ไฟ LED อุปกรณ์ต่อพ่วงวิชันซิสเต็ม CA-D ซีรี่ส์

ไฟชนิดมุมต่ำLED ชนดิ ตรงขา้ มกนั ซงึ่ มมี มุ ตกกระทบแบบตืน้ เพือ่ ใหก้ ารสอ่ งสวา่ งชนดิ มมุ ต่ำ
CA-DLR

การประยุกต์ใช้งาน

รอยบิ่นที่พื้นผิว/ขอบ

โดยทั่วไปแล้ว การใช้ไฟมาตรฐานจะตรวจจับตำหนิที่พื้นผิวและขอบ ได้ยาก เนื่องจากมีความแตกต่างของความเปรียบต่างเล็กน้อย ไฟชนิดมุมต่ำจะเน้นความแตกต่างทางกายภาพของชิ้นงานให้ชัด ซึ่งช่วยให้สามารถทำการตรวจจับได้

เทคนิคเกี่ยวกับความสว่างของไฟชนิดมุมต่ำ

เมื่อใช้ไฟชนิดมุมต่ำจะให้แสงโดยตรงที่มุมตื้นลงบน ชิ้นงาน โดยทั่วไปแล้ว การใช้ไฟมาตรฐานจะตรวจจับ ขอบของชิ้นงานหรือรอยตำหนิทางกายภาพบนพื้นผิว ได้ยาก เนื่องจากทิศทางของแสงนั้นเกือบขนานกับ พื้นผิว ความแตกต่างในความสูงของพื้นผิวจึงหักเห เส้นทางปกติของแสงไปยังกล้อง ทำให้เน้นความ แตกต่างได้ชัด

การจัดเรียงไฟ/กล้อง

การประยุกต์ใช้งาน

ขอบที่มีรอยบิ่น

เมื่อใช้ไฟมาตรฐาน

มองไม่เห็นรอยบิ่น

เมื่อใช้ไฟชนิดมุมต่ำ

รอยบิ่นถูกเน้นชัดและ มองเห็นได้ง่าย

ปากขวด ไม่สม่ำเสมอ

เมื่อใช้ไฟมาตรฐาน

มองเห็นรูปร่างของ ปากขวดได้ยาก

เมื่อใช้ไฟชนิดมุมต่ำ

ขอบทั้งหมดของปากขวด ถูกเน้นชัด โดยแสดงพื้นที่ ที่เสียรูปทรง