สิ่งที่ใช้พิจารณาในการเลือกเลเซอร์มาร์กเกอร์ [ราคา]

ราคาของเลเซอร์มาร์กเกอร์จะกำหนดจากสองประเด็นหลักๆ

ประเด็นที่ 1: เอาต์พุตของแสงเลเซอร์

กล่าวโดยทั่วไปแล้ว ราคาของเลเซอร์มาร์กเกอร์นั้นจะผกผันตามระดับเอาต์พุตของเลเซอร์

เอาต์พุตเลเซอร์ เทียบกับ ราคา

เอาต์พุตเลเซอร์

เลเซอร์ที่มีเอาต์พุตสูงกว่าจะใช้เวลาทำการมาร์กสั้นกว่าและทำร่องได้ลึกกว่า ผลที่ได้ยังเปลี่ยนแปลงไปตามวัสดุที่มาร์กอีกด้วย เอาต์พุตที่เหมาะสมจึงแตกต่างกันไปตามการประยุกต์ใช้งาน

เอาต์พุตเลเซอร์

ประเด็นที่ 2: ความยาวคลื่นของแสงเลเซอร์

กล่าวโดยทั่วไปแล้ว ราคาของเลเซอร์มาร์กเกอร์นั้นจะผกผันตามความยาวคลื่นของแสงเลเซอร์

ความยาวคลื่นของแสงเลเซอร์ เทียบกับ ราคา

ความยาวคลื่นของแสงเลเซอร์

ยิ่งเลเซอร์มีความยาวคลื่นสั้นเท่าใด ความเปรียบต่างจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้น และลดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ลง ผลที่ได้ยังเปลี่ยนแปลงไปตามวัสดุที่มาร์กอีกด้วย ความยาวคลื่นที่เหมาะสมจึงแตกต่างกันไปตามการประยุกต์ใช้งาน

เอาต์พุตเลเซอร์

ดัชนี