที

(2) การไหลในตัว

"การไหลในตัว" จะระบุปริมาณการไหลที่สะสมไว้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการวัด ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการเก็บกักน้ำไว้ในถังเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง ณ การไหลชั่วขณะหนึ่งที่
100 ลิตร/นาที การไหลในตัวจะเท่ากับ 6,000 ลิตร
ตัวอย่างเช่น เครื่องเจียรนี้ใช้สารหล่อเย็นปริมาณเท่าใดในหนึ่งวัน

การไหลชั่วขณะหนึ่งและการไหลในตัว

มาตรวัดความเร็วของรถยนต์จะเป็นแบบทันที (ชั่วขณะหนึ่ง) และจะเก็บข้อมูลมาตรวัดระยะทางและออดอมิเตอร์ (แบบในตัว)

กลับสู่หน้าแรก

กลับไปด้านบน

การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเซนเซอร์ตรวจจับการไหล