[อุตสาหกรรมโลจิสติกส์]

ในส่วนนี้จะแสดงตัวอย่างการใช้งาน Handheld Mobile Computer ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ตัวอย่างจริงจะแสดงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการต่างๆ ของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ รวมถึงข้อดีของการติดตั้ง Handheld Mobile Computer

โลจิสติกส์

โลจิสติกส์คือระบบการจัดการด้านการส่งสินค้า โดยกระบวนการทั้งหมดที่ใช้ในการนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาสู่ผู้บริโภคจะเรียกว่าโลจิสติกส์ โลจิสติกส์จะประกอบด้วยด้านต่างๆ เช่น ศูนย์จัดจำหน่าย คลังสินค้า และพื้นที่จัดเก็บอื่นๆ การจัดส่งโดยรถบรรทุกขนาดใหญ่ การขนส่งทางเรือ ทางเครื่องบิน และวิธีการอื่นๆ รวมถึงระบบโลจิสติกส์ที่ใช้เพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมการผลิตแล้ว จะพบว่ามีกระบวนการที่ต้องทำด้วยมือมากกว่า ซึ่งจะส่งผลให้เกิดแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาต่างๆ ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ได้ง่าย เช่น ข้อผิดพลาดในการเลือกผลิตภัณฑ์และข้อผิดพลาดในการขนส่ง

ปัญหาในด้านโลจิสติกส์

ปัญหาในด้านโลจิสติกส์

แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในด้าน IT ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แต่ก็ยังมีงานอีกจำนวนมากในไซต์งานโลจิสติกส์ เช่น การตรวจสอบและการจัดการสินค้าคงคลังที่ผู้ปฏิบัติงานยังคงตรวจสอบด้วยตาเปล่าหรือดำเนินการด้วยตนเองอยู่ ซึ่งจะทำให้ระบบโลจิสติกส์นั้นๆ เกิดข้อผิดพลาดจากผู้ปฏิบัติงานได้ง่าย และยังทำให้งานไม่มีประสิทธิภาพอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการตรวจสอบ การรับ และการส่งสินค้า ที่มีการตรวจสอบรายการสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้วยตาเปล่า จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะเกิดการป้อนข้อมูลพลาดจนทำให้บางรายการหายไป ซึ่งจะส่งผลให้การจัดการสินค้าคงคลังเกิดความสับสน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความนิยมในการซื้อสินค้าออนไลน์ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลให้ต้องจัดการกับบรรจุภัณฑ์มากขึ้นไปด้วย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องให้คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น

บทบาทที่สำคัญของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อันได้แก่ คลังสินค้า ศูนย์จัดส่ง และสถานที่อื่นๆ ที่คล้ายกัน จะเป็นตัวกลางระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถเข้าถึงผู้คนและบริษัทเมื่อมีความต้องการได้ อย่างไรก็ตาม กระบวนการสำหรับพื้นที่โลจิสติกส์นี้ก็จำเป็นจะต้องมีการจัดการที่เข้มงวด ทั้งในด้านคลังสินค้า และกระบวนการตั้งแต่การรับเข้าไปจนถึงการจัดส่ง ในขณะที่เครื่องจักรและระบบอัตโนมัติถูกนำไปใช้ในพื้นที่หน้างานของอุตสาหกรรมการผลิตในระดับสูง แต่กระบวนการตั้งแต่การรับเข้าจนถึงการจัดส่งสินค้าในระบบโลจิสติกส์ยังคงต้องใช้ตาและมือของผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก ซึ่งจะนำไปสู่ข้อผิดพลาดในแต่ละวัน เช่น การส่งสินค้าผิดพลาด

การแก้ไขปัญหาด้วยการติดตั้ง Handheld Mobile Computer

การใช้ Handheld Mobile Computer ในการตรวจสอบการรับเข้าและการจัดส่ง จะทำให้งานเหล่านี้มีความแม่นยำโดยไม่ต้องอาศัยการตรวจสอบด้วยตาเปล่าและการบันทึกข้อมูลลงบนกระดาษ เพียงอ่านบาร์โค้ดหรือโค้ด 2D ติดไว้กับผลิตภัณฑ์ที่รับเข้า ก็จะสามารถจัดการผลิตภัณฑ์ได้ทุกกระบวนการตั้งแต่การจัดการภายในคลังสินค้า/ศูนย์กระจายสินค้า ไปจนถึงการจัดส่งได้อย่างแม่นยำจากการอ่านบาร์โค้ดทั่วไปหรือโค้ด 2D นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ Handheld Mobile Computer ในระหว่างการหยิบสินค้าเพื่อช่วยให้การทำงานเป็นไปด้วยความแม่นยำและรวดเร็วอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และระดับทักษะของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน

กระบวนการและขั้นตอนการผลิตโดยทั่วไป (คลังสินค้า/ศูนย์กระจายสินค้า)

ในส่วนนี้จะแสดงตัวอย่างการติดตั้ง Handheld Mobile Computer อย่างละเอียดซึ่งแบ่งกลุ่มตามกระบวนการในระบบโลจิสติกส์ โดยอันดับแรกจะแสดงกระบวนการและขั้นตอนการผลิตโดยทั่วไปสำหรับคลังสินค้า/ศูนย์กระจายสินค้าตามภาพด้านล่างนี้

กระบวนการและขั้นตอนการผลิตโดยทั่วไป (คลังสินค้า/ศูนย์กระจายสินค้า)

ข้อดีของการติดตั้ง Handheld Mobile Computer ในกระบวนการต่างๆ

ในส่วนนี้จะอธิบายถึงข้อดีของการติดตั้ง Handheld Mobile Computer และตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานจริงสำหรับกระบวนการต่างๆ ในคลังสินค้า/ศูนย์กระจายสินค้า

การตรวจสอบสินค้าที่ได้รับ

ในระหว่างการตรวจสอบสินค้าที่ได้รับ สินค้าที่จัดส่ง และใบขนส่งสินค้าที่ถูกส่งไปพร้อมกัน จะต้องตรวจสอบว่าไม่มีปัญหาเกิดขึ้นกับหมายเลขและปริมาณของสินค้า รวมถึงตรวจสอบความเสียหายและปัญหาด้านคุณภาพของสินค้าด้วย หากตรวจสอบสินค้าที่ได้รับด้วยตาเปล่า ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะพลาดสินค้าไปบางรายการหรืออ่านได้ไม่ถูกต้อง ทำให้บันทึกของบางรายการสูญหายไปจากบัญชีสินค้า หรือเกิดข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่คล้ายกัน ซึ่งข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้จะส่งต่อไปยังกระบวนการจัดชั้นวางและการหยิบสินค้า รวมถึงอาจส่งผลให้เกิดการจัดส่งที่ผิดพลาดในที่สุด แต่คุณจะสามารถใช้ Handheld Mobile Computer ในการตรวจสอบสินค้าที่ได้รับเพื่อขจัดข้อผิดพลาดส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจากผู้ปฏิบัติงานและป้องกันการจัดส่งผิดพลาดได้

การพิมพ์ฉลาก

หากไม่มีการติดบาร์โค้ดบนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ในตอนที่รับสินค้า จะเกิดความยุ่งยากในการจัดวางบนชั้นและส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจผิดเกี่ยวกับพื้นที่จัดเก็บสินค้า ความผิดพลาดนี้อาจนำไปสู่ความสับสนในกระบวนการหยิบสินค้าได้ในภายหลัง แต่การติดตั้ง Handheld Mobile Computer และการติดฉลากบาร์โค้ดที่มีข้อมูลการตรวจสอบสินค้าที่ได้รับไว้บนบรรจุภัณฑ์แต่ละชิ้นจะทำให้การจัดวางบนชั้นและการจัดการสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพ

การจัดวางบนชั้น

การติดฉลากบาร์โค้ดที่จัดทำขึ้นในกระบวนการก่อนหน้าบนกล่องบรรจุและชั้นวางในขณะที่จัดเรียงชั้นวางจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดวางสินค้าและยังทำให้การตรวจสอบชั้นวางสะดวกสบายขึ้น (เพื่อยืนยันข้อมูล)

การหยิบสินค้า

ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ Handheld Mobile Computer เพื่อสแกนรายการสินค้าและค้นหาชั้นวางที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์ได้ทันที ซึ่งจะช่วยลดการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นและทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บาร์โค้ดที่ติดอยู่บนชั้นวางสามารถตรวจสอบกับผลิตภัณฑ์ได้ซึ่งจะช่วยป้องกันการเลือกผิดพลาด นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานยังไม่จำเป็นต้องอาศัยความจำและประสบการณ์ ดังนั้นแม้แต่พนักงานที่ไม่มีประสบการณ์ก็ยังสามารถได้รับมอบหมายหน้าที่ในพื้นที่หน้างานได้

การตรวจสอบการจัดส่ง

สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบการจัดส่งคือผู้ปฏิบัติงานทำการตรวจสอบด้วยตาเปล่าขณะที่ดูรายการการหยิบสินค้าและคำสั่งในการจัดส่ง ด้วยเหตุนี้ Handheld Mobile Computer ที่ตรวจสอบบาร์โค้ดจึงช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตรวจสอบได้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การผนวกรวมเข้ากับระบบยังช่วยให้เมื่อสแกนข้อมูลและปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่กำหนดให้จัดส่งแล้ว ข้อมูลนี้ก็จะถูกส่งกลับไปยังระบบได้ในแบบเรียลไทม์ การกำหนดข้อมูลสินค้าคงคลังจึงทำได้ทันทีด้วยความแม่นยำ

กระบวนการและขั้นตอนการผลิตโดยทั่วไป (การขนส่งบรรจุภัณฑ์)

ปัญหาทั่วไปในการขนส่งบรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานส่งมอบสินค้าถึงบ้านก็คือสินค้าสูญหาย สินค้าที่ตกค้างคือปัญหาใหญ่ แต่ถึงแม้จะพบสินค้าที่สูญหายไปชั่วคราวแล้ว แต่การส่งมอบให้แก่ผู้รับไม่ตรงตามเวลาที่กำหนดก็ยังส่งผลให้เกิดการร้องเรียนและลุกลามไปเป็นปัญหาความไม่ไว้วางใจในการบริการ แต่เมื่อใช้ Handheld Mobile Computer เพื่อทำฐานข้อมูลการติดตามบรรจุภัณฑ์ไว้ และหากกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การเลือกสินค้าไปจนถึงการส่งมอบเสร็จสิ้นได้รับการจัดการแบบรวมสู่ศูนย์กลาง ก็จะสามารถค้นหาตำแหน่งที่จัดเก็บบรรจุภัณฑ์ที่สูญหายไปได้ในทันที

ฐานข้อมูลการติดตามบรรจุภัณฑ์ของ Handheld Mobile Computer ยังสามารถนำไปใช้นอกเหนือจากการป้องกันไม่ให้สินค้าสูญหายได้อีก เนื่องจากสามารถรวบรวมข้อมูลที่ส่งมาจาก Handheld Mobile Computer ในทุกกระบวนการตั้งแต่การหยิบสินค้าไปจนถึงการส่งมอบเสร็จสิ้นได้ ด้วยเหตุนี้จึงสามารถปรับเส้นทางการส่งมอบและมอบหมายหน้าที่แก่พนักงานขับรถให้ถูกต้องได้ในกรณีที่เกิดการสูญเสียในระหว่างทาง รวมถึงปัญหาอื่นๆ ที่คล้ายกัน จึงเป็นการส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไปใช้วิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้รับ (ผู้ใช้) ก็จะสามารถค้นหาหมายเลขการติดตามทางออนไลน์เพื่อดูสถานะการจัดส่งบรรจุภัณฑ์ได้ อีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนวันที่และเวลาจัดส่งบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าถึงบ้านหากจำเป็นได้อีกด้วย ด้วยวิธีนี้ ฐานข้อมูลการติดตามบรรจุภัณฑ์จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยปรับปรุงการบริการลูกค้าให้ดีขึ้นได้

กระบวนการและขั้นตอนการผลิตโดยทั่วไป (การขนส่งบรรจุภัณฑ์)

การเตรียมสินค้า

พนักงานขับรถที่ทำงานให้กับสำนักงานจะทำการจองสินค้าโดยการไปตามร้านสะดวกซื้อและจุดบริการอื่นๆ เพื่อรับบรรจุภัณฑ์ตามที่ผู้ส่งร้องขอ และยังสามารถรับสินค้าจากผู้ส่งได้โดยตรง ในขั้นตอนนี้จะพิมพ์บาร์โค้ดติดตามไว้บนใบบันทึกที่ติดเข้ากับบรรจุภัณฑ์ และพนักงานขับรถจะสแกนบาร์โค้ดด้วย Handheld Mobile Computer ทุกครั้งที่รับบรรจุภัณฑ์ ข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยังสำนักงานใหญ่โดยอัตโนมัติผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ โดยข้อมูลนี้ยังใช้ในการจัดทำฉลากประเภทที่ระบุพื้นที่ปลายทางการส่งและพิมพ์จากเครื่องพิมพ์แบบพกพาที่ใช้งานได้จาก Handheld Mobile Computer เพื่อนำมาติดไว้กับบรรจุภัณฑ์

การเตรียมสินค้า

การขนถ่ายสินค้า

สินค้าที่รับมาจะถูกขนถ่ายไว้ที่สำนักงานที่เกี่ยวข้อง และจะใช้ Handheld Mobile Computer สแกนบาร์โค้ดเพื่อยืนยันข้อมูลตามเวลาที่ได้รับ และตรวจสอบปริมาณสินค้าว่าถูกต้องหรือไม่ ซึ่งหากมีสินค้าสูญหายก็จะสามารถตรวจพบได้ที่จุดนี้

การขนถ่ายสินค้า

การบรรทุกสินค้า

ใช้ Handheld Mobile Computer สแกนบาร์โค้ดบนใบส่งของและฉลากจำแนกประเภทของสินค้าที่ขนถ่ายมาอีกครั้ง จากนั้นจะทำการจัดกลุ่มบรรจุภัณฑ์ตามพื้นที่จัดส่ง เมื่อการเตรียมการเสร็จสมบูรณ์แล้ว บรรจุภัณฑ์จะถูกขนถ่ายขึ้นบนรถบรรทุก จากนั้นจะออกเดินทางไปยังปลายทาง การจัดการบรรจุภัณฑ์จึงไม่จำเป็นต้องบันทึกด้วยลายมือ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกป้อนลงในระบบโดยใช้ Handheld Mobile Computer ในการสแกนโค้ด ด้วยเหตุนี้จึงปราศจากข้อผิดพลาดที่เกิดจากผู้ปฏิบัติงานอย่างการอ่านข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือการลืมบันทึกบางรายการ และแน่นอนว่าประสิทธิภาพในการทำงานก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างมากอีกด้วย

การบรรทุกสินค้า

การขนถ่ายสินค้าที่ปลายทาง

สินค้าจะถูกถ่ายลงจากรถบรรทุกที่ปลายทาง และจะใช้ Handheld Mobile Computer สแกนบาร์โค้ดในใบส่งของอีกครั้งเพื่อยืนยันข้อมูลที่บันทึกไว้ในตอนที่รับสินค้ามา และเพื่อตรวจสอบปริมาณบรรจุภัณฑ์ว่าถูกต้องหรือไม่ รวมถึงยืนยันว่าไม่มีสินค้าใดสูญหาย

การขนถ่ายสินค้าที่ปลายทาง

การเคลื่อนย้าย

หากไม่เกิดปัญหากับสถานะของบรรจุภัณฑ์ที่ขนถ่ายไปยังปลายทาง สถานะการดำเนินการจะเปลี่ยนเป็น “การเคลื่อนย้าย” และบรรจุภัณฑ์จะถูกส่งมอบไปยังผู้รับ หากผู้รับเปลี่ยนเวลาส่งมอบ ข้อความจะถูกส่งไปยัง Handheld Mobile Computer ของพนักงานขับรถทันที

การส่งมอบเสร็จสิ้น

หลังจากที่พนักงานขับรถไปถึงตำแหน่งของผู้รับและส่งของตามกำหนดเวลาแล้ว พนักงานจะสแกนใบส่งของและแจ้งสำนักงานใหญ่ว่าส่งมอบถึงผู้รับเรียบร้อยแล้ว เนื่องจาก Handheld Mobile Computer จะส่งข้อมูลในการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง สำนักงานใหญ่จึงสามารถติดตามบรรจุภัณฑ์ได้แบบเรียลไทม์

การส่งมอบเสร็จสิ้น

ปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นด้วย Handheld Mobile Computer ที่มีระบบการอ่านตัวอักษร

ในพื้นที่การทำงานของระบบโลจิสติกส์นั้น บางครั้งใบบันทึกของผลิตภัณฑ์ระหว่างการจัดการคลังสินค้าจะไม่มีบาร์โค้ด แต่จะมีเพียงหมายเลขผลิตภัณฑ์และหมายเลขล็อตเท่านั้น ซึ่งโดยปกติแล้วจะต้องตรวจสอบด้วยตาเปล่าหากไม่มีบาร์โค้ด แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะอ่านตัวอักษรที่คล้ายกันผิดพลาดได้ อีกทั้ง ความผิดพลาดก็ยังอาจเกิดขึ้นระหว่างการจัดการในภายหลังเมื่อจดบันทึกหมายเลขผลิตภัณฑ์และหมายเลขล็อตด้วยลายมือหรือเมื่อป้อนข้อมูลนี้ลงใน PC ซึ่งจะทำให้หมายเลขผลิตภัณฑ์และหมายเลขล็อตกลายเป็นเรื่องยุ่งยากที่จะจัดการได้ในภายหลัง แต่เมื่อเปลี่ยนมาใช้ Handheld Mobile Computer ที่รองรับการอ่านตัวอักษรด้วยแสง (OCR) แทนการตรวจสอบด้วยตาเปล่าจะช่วยลดปัญหา เช่น การอ่านผิดและการป้อนข้อมูลที่ผิดพลาดลงอย่างมาก ซึ่งจะช่วยให้การจัดการผลิตภัณฑ์ไม่ยุ่งยาก Handheld Mobile Computer รุ่น BT ซีรีส์ของ KEYENCE มีระบบการรู้จำตัวอักษรด้วยแสง (OCR) จึงเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานตามสถานการณ์ที่แสดงไว้ด้านล่างได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

การพิมพ์ฉลากที่ไซต์งาน

การส่งมอบเสร็จสิ้น

คุณสามารถป้องกันมิให้มีการอ่านผิดที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบด้วยตาเปล่าได้โดยการใช้ Handheld Mobile Computer ในการอ่านหมายเลขผลิตภัณฑ์และหมายเลขล็อตของชิ้นส่วนและวัตถุดิบในระหว่างการจัดการคลังสินค้า นอกจากนี้ การแปลงข้อมูลที่อ่านให้เป็นบาร์โค้ดโดยใช้เครื่องพิมพ์แบบพกพาเพื่อพิมพ์ฉลากที่มีบาร์โค้ดและติดไว้บนบรรจุภัณฑ์ก็ยังช่วยให้สามารถบริหารจัดการบาร์โค้ดได้ในภายหลัง จึงทำให้เริ่มใช้งานบาร์โค้ดในระบบภายในได้อย่างง่ายดายและมีต้นทุนไม่แพง

การทำงานทั่วไป

ตรวจสอบด้วยตาเปล่าและป้อนข้อมูลด้วยตนเองลงใน PC
การทำงานทั่วไป: ตรวจสอบด้วยตาเปล่า บันทึกด้วยลายมือ และป้อนข้อมูลด้วยตนเองลงใน PC
  1. A: ป้อนข้อความในใบบันทึกของผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง
  2. B: ทำฉลากที่มีบาร์โค้ด
  3. C: ติดฉลากที่บรรจุภัณฑ์

การทำงานที่ดีขึ้น

เพียงสแกนข้อความก็สามารถพิมพ์ฉลากจากเครื่องพิมพ์ได้อย่างง่ายดาย
การทำงานที่ดีขึ้น: เพียงสแกนหมายเลขผลิตภัณฑ์ก็จะสามารถนำเข้าระบบได้อย่างง่ายดาย
  1. A: อ่านเป้าหมายด้วย Handheld Mobile Computer
  2. B: ทำฉลากบาร์โค้ดจากเครื่องพิมพ์แบบพกพา
  3. C: ติดฉลากที่บรรจุภัณฑ์

ดัชนี